Skip to main content

Full text of "Petri Artedi renovati pars I et II [III-V] : i.e. Bibliotheca et philosophia ichthyologica"

See other formats
% f ^ 


lii 'V ^ / ^ Illl v^ % H # % "1! 
^ '+* PETRI ARTED I 

RENOVATI 

.v . 

P A R S l E T II. 

BIBLIOTHECA 

ET 

PHILOSOPHIA 

ICHTHYOLOGICA. 

C U R A 

IOHANNIS IULII WALBAUiMIL 
\T2-tf7! GRYPESWALDLE 
IMPENSIS ANT. FERDIN. ROESE I 7 g 9, PETRI ARTEDI 
PHILOSOPHIA 

ICHTHYOLOGICA 

IN Q.UA 

QyiGQUID FUNDAMENTA ARTIS ABSOLVIT, 

CHARACTERUM SCILICET GENERICORUM, DIFFERENTIARUM 

SRECIFICARUM, VARIETATUM ET NOMINUM THEORIA 

RATIONIBUS DEMONSTRATUR ET EXEMPLIS 

CORROBORATUR. 

ICHTHYOLOGI^ PARS II. 

EMENDATA ET AUCTA 
A 

IOHANNE IULIO WALBAUM 

M, D. PRACTICO LUBECENSI, SOCIETATIS BEROLINENSIS NATURJS 
CURIOSORUM SODALI. CUM TABULA iENEA. 

GRYPESWALDLE 
tMPENSXS ANT. FERDIN. ROESE 1789. L E C T O R I. :^?: 
uid argumenta, canones, fundamenta & 
demonitrationes verse in hiiloria natu-' 
rali iint, pauci norunt; plurimi enim empirici 
nobilem artem tractarunt, folis nominibus ali- 
cujus ichthyologi contenti. 

Veram itaque PHILOSOPHIAM in hac 
hiftoriae naturalis parte primus introducit au- 
thor, dum Canones adduc"tos exemplis certis, a 
natura ipfa depromtis , probat. Primo itaque 
PARTES PISCIUM differentes defcribit, ubi 
non mediocrem cognitionem pifcium oilendit, 

ex ex his datis ORDINES NATURALES de- 

monftrativa ratione derivat, quoque methodo 
GENERA VERA eorumve CHARACTERES 
condi debeant, evincit; Expurgat tandem ich- 
thyologiam a barbarifmo nominum genericorum, 
uti & fpecifica nomina vera edocet; omnia fty- 
lo fententiofo & fcientifico, ut hic liber unus 
fit qui philofophi nomen inter ichthyologos fuo 
auftori vindicat, quo fruere dedi. 

a linnjeus. =»• FR^FA.' 


PRAEFATIO 

LTERIUS EDITIONIS* sM^ Tl 

■^hyfiologiam pifcium, quam Linnaeo libuit 
philofbphiam appellare, recentiores ich- 
thyologi poft primam hujus libri editionem ob- 
fervationibus novarum rerum et nomenclaturam 
terminis technicis defmitis multum auxerunt. 
Itaque inventa eorum nova efc augmenta, mihi 
hue usqne cognita , itemque Appendicem ad 
ichthyologiam magis excoiendam addidi: Ex- 
plicationes, hic omhTas, terminorum artis, quo- 
rum plurimi e Phiiofophia botanica Linncei ubi- 
que noti funt, fi quis defideret, Goiiani HiJIo- 

riam riam pifcium perlegat. Eorum loco vocabula 
artis Germanica in gratiam popularium meo- 
rum appofui , ut in hac etiam lingua termino- 
logia flabiliretur. Memorabilia reliqua hujus 
fcientise hic prsetermiiTa , pofteris ichthyologiae 
cultoribus, ut {uppleant, reiinquo 

Scribebam Lubecae die 20 Mai 1788. 

IVALBAUM. =ag S2— -» PHILO 

WPQ 


!J^-ja« 


wm 


^HI 
WU 


5^7 
& jy 


f; 


aver<*«< 


,«$»<>< 

PHILOSOPHIA 

ICHTHYOLOGICA. 

c • 

i. /^cientia, quae de pifcibus agit, appellatur ich- 
*^ thyologia; fed antequam ipfius ichthyologiae 
definitio dari poflit, in ipfo ftatim limine necefle eft, 
ut primum indicemus, quid pifcis fit» 

DEFINITIO. 

2» Pifcis eft animal apodum y pinnis femper praeditunu (ai) 

SCHOLION. 

%. Jufto brevior quidemhaec definitio (a) eft, fed 
quamdiu nullum aliud animal aquaticum & fimul apo- 
dum monftrari poflit, quod pinnis veris in aqua natet, 
tamdiu pro vera aeftimari debet; unde male a quibus- 
dam animalia aquatica pedata , & apoda pinnis carentia, 
ut angues & infe&a , in numerum pifcium recipiuntur. 
Verum ut diftin&ius percipiatur, quibus pifcis a reli- 
quis animalibus aquaticis differat, fequens definitio fub- 
ftitui poteft: Pifeis ejl animal apodum , pinnis femper prae- 

ditum; 

»«"»^«"««« — ■» ' ■■'■" —•^««•■"IMIIMIII II ■ Illlllllllll IUIanMMMMi^MH, 

Additamentum, 
(a) PISCIS eft animal aquaticum, plerumque fquamigc- 
rum, pinnis, branchiis et corde uniloculari praeditum, 
Arte&i Philofopbia A 2 PARTES PISCIUM. 

ditnm; vet branchiis, vei pidmonibus refpirans^ pterumqm 
in aqna habitans, ibique vel folis pinnif, vet flexuofo corpo* 
ris impulfu fimuinatans t inferdum vero in ierram fponte egre- 
pag» 2„ dieiu, & quandoque in aere fupra aquam ope pinnarmu pe- 
Boratium volans*, quod tamen ultimum de paucis qui- 
busdam fpeciebus intelligendum efi 

4. Data.pifcis definitione (2. 3.) fequitur ut feia- 
mus, quid ichthyologia fit, & qua ratione de pifcibus 
agat. 

DEFINITIO. 

5. Ickthijologia efi fcientia, quo? primitm omnes pifchim 
partes nominatim indicat , deinde nomina geuerica &f fpeciflca 
vera ojimdit, €f denique proprietates quasdam obfervatu di» 
gnas interdum cominemorat* 

SCHOLION. 

6. Hoc modo (5) Hiftoricus naturalis pifcis per- 
taclat, ut primo omnes pifcium partes, tam interiores 
quam externas, fecundum fua nomina indicet & defcri- 
bat; fecundo omnes pifces oblatos ad fuas familias na- 
turales, genera & fpecies veras, cum indicatis fyno- 
nymis auclorum, referre queat, & denique tertio prae- 
cipuas pifcium proprietates puta modum ac tempus pa- 
riendi, victum &c. adnotare debeat; fed hoc ultimum 
admodum breviter & fuccincte fiat, quoniam diffufe Sc 
longx defcriptiones proprietatum & quaiitatum in ich- 
thyologia & reliqua hiftoria naturali inutiles fnnt, qua- 
tenus vera & naturalis methodus in dignofcendis gene- 
ribus & fpeciebus rerum creatarum, unicus & prseci- 
puus finis hiftorite naturalis fit. Alii vero pro varia in- 
tentione & fine aliter quoque de pifcibus agunt, ut me- 
dici, chemici, phyfici, mechanici, oeconomi, co- 
quinarise & rei pifcari» fcriptores, ut jam de ametho- 
dicis nihil dicam. 

7. Da- PARTES PISCIUM. 3 

7. Datis pifcis & ichthyologiae definitionibus , (2. 
3. 5. 6.) ordo efflagitat, ut ipfae pifcium partes fingu- pag, j, 
latim defcribantur, & quoniam in definitione pifcis 
(2.) pinnarum mentio fa&a efl, de iis primo agamus. <7>j 

A 2 De- 

«— — ■ ■ - i.i. 11 1 1 , 11 1 

Additamentum. 

(/>) Prae partibus corpus imiverfum confiderandum vc~ 
nit 1) fecundum peripheriam, 2) craffitudinem, 3) tegmcn, 
4) colorem varium , 5) divifionem et 6 ) artus. Exinde varia 
epitheta qujc fuut termini artis, obtinet. e. gr. 

1. Ovatum, eyrund — ovale, ovat — orbiculatum, fcreit- 
formig — oblongum , ablcmg — lanceolatum lanzenfor- 
mig — ovato - lanceolatum eyformig und am Ende fpitz — ■ 
linearilanceolatum glekhbreit und am Ende fpitz — praelon- 
gum, fehr lang — attenuatum gegen das Ende fchmdter oder 
verdiinnert — enfiforme, degenformig — Diametro per- 
pendiculari ad longitudinem ut 1 ad 3. vel 4. vel 6,, drey, 
vier, oder fechsmal fo lang als breit* 

1. Plagioplateum , niedergedriickt — cathetoplateum, 
zufammengedruckt — anceps, zweyfchneidig — - cultratum, 
mejferfbrmig — i. e admodum comprefTum dorfo plano et 
ventre acuto — earinatum kielformig — trigonum dreijkan- 
tig — tetragonum, vierkantig — polygonum, vielkantig — 
cuneatum, keilfbrmig — cylindricum, walzmfbrmig — teres, 
ftockfbrmig. i. e, fubcylindricum , cum verfus unam extremi- 
tatem parum gracilefcat — fufiforme, fpindelfdrmig — coni- 
cum, kegelfbrmig — ventricofum, bauchicht — gibbum, back- 
licht. 

3. AJepidotam fchuppenlos — fquamofum, fchuppicht — ■ 
macrolepidotum , grosfchuppicht — occulte fquamofurn ver- 
borgen fchuppicht, dum fquamae minimae fub cuticula latent — 
glabrum , glatt — lubricum , fchliipferig — fcabrum, rauh- — 
muricatum ganz mit kurzen Stacheln befetzet — papillofum, - 
ivarzigt — cataphractum gehamifcht. i. e. cute dura aut fqua- 
snis offeis connatis numerabilibus veftitum — loricatum, ge» 

pan- 4 PARTES PISCIUM 

DEFINITIO. 

g. Pinna rfl pars e corpore pifcium prominens feu pro* 
pendens, ex membrana , ojjiculis vel duris vel cartilagineis , feu 
radiis., fulcitd, confians. 

SCHOLION. 
9. Excludit itaque merito hi£c definitio omnes reli- 
quas prominentias externas pifcium, quae, licet mem- 
branacese fint & interdum fpeciem pinnse habeant, nul- 
lis tamen ofliculis vel cartilaginibus radiatis fulciuntur, 
& fic nullum ufum, uti pinnae veras, in natando prse- 
ftant. Cartilagines namque & cflicula radiata, quse 

membra- Additamentum, 
panzert i. e. integumento offeo integro, — articnlatum, gteich* 
fam in Glieder abgetheiit — aculeatum jlachelicht — diacan- 
thuni zweydornicht — triacanthum, dreijdornicht — tetra- 
canthum , vkrdornicht — polyacanthum , vieldornicht — lae- 
ve^ glatt. 

4. Variegatum , bunt — bicolor, zweyfcirbig — piclum, 
vielfdrbig — lineatum, liniirt — reticulatum, vel cancella- 
tuni, netzfonnig — punctatum, punUirt — fafciatum, ge- 
windelt , gegiirtelt — fcilicet fafciis transverfis — vittatum, 
bandirt, nempe taeniis longitudinalibus — nitens, gldnzend — 
muculatum, gefeckt — ocellatum, geringelt i. e. figurisan- 
nulatis iniignitum — argenteum, filbericht — aureum, giil- 
den. — • 

5. Malacopterygium, weichfojfig — acanthopterygium, 
fcharjfiojfig — inonopterygium , unipinne, einfoffg — dipte- 
rygium, bipinne, zweijflojfig — tripterygium, tripinne, drey- 
floffig — tetrapterygium, cjuadripinne, vierfojjig — pentapte- 
rygium , quinquepinne, fiinjfiojfig — heptapterygium , le» 
ptempinne, fiebenflojjig. 

6. Dividitur corpus in caput, truncum et arrus. De ca- 
pite et artibus auclor pag, 3 et 6 egit truncum vero fdentioprae- 
teriif. PARTES PISCIUM. $ 

membranas pinnarum elevant & fuftentant, easdem quo- 
que firmant & rigidas faciunt, ut aquoe movendce & 
propelkndae pares fint. Aliae vero prominentiae & ap- 
pendices membranaceae , quae nullis ofliculis vel cartila- 
ginibus fulciuntur, idem praeftare nequeunt ; nam mem- 
brana mollis & humida non majorem vim habent ad 
movendam & protrudendam aquam , quam aqua ad fle- 
clendam membranam. Hinc ufus ofliculorum & car- 
tilaginum in membranis dari patet, ergo illee tantum 
membranae e eorpore propendentes , quae ofliculis vel 
cartilaginibus fulciuntur, pinnae appellari debent. 

PINNM ET CAUDA. 

io. Pinncs in Numero, Sitit, Figura £f Proportione 
fflultum differunt, nam 

06. fecundum Numerum inclufive cum Cauda fumtum, 
in Uno Pifce 
i°. Unica tantum eft, ut in Ophidio lumbriciformi, 

Muraena. P a §* *♦ 

2°. Duce, ut in Petromyzis, &c. 
3°. Tres, e. g. in Congro, Anguilla, Ophidio, Cepo- 

le Romanorum, Serpente marino, Balaena Gron- 

landica, Manati 
4°. Quatuor ut in Delphino, Phocaena, Orca, & Acus 

Ariftotelis fecunda fpecie. 
5°. Quinque, ut in Arnmodyte & Xiphia (nam duae il- 

lae ani pinnae membrana unica communi jungun- 

tur), Lupo marino noftrate Schoneveldii, Stroma- 

teo Rondeletii , Oftracionibus & Mola Salviani. 
6°. Sex, ut in Choneptero feu Lumpo Anglorum , nam 

prior illa dorfi pinna eft tantum pfominentia cuta- 

cea, non vera pinna (c). 

• A 3 7°. &- 

■ 

Additamentum. 
(f) Nomine Chonepteri nullibi, nifi in hac ichthyologiae 
parte auclor ufus eftj fed poftea id in liomen Cyclopteri trans- 
iimtavir. 6 PARTES PISCIUM. 

^°, Septem, e. g. inomnibusGobiis, Pleurone&is, Cy« 
prinis, Clupeis, Coregonis, Ofmeris, Salmoni- 
bus, Cobitidibus, Efocibus, Cernua fluviatili , Ga- 
fterofteis, Sparis, Labris, Siluro, Mugile alnto, 
Remora, Caprifco, Hippuro, Pompilo, Acipenferc 

8°. 0$o, ut in Percse tribus fpecibus, Claria, Cotto, 
Mugile, Labrace, Sudi, Muilis, Afello Iongo & 
Merlucio Auctorum, Thaehuro Rajis, Scyaenis, 
Trachino, Uranofcopo, pifciculo Anguella Ve- 
netorum di&o. 

9°. Nouem, ut in Scorpasna Rondeletii. 

io°. Decem, ut in maxima parte Gadorum. 

u°» Plurimce y ut in Scombris & Thynnis (d), 

/3. Se* Additamentum, 

(d) PINN£ die Flojfen, fummatim etiam artus pifcis 
nominantur. Sunt vel perfeifhe vel mancae vel fpuriae. Per- 
feclae, votlkommene Flojfen ; ofliculis, membrana uniente, dia- 
phana, picta vel cute communi corporis conjunclis, expandun- 
tur ct contrahuntur — Mancae, unvollkommene , feparatis acu- 
Jeis, mobilihus, quibus membrana uniens deeft, vel radiis ar- 
c*le concretis conftant — Spuriae, unechte Flojfen immobiles, 
eutaceae adipofa;, veris aliqua ex parte fimiles, radiis carent. 

Pinme perfecTas dividuntur in fimplices, einfache, et com- 
pofitas zujammengfetzte Flojfen. Priores habent ofHcula 
omnia fubilantia iimili, nempe pungentia aut muticaj pofie- 
riores vero pungentibus et muticis fimul inflructae iunt. 

Ob iitum varium diverfa illis adjunguntur epitheta. Ap- 
pellantur igitur dorfales, RUckenfioJfen — peclorales, Brufi- 
fioffen — ventrales, Bauchfiojfen — anales, AjterfioJJen — 
caudales, Schwanzfiojfen — et branchiales, Kiemenhaute — — 
Guilibet illarum aiia adjectiva technica i ) fecundum figuraro, 
a)fitum, 3) fubilantiam, 4) numerum appropriantur» 

PIN- PARTES PISCIUM. 7 

/3. Secundum fium alii 
i°. Utrinque & in dorfo & ventre pinnas habent, ut 
maxima pars pifcium» Additamentum, 

PINNA DORSAUS. 

1) Seeundum figuram cognominatur asqualis, eken oder 
von gteicher Hdhe — declinata five decrefcens, abnehmend — ■ 
interrupta, imterbrochen — triangularis, drei/eckicht — tra- 
pezoidea ungteich viereckicht — rhomboidea, rauthenformig, 

1) Secundum iitum: longitudinalis, tanggejlreckt — 
qii2e a nucha ad caudam extenditur — femilongitudinalis, halb 
langgejlreckt — occipitalis , iiber dem Hinterhaupte ftzend — 
fcapularis, hinter dem Genicke — aequilibrisj auf der Mitte 
des Riickens — binas vel ternas diftincftas, abgefonderte Riicken- 
Jlojfen — connatae, zufammengewachfene — contiguas, an 
einander Jlojfende. 

3) Secundum fubjlantiam aculeata, Jlachticht — mollis, 
mutica f. radiata, weich gejlrahlt — fcjiiamofa fchuppicht — 
ramentacea, gefranzet — fetigera, borjtig, i. e. cujus extre- 
ma fetiformia radiorum fimplicium fuper membranam unien- 
tem longe eminent. 

4) Secundum numerum : folitaria, einzig — binae, zwey 
«— ternae, drey — nullas, keine* 

PINN2E PECTORALES 
duTerunt 1) figura 2) magnitudine 3) proportione 4) fltu 5) 
direclione et 6) numero. Exinde dicuntur 1) rotundatas, ab- 
geriindet — acuminatae, zngefpitzet — falcatac, fichetfor- 
faig — vomeriformes, PJtiigeifen ahntich, quas triangulum 
imperfeclum cum manubrio repraelentant — connatas, zitfam- 
mengewachfen. 

1) Mediocres five proportionales, mittehnHjjlg , dum 
quartam partem longitudinis trunci asqiiant — minimas, fehir 
ktein — maximaej fehrgroJs f 

. 3)Lon- 9 PARTES PISCIUM. 

2°. In dorfo tantum, ut Acus lumbriciformis Raj. Pe- 
tromyzi, &c. 

3°. In 

Additamentum, 

3) Longae, lang, qux ad medium trunci pertingunt — 
longiftimas, fehr lang — latiores quam longae, breiter aU 
lang — anguftae, fchmal. 

4) Suprcmas, hochjitzend — niediae, mittkre — - infi- 
mae^ unten an der Brtift fitzend. 

5) Adfcendentes, aiffteigend, quae oblique verfus dor- 
fum diriguntur — redae, gerade gerichtet — horizontales, 
wagerecht, quod in diftenfione Iatere externo horizonti para- 
lelae vertuntur — dependentes, niederhdngend. 

6) Nullse, keine — folitariae, einzeln — binariae five du- 
plices , doppelt, 

PINNiE VENTRALES 
dignofcuntur 1) figura 2) ftrudura, 3) proportione 4) nume- 
ro et 5) fitu. Dicuntur itaque. 

1» Oblique-truncatae, fchief abgejlutzt — trapezoideae," 
tmgleich viereckicht — acuminatac, zu^efpitzt. 

2. Mancae, didadtylae vel tridaclila* , unvollkommen , mit 
zwey oder drey Strahlen, quae membrana carent — multira- 
diatae vielflrahlicht, dum 4. 5. 6. vel 7, radios continent — mu- 
ticae, weich oder unbewehrt — compofitae, zufammengefetzt» 

3. Proportionales , fchicklich oder verhdltnifsmdjfig — 
longiflimae, fehr lang — minimac, fehr klein. 

4. Nullae, keine; unde tales pifces quidam Apodes, Kaht- 
bduche appellantur- duae, zwey. 

5. Iugulares an der Kehle fitzend-, unde pifces jugulares 
Kehlflojfer nominantur — thoracicae, unter der Bnift Jitzend ; 
nnde pifces thoracici, Bruftjlojfer — abdominales, unter dem 
Bauche Jitzend ; hinc pifces abdominales: B 'auc hflojfer — anum 
ambientes, den After umgebend — coalitae, zifaiumengewach" 
fen — vicinae, benachbahrt — remotae, von einander ent- 
Jernt, 

PIN- PARTES PISCIUM. e> 

3°. In ventre tantum, ut Balsena GrcJnlandica & Mana- pag. j, 

ti Indorum , &c. 
4"\ Et denique pinnss dorfi & ventris, adfitum anterio- 

rem vel pofteriorem, admodum variant in diverfis 

pifcibus, ut exempla in propatulo funt. 
y. Secundum figuram , pinnse funt 
1°, Triangulae fere, ut in Cyprinis, Salmonibus, &c. 
2°. Rotundae, ut in paucis. 
3 , Parattehgrammae feu oblongo quadratae in aliis. 

J. Secundum proportionem vero, vel 
1°. Multo minores funt quam venter & reliquum cor- 

pus, ut in omnibus fere pifcibus. 
2°. Ejusdem cum toto corpore, vel etiam ventre, /o«- 

gitudinis, ut pectorales illae in quibusdam Ligyris, 

& ventrales in Mugile alato Rondeletii. . 

CAUDA. 
11. Cauda vero fpecialiter fecundum mtmerum, fitum €f 
figuram midtum variat, nam (e). ce. Se- Additamentum, 
PINNA ANI 
nuncupatur 1) fecimdum ftguram 2) numerum et 3) fitum 

1. Aequalis five oblique truncata, fchief abgefiutzt , ra- 
diis omnibus aequalibus — declinata ilve decrefcens, abneh- 
mend; radiis gradatim brevioribus. 

a. Solitaria, einzeln — • gemina, doppelt; 

3. Longitudinalis, ganzlang gefireckt, quse ab ano ad 
pinnam caudae pertingit — media, unter der Mitte des eigent- 
Uchen Schwanzes — remota, entfernt, i. e. prope pinnam 
caudalcm — diftincla, abgefondert — > coalita, zufammenge- 
wachfene mit der Schwanzflojfe. 

(e) PINNA CAUD2E, 

quatn audor nofter minus proprie caudam" appellar. DifYeit 
Artedi Pbilofophia. B i) io PARTES PISCIUM, 

c&. Secundum numerunu 
i°, Nulla adefl, ut in unica Serpentis marini & Acus 
lumbriciformis fpecie, 

2°. In Additamentum, 
3) figura 1) magnitudine 3) proportkmej 4) connexione et 5) 
fitu Dicitur exinde. 

1. Aequalis, five truncata, eben, abgejlutzet — cus- 
pidata five laneeolata, lanzenfdrmig — emarginata, einge- 
kerbt — partita, tief cingefchniiten — lobata, lappicht — 
iaeiniata, zerfchlitzet — excavata, rund ausgehohlt — fal- 
cata , fichelfurmig — lunata, mondfdrmig — bifurca, gabe- 
licht — forcipata, fcheerenformig, nempe extremis divari- 
catis. 

2. Mediocris five proportionata , mittehnafjig , dum ne- 
que latitudinem trunci neque quartam eiusdem partem longi- 
tudine fuperat — magna grofs; cum indicatas partes vincit — 
m'nuta klein. 

3. Latior, quam longa, breiter als lang ; longior quarn 
lata , liinger als hreit. 

4. Diflincfta abgefondert — annexa, zufammenhangenci 
mit der Riicken und Afterfojfe. 

5« 1'erpendicularis , ftnkrecht — transverfalis five hori- 
zontalis. Horizontal. Pifces, qui pinnam perpendicularem ge- 
runt, Cathtturi, fequentes autcm ob fitum caudse transverfa» 
lem Plagmri ab auctore noftro nominantur. 

OSSICULA PINNARUM die Grcvtcn der Flofen, 
figillatim confideranda ob differentiam i) inflruclura, 2) fi- 
gura, 3) fitu et 4) proportione. 

1, Quaedam funt dura , cornea fubftantia et pungunt; in- 
de Aculei, Stacheln, dicuntur. Aliis minusduris, elafiicis 
articulatis, et muticis nomen efi radiorum, mollium, wei- 
the oder biegfame Sirahkn, Aculei porro funt ve! integri, glaU 

te PARTES PISCIUM. tt 

2 a . In reliquis omnibus unica eft. 

/3. Secundum Situtn perpendiculi & horizontis, dif- 

fertquoque, nam 
1° Situm perpendicularem obtinet, ut in omnibus fere 

pifcibus. 
2°. Horitzonti parallela eft, in corpore fcilicet natura- 

li fitu locato, ut in Delphino cum Phocflena & Or- 

ca, Balasnis, Manatis Indorum , & omnibus Cetis. 

y. Secundum Figuram* 
1°. In extremo rotunda eft, ut in Cotto. - 

2°. In extremo aquatis, & fic tota cauda quadrata vel ?*& 

parallelogramma eft, ut in Salmonibus quibusdam, 

Tinca , &c. 
0°. In extermo cufpidata, ut in Congro 6c Anguilla, 

Petromyzo, &c. 
£°. Segmento quafi circuli parum in extremo excavata, 

ut in quibusdam fpeciebus Salmonis, Caraffio Ges- 

neri, &c. 

B 2 5°. Bu 

Additamentum. 
U Stacheh — vel ferrati , gezdhnte Stachek — vel ranien- 
tacei, flockichte Stachetn, cum fiio cutaceo exeunt. 
Vide amplius textum p. 1 5. 

2. Simplices radii, einfache Strahlen — fifli, gefpatte* 
ti — bifidi, getheilte — multifidi, vielfach getheilte — par^ 
titi tief (refpaltene — gemini, doppelte, cum duo ultimi radii 
pinnx uno articulo cum ofTe interfpinali conjuncli funt — cur- 
vati , gekriimte — recli , gerade, 

3. Rari f. inter fe remoti, weite Strahlen — den fi, ar- 
€£\, dichte — feparati, von einander abgefondert — conglu- 
tinati, qui pinnam mancam confiituunt, 

4. heqwAles gleich lange Strahlen — insequales, tmgtei- 

( y crefcentes, zunehmende; cum primus breviflimus a fe- 

quentibus gradatim longioribus vincitur — decrefcentes, «6- 
mhmmde. i2 PARTES PISCIUM. 

5°. Bifurta forficis didu&se inftar, ut m Cyprinis p!u« 
rimis, Clupeis, Coregonis, Efocibus, Percis, &c. 

0*. Falcata m modum crefcentis lunge, ut in Scombris 
ieu Thynnis, Amiis^ Xiphia, &c. 

12. Quid Caput, Mandibulce , Rofirum* Os , Denfer, 
Nares, Ocidi, Dorfuni, Latera, Petlus, Venter, Anus, 
Peuis, Vniva, Cauda , 'Squamce, Aculei , £fc. fignificant, 
mtllus ignorat , horum proinde dijferentia in figura , propor- 
tione, fiiu & interdum numero defcribenda efi, 

CAPUT. (/•) 

13. Caputpifcium, quod fempernumero unicum & m 
antica corporis parte fitum eft, fecundum figuram & 

pro- Additamentum. 
(/") CAPITI varia cognomina funt ratione 1) fignras 1) 
proportionis 3) integumentorum 4) additamentornm live ap- 
pedicum. Videlicet 

1. Cathetoplateum , znfammengedriickt — plagiopla- 
teum niedergedriickt — obtufum, fiumpf — zcutwm jpitz — 
bucculentum, dickbackig — tiefragonuni vierkantig — cunei- 
forme, keilfdrmig — fubquadratum fafi viereckig — declive 
abfchiiffig — carinatum, kielfurmig — convexum, gewolbt, 

2. Latius trunco, breiter als der Rumpf — humilius 
trunco , uudriger ats der Runipf — pone trunco arquale, hin- 
terwcirts von gleicher Hohe und Dirke mit dem Rumpfe — ro- 
ihatum, gejchnabelt oder grofsfchnautzig — elongatum, 
lang gefireckt — anguitatum, fchmal zulaufend — medio- 
cre, mittelmdffig; quod tertiam trunci partem sequat. 

3. Squamofum, fchuppicht — alepidotum, fchuppen- 
tos — cataphraclum , geharnifht : quod multis iquamis, oC~ 
feis, connatis tegitur — Joricatum, gepanzirt, cui tegmen 
ofTeum indivifum ei\ — glabrumg/«// — papillofum , war- 

zigt PARTES PISCIUM. 13 

prdportionem admodum variat in diverfis generibus, eft 

enim 

. ce. Secundum Figuram. 

i°. Cathetoplatmm feu comprefTum hoc eft, latitudinem 
perpendicularem, quam tranfverfam, majorem ha- 
bent. Exempla funt: Species generum Syngnathi, 
Cobitidis, Cyprini, Clupeae, Coregoni, Ofmeri, 
Salmonis, Efocis, Scombri, Amise, Percse, Spari, 
Labri, Sudis, Gaflerofiei, Pleuronectae, Ammody- 
tis,, Captifci, Pompili feu Hippuri , Gadi. 

2°. Plagioplateum feu deprefTum. Exempla funt fpecies P fl §* 7* 
generum: Cotti, Siluri, Congri cum Mursena, Pe- 
rilophi, Rajae & Squali plerumque. 

3 . Teres & quodammodo cylindraceum , ut in Petro- 
myzis. 

4 . Laeve feu glabrum, cujusmodi exempla in magna 
pifcium parte obuia funt» 

5 . Aculeatum, Exempla funt fpecies generum fequen- 
tium: Ligyri, Scorpanae, Cotti, ckc. 
/3. Secundum Proportionem refpeclu corporis reliqui, 
Caput eft 

[°. Angiiftius quam medium corporis. Exempla funt: 
Cyprini, Clupese, Coregoni, Ofmeri, Salmones, 
Cobitides, Efoces, Scombri, Amioe, Percse, Spa- 

. ri, Labri, Mugiles, Sudes, Pleuroneclae, Rajae, &c. 

B 3 2°. Additamentum. 
%igt — porulofnm , mit kleinen Lochern — fcabrum rauh — - 
tuberculatum , hbckericht — aculeatum , ftachelicht : 

4, Barbatum five cirrhofum , mit Bartfafem — imber- 
be, ohne Bartfafem — pinnulis five tentaculis ornatum , mit 
khinen Floffen oder Fiihlfpitzen begabet — criftatum, mit ei- 
nem Kamme — clypeatum , mit einem Heftfchilde — Ramcn- 
tofum, fockicht — fpinofum, domicht , cjuod oilium procef 
fibus fubulatis longis armatur. i 4 PARTES PISCIUM. 

2°, Latiuf quam medium corporis. Exemplafunt: Cot- 

ti, Siluri, 
3°. Latitudine 9 corpore medio fere refpondens, ut, 

Clariae. 

14, De ofilbus & partibus capitis interioribus infra 
agetur, 

OS. 

1 5. Os pifcium tnuttum quoque in Jitu , figura & pro* 
portione variat, & quidem (g) t 

a, Secundum locum vel 
i°. In apice capitis , licet una maxilla fepe Iongiorpaulo 

quam altera fit. Exempla ubique in maxima pifci- 

um parte proftant. vel. 
1°. In inferiore feu prona capitis parte fub roftro. Exem- 

plafunt: Rajas, Squatinse, Squaii, Petromyzi, &c» 

/3. Se- 

Additamentum 
(g) ORIS et RICTJS vocem auclor nofter alio fenfu 
accipit, quam Goiian. Ille enim voce oris orificium externum 
in litu vel incifuram, die Mundfpalte , et vocabulo rictus ori- 
ficium internum oris aperti, den aufggfperrten Rarhm. more 
antiquorum fcriptorumindicat. Hic vero dicit „Os e(r cavuvn, 
antice riclu, lateraliter branchiarum operculis, poftice gula 
feu faucibus; fuperne et inferne palato terminatum; dentes, 
linguam et officuia palati includit."' 

RICTUS , die Mundjpalte, eft claufi oris fiffura feu aper- 
tura anterior, quae 1) fitu 2) figura 3) proportione variar. 

1. Superus, oberwdrts flehend — verticalis, vertkal —> 
inferus, unterwarts — transverfus, horizontal — obliquus, 
fchief gedrehet — dum angulus oris in uno latere altiori fitu 
eft quam in altero — adfcendens, aufjieigend — terminalis, 
mdlich. 

2. Ar- PARTES PISCIUM 15 

/3. Secundum Situm, 

i° Eft transverfim refpe&u ad corpus, velclarius: In- 

cifura oris tranfverfa eft, & fitum dorfi ac ventris pag. g, 
perpendicularem ad angulos rectos fecar. Exem- 
pla in maxima parte pifcium ubique obvia funt. 

2°. Obtiquum y refpe<ftu ad fitum oppofitum & perpendi- 
cularem dorfi & ventris. Exempla; Omnes fpecies 
generis Pleuroneclse, 

y. Secundum Figuram, rictus oris aperti, vel 
1°. Oblongo - rotundus feu quadrato-rotundus eft, ut in 

Cyprinis plurimis, Coregonis quibusdam, &c. vel, 
2°. Oblongns & latus. Exempla in maxima parte pifci- 

um proftant, vel 
^ 15 , Sphaericns, ut in Petromyzis. 

£ Ad Proportionem quod attinet, Os feu rictus oris 
vel 
i G , Multo minor eft quam capitis latitudo. Exempla: 

Cypriniomnes fpecies, Cobitides, Synguathi, Co- 

regoni, Pleurone&ae , Gafteroftei, &c. 
2° Latitudini capitis aequalis feu quoammodo refpon- 

dens, vel paulo minor: Exempla funt: Cotti, Si- 

Iuri, Gadi, Efoces, &c. 

RO- Additamentum. 

2. Arciiatus, hogicht , nempe ab uno sngnlo oris ad a3- 
terum — linearis vel rectus, gcrade — circularis ilve fphae- 
ricus, kreisformig — tubulofus, rohrenformig — In diften» 
lione ovalis, oval — orbicularis, rund —• parabolicus, pa- 
rabolifch. 

3. Mediocris, mittelmajfig — maximus vel ingens, fehr 
groff — latitudini capitis acquali*, der Breite des Kopfs gleich^ 
anguftus, eng. t<5 PARTES PISCIUM. 

ROSTRUM. 

\6.Roftrum quorundam pifcium infigura Tpioque muU 
tum differt, nam (h). 
i°. Plagiopkteum eft feu depreffum, ut in Lucio Aucto- 

rum , &c. 
2°. Conicum, ut in Nafo Alberti Magni, Oxyryncho 

Rondeletii, &c. 
g°. In cufpidem teretem & longam pretenfum, ut in 

Acu vulgari Auclorum. 
4°. Quodammodo triangulare, ut in quibusdam Rajis. 

F g. 9. D EN T ES. 

ij. Dentes fecundum fitum, figuram, proportionem £? 
numerum tnuttum variant, nam (i) 

06. Se- Additamentum. 

(/z) Rostrum, die Schnautze, eft pars anterior capitis 
a fronte usque ad extremitatem maxillarum protenfa. Dicitur 
l) fecundum figuram et 2) proportionem : 

1. Plagioplateum, niedergedrikkt — cathetoplateum, 
zufammengedriickt — femiconicum , halb kegelformig — cy- 
lindricum, walzenformig — tubulofum, rohricht — trique- 
trum, dreykantig — tetracjuetrum, vierkantig — triangulare, 
dreijeckigt — anceps, zwei/fchneidig — obtufum, fiumpf — 
acutum, fpitzig — cufpidatum, zugefpitzt — •inflexum 
five reduncnm, aufwarts gcbogen — reflexum vel aduncum, 
tmterwcirts gebogen — bifidum, gefpalten — emarginatum, 
eingekerbt. 

1. Breve, kurz — longum, lang — porreclum, lang 
ausgefirecket — proportionole, proportionirt. 

(«') Dentium epitheta refpeclu 1) figuras 2) propor- 
tionis 3) direclionis 4) numeri 5) motus 6) fitus et 7) loci funr. 

1. Granulofi, komicht — acerofi veJ lienares, ghich 
breit — acuti, fpitzig — fubulati pfriemenformig — com- 

preffi, PARTES PISCIUM. t? 

u. Secundum fium , vel 

. Infaueibus tantum feu orificio ventriculi, toto ore 

reliquo glabro. Exempla: Omnes ipecies generis 

Cyprini & f. Ammodytes, 

*•. In Additamentum» 
preffi, zufammengedrikkt — obtufi, Jlumpf — rotundatf, 
abgeriindet — femiglobofi , halbkugelfdrmig — ancipites, 
zweiffchneidig — plani, flach — ferrati, fcigenartig — fe« 
mifagittati, hatb pfeilfsrmig — triangulares, dreyeckig atn 
Umpfange — conici , kegelformig — femiconici, tialb ke- 
gelfsnnig — emargiinari , eingekerbet — fimiles, gieichvon 
Lange und Dicke — diflimiles, unahnlich. 

2. Aequales, gteich lang — inasquales, ungteichlang — - 
Minimi, fehr kiein — mediocres, mitteimajfig. 

3. Erecti gerade aufgerichtet — obliqui, fchief— pa- 
raleli, paralel oder gieir.hweit von einander entfemt — (Goiia* 
fimilitudinem longitudinis et formae hoc termino indicat) pe* 
«fHnati, kammfsrmig — divergentes, von einander gefper- 
ret — exferti, hervorragend — prominuli, etwas hervorra- 
gend — retroflexi, zuriiekgebogen — introverfi, einwarts ge- 
bogen. 

4. Nulli, zahntos — ordinati, in einer oder mehr Rei* 
hen geordnet — confufi, unordentlich — conferti, gedren- 
get — fparfi, zerfreuet. 

5. Mobiles, beweglich — immobiles, wibeweglich — 
flexiles, biegfam. 

6. Arcli , dicht — rari , weit oder weit von einander enU 

fernt — inciforii, Vorderzdhne — molares, Backenzah* 

ne — canini, Spitzzdhne — • palatini, Gaumenzahne — Ja- 

biati , mit den Lippen bedecket — denudati , enthlsjfet von den 

Lippen. 

7. Locum Auclor nofler articulatim diftinctecuie indicavir, 

Artedi Phikfopbia, C i8 PARTES PISCIUM, 

2°. Inmaxi/Hstantum; lingua, palato & faucibus glabris» 

Exempla: Rajse, Squali, Delphini. 
3°, Inmaxiltis & tingua tantumj fed palato & faucibus 

glabris. 
4°. In maxiltis , lingua & palato; fed faucibus glabris. 

Exemplum: Harengus Auctorum. 
5°. In maxillis , lingua, palato & faucibus fimul. Exem- 

pla: Salmones, Efoces. 
6°. In maxillis & faucibus tantum; lingua & palato gla« 

bris. Exemplnm: Pleuronectae. 
7°. In maxiliis, palato & fancibus; fed lingua glabra* 

Exempla: Percse, Gadi, Cotti, Congri, Scombri 
/3. SeeiinduiTi fi^uram > dentes funt vel 
i D . Acuti, ut in plerifque pifcibus, vei 
2°. Obtufi & in apice quodammodo plani, utin gene- 

re Cyprini. 
3°. Conici, ut denticuli illi in fuperiore maxilla Thy- 

malli. 
4°. A duobus lateribus comprefli feu plani, ut in Ga- 

dis, Efocibus. 
5°. A lateribus laeves & glabri, ut in maxima pifcium 

parte. 
6°. A lateribus ferrati, ut in Lamia. 
7°. Recli ut in Acu vulgari, Oppiani. 
a 2 jo 8°- Curvi & introrfum flexi, ut in Ofmero, Efocibus 
& ' &c. 

9°. Ab uno Iatere convexi, altero plani; ut in Ca- 

prifco. 
«y. Secundum proportionem 
i°. Inter fe magnitudine aequales funt, ut in Cottis. 
2°. Magnitudineinsequales, utExempIaproftantinLucio- 

perca Schoneveldii, Lucio Auctorum, Gadisplurimis* 
$. Secundum mimerum, vel 
i°. In Maxillis & aliis fui fitus locis pauciores funt, ut 

unicum ordinem obtineant. Exempla in Salmone, 

vel 

2°. PIU- PARTES PISCIUM. tg 

2°, Plures ordines obtineant, & in unum Iocum con- 
fufe aggregati funt, ut in Cottis, &c. 

MAN DIBULJE. 

1 8, Mandibula? fecundum figuram & propovtionem muU 
tum quoque uaricmt, cuius rei exetnpla ubique in propatulo 
funt (k). 

C 2 LA- Additamentum. 

(k) Mandibul^ i) proportionis 2) figurae 3) firus 4) 
flruclurae 5) appendicum caufla fpeciatim confiderandae funt, 
Inde nuncupantur. 

i, Aequales, gteich lang — inaequales, ungleich lang — 
mediocres feu proportionatae, verhaltnifsmajfg — liiaximaej 
fehr grofs — minimie, fehr klein. 

2. Plagioplateae, niedergedriickt — acutas, fpitz — fu- 
bulatae, pfriemenfbrmig — porredtae, hervorftehend — cari- 
natae, kidfbrmig — labiatae, mit Lippen — nudae five iabiis 
defiitutae, ohne Lippen — angufte arcuatae, vel ad modum ar- 
cus eliptici, engbogigt — late arcuatas vel fegmento circuli 
fimiles, weitbogigt — angulatim arcuatae, nempe ficut an- 
gulus curvilineus, fpitzbogigt — angulatae, winkelicht — • 
edentulae. zahnlos — dentatac, mit groffen oderflarken Zcih- 
mn — denticulatae, mit kleinen Zcihnen befetzt — varie den- 
tatas, mit verfchiedenen unahnlichen Zahnen — Hoc Goiian 
fub folo nomine dentata indicat. 

3. Supremae, oherwarts am Kopfe — infimae, tmter- 
w'drts — mediae, gegen die Mitte des Kopfes — terminales, 
am Ende des Kopfes — incumbentes , auj einander liegend ->— 
vaginatae, in einander gefhoben — cum margo inferae man- 
dibulae cavum fuperae intrat, 

4. Supera mandibula in quibusdam pifcibus e. g. in cypri- 
liis duobus oflibus arcuatis mobijibus paralelis, membrana in- 
termedia combinatis, compofita eft , quorum pofierius offibus 

nafi 20 PARTES PISCIUM. 

L A B I A. 

19. Maxhna pars pifcium labiis prbprie fic di&is caret, 
feu qnod idem efl , Cute illa ante dentes , quce protrudi £f re~ 
irahi potefi, diftituitur. Sunt tamen, qui ejusmodi labia ob- 
ibiet, ut Labri y Spari, Chonepterus, &c. 

N A R E S. 

10. Nares pifcium fecundum mtmerum, Jiguram, Jitum 
Ef proportionem , quoque diverfce funt , ut 
cc* Secundum mimerum (/)♦ 

i°. NuU Additamentum. 
nafi aut rofiri alligatur. Anterius majus, retrorfum circa ipfl- 
us medium proceffu triangulari prasditnm eft , qui fuper ex- 
tremiim rofiriultroeitroquemovetur. Extermitatesejus latiores 
fuper anguloorispro cedunt, Myfiacis nomine, Knebelbart, ap- 
pellantur, Talis mandibula ob fuam mobilitotem in porrigendo 
Emiflitia, ausfireckend, nuncupanda eft. In aliis pifcibus man- 
dibula haec unico tantum offe arcuato conftat, quod, in medio 
fuo rofiri extremitati affixum, adextremaligamento, maxillann- 
feriori innato, in difienfione oris protrahitur, et ore claufo 
nirfus recedit. Verfatile igitur, fchwankend, illud cognomino 4 

5. Cirrofae, mit Bartfadenbefetzt — fornicatae, mit ei- 
oier Zungentafche — In parte oris anteriore quorundam pi- 
fcium membrana femiorbicularis transverfe et arcuatim diften- 
fa, limboque anteriori maxillae fuperae aut inferae adnata, con- 
fpicitur, fubter quam pifcis apicem Jinguae pro lubitu recondir» 
Huic nomen Fomicis inditum eft, 

(/) Nares, die Nafenlocher , i)fecundum iitum 2) fi- 
guram 3) numerum et 4) proportionem denominantur. 

1. Anteriores, vorwdrts (itzend — mediae, mittlere — ■ 
pofirema?, hinterwdrts fitzend — marginales, am Rande Ji- 
tzend — fupremae, obwdrts fitzend — obiiquae, fchiefjitzend — 
cuiii una juxta aiteram linea oblicuia adefi — ■ re&ae gerade fi- 

tzendf PARTES PISCIUM. 21 

i n . Nullce ut in Petromyzo. Kleinig utrinque duas na* 

res adefie demonftravit. 
2 C , Una naris utrinque, quadrupedum & avium modo, 

ut in Choneptero. 
3 . Duo foramina narium utrinque. Exempla funt: 

Genera Cyprini, Coregoni, Ofmeri, Salmonis, 

Efocis, Percae, Gadi, Pleuronecli , &c. Scombri, pag. 11, 

Mugilis, Ammodytis, Muraenae, Clupeae. 

/3. Secundum figuram funt 
i°. Rotundae, ut in Gadis & foramina narium anterio- 

ra in Coregonis, Scombris & Congris. 
2°. Ovales, ut pofteriora narium foramina in Con- 

gris. 
3°. Oblongae in aliis» 

«y. Secundum Situm, funt vel 
i°, Roftro propiores, ut in Clupeis, & foramina na- 

rium tubulofa feu anteriora in Congris. 
2°. Oculis propiores, ut inLucio Au&orum, Percis, 

Caprifcis. 
3 . Medio inter oculos & roftrum fltae, ut in Corego- 

nis, Ofmero, Ammodyte. 

C3 J.Se- Additamentum» 

tzcnd, una poft alteram linea recla exiftente — contignae vel 
vicina?, benachbahrteoder an einanderfioffend — Diftantes, von 
einander entfemt — 

2. Rotundse, rund — ovales, oval — oblongae, lcing* 
Hcht — tubulofae, rbhrenformig — valvula obtedae, mit ei- 
ner Klappe bedeckt — apertae , offen 4 

3. Solitariae, einzein —r- geminae vel binas, doppelt — 
nullae, garkeine. 

4. Inaequales , ungteich grofs — - parvae five exiguap, 
klein — inconipieux , unfichtbahr* 22 PARTES PISCIUM. 

^. Secundum proportionem inter fe invicem , in pifci- 
bus fcilicet, qui duplices utrinque nares habent , velduo 
ilia foramina utrinque* 
i°. Sibi admodum vicina & fere contigua funt, ut m 

Cyprinis, Clupeis. 
2°. Diftantiam notabilem inter fe invicem habent, uf 

in Congris, Percis, Clariis, Scombris» 

O C U L I. 

s t . Oculi pijcium fecundum figuram , Jitum , proportio^ 
ntm & integumenta varicmt, nam (ni) 

ec* Se- Additamentum, 

(m) Oculi dicuntur propter i) figuram a) fitum 3) pro* 
portionem 4) integumenta varia: 

1) Depreffi, niedergedrikU — protuberantes , hervor* 
fiehend — demiffe convexi , niedvig gewolbt — globofi, kil- 
gelformig — ovales , oval — oblongi , langticht rund. 

i. Laterales, an den Seiten fitzend — fupremi, hoch/i- 
tzend — verticales, oben auf dem Kopfe fitzmd — medii, 
an der Mitte der Seite fitzend — binati vel unilateraies, einfei- 
tig — vicini , benachbahrt , oder nahe beijfammen — inter fe 
icmoti, von einander entfevnet; 

3. Magni, grofs — proportionales C mediocres, mit*- 
tehndjjig — minimi , fehr klein. 

4. Nudi, unbedeckt , blos — femitedi, halbbedeckt — - 
tecti velamento, bedeckt. 

Pupilla, der Stern, Dicitur orbicularis, rund - — ova-. 
lis, oval — ovata, et/fdrmig — ampla, weit — angufta, 
eng — angulata, winkelicht. 

Iris, der Regenbogen, colore variat. Dicitur inde au- 
rea, giilden — argentacea, filbericht — olivacea, olivenfar- 
big — f ufca , fchwarzbraun — pundata , punBirt — nebu- 
iofa , matt gef&rbt. PARTES PISCIUM. 23 

«". Secundum figuram , vel 
1°, Satis plani & deprefn" funt, ut in maxima pifcium 

parte, vel 
2°, Convexij quadrupedum modo, ut in Pleurone&is 

quibusdam. 
3 . Rotundiores, ut in Cyprinis, Congris, Petromy- 

zis. 
4. Oblongiores, ut in Efoce. 

/3. Secundum Situm, vel P a g»i*» 

i°. A lateribus capitis fiti funt, ut in maxima pifcium 

parte. 
2°. In fuperiore capitis parte, ut in Callionymo feu 

Uranofcopo Auclorum & Cotto Rondeletii , &c. 
3 . Sibi admodum vicini, ut in genere Pleurone&ae, 

&c. 
4°« Inter fe multum diftantes, ut in Clariis» 

y. Secundum Porportionem, vel 
i°. Refpe&u ad corpus, exigui nimis, ut in Bakenis & 

pifcibus aliis cetaceis. 
2° Refpeclu ad corpus, nimisampli, Exempla funt^ 
Apua, Boops, Gaiteroileus* 

<$*. Secundum Integumenta. 
i°« Liberi funt & tunicis propriis folummodo tecli, ut 

in Cyprinis, Coregonis, Salmonibus, Ofmeris, 

Mugile, Ammodyte, Stromateo, &c. 
2°. Cute capitis communi ad partem tecti, Ut in Clu- 

peis, Scombris & f. Squalis. 
3°» Toti cute capitis communi ceu velo obducli, ut 

in Syngnathis, Cobitidibus, Pleuroneclis, Gadis, 

Blennis, Siluro, Mursenis, Lumpen, Gobiis, f. 

Labris, Sparis, Percis, Triglis, Scorpsena, Cottis, 

Gafterofteis, Holacartho, Choneptero, Petromy- 

zis, &c» 

PUPIL- 24 PARTES PISCIUM, 

P U P I L L A. 

12» Pupilk oculorum, in plerifque pifcibus fph&rica efi 
vet oblongo-rotunda; in generibus vero Coregoni & SalmO' 
nis anteriore parte in angulum acutum procurrit* 

23. De Colore Iridis in fingulis pifcibus, confulantur 
defcriptiones fpeciales in ipfo opere* 

pag. 13, PALPEBRJE. 

2,4, Palpebvis propie carent omnes pvopemodum pifces% 
Multi tamen praeter membvanas feu tunicas oculorum commu* 
nes^ cutem quandam diaphanam habent (n) qud ipfovum ocu- 
U ceu velo ad partem obducuntur , confer fupra (21. $> 2°). 

Pifces cetacei vero palpebras videntur habere, nam 
in Phocasna illas oftendit ClariiTimus Tyfon , Anglus. 

COLLUM (0). 

25. Omnes pifces, qui pulmonibus defituuntur , coile 
quoque cavent- ergo foli pifces cetacei collum kabent. 

DOR~ Additamentom. 

(«) Cutis diaphana immobilis, qua: anteriorem partem 
bulbi obtegit, minus proprie Membrana nictitans, die 
BHnzhaut, a Linnseo et Goiiano nuncupatur, quod cellulofis 
fibris intermediis oculo adnata eft. Velamenti nomen, Au- 
gcndecke, ipfi potius convenit. 

(0) Truncus, der Rumpf, efi pars corporis a capite 
usque ad pinnam caudae extenfa. Epitheta, quae illi fumma- 
tim competunt, pagina 2 fub vocabulo corporis jam indicavi. 
Speciatim hic confideranda funt dorfum cum nucha, latera, 
gula, pedus , venter, anus, urethra, cauda, branchia:, in- 
tegumenta, linea lateralis et interflitialis ac denftjue appendices, 

Nocha, das Genicke, quam Goiian capiti adlignat, eft 
pars fumma caruofa trunci , vertebrae primae et fecund» incum- 

beus, PARTES PISCIUM. 25 

D O R S U M. 

16. Dorfum pifcium in figura multum variat, nam 
cc* Secundum Longitudinem , (p) 
1°. Reclum eft, ut in Lucio Auclorum, &c. 
2°. Curvum feu Gibbofum & in medio alTurgens ut in 
Brama, Pagro, Perca fluviatili Bellonii , Perca dor- 
fo monopterygio , &c. 

#♦ Tranfverfim vero vel fecundum Latitudinem, 
i". Planum eft, ut in Lucio. 
2°. Convexum, ut in maxima pifcium parte. 
3 . In Angulum fubacutum, contraclum ut in Perca flu- 
viatili Bellonii, Pagro, &c 

LATE- Additamentum, 
feens, quae in quibnsdam pifcibus ftiper craiiium fe extendit, 
Ob variam figuram denominatur. 

Carinata, kielfdrmig — convexa, gewolbt — fulcata, 
gefurcht — plana, jiach — - adfcendens, auffleigend — > ar« 
cuata, bogigt. 

(p) Dorsum, der Rucken, fenfu lato eft pars fuperior 
trunci usque ad pinnam caudalem; in fenfu fhictiore doifum, 
e mente Goiiani, a nucha oriundus ad initium caudae termina- 
tur. Varie cognominatur refpedlu 1) figurae 2) proportionis 
et 3) numeri pinnarum, 

1. Reclum, gerade — arcuatum, bogicht — gibbo- 
fum, buckelicht — planum, flach — conve>:««-n, gewoelbt — 
carinatum, kielfoermig— canaliculatum, durch eine Rinne in 
der Mitte ausgehoehlt : 

2. CraiTius vel tenius abdomine , dicker oder diinner als 
der Bauch — majus vel minus arcuatum abdomine, mehr oder 
weniger bogicht als der Bauch. 

3. Monopterygium f. unipinne, einflojfig — dipterygium 
f. bipinne, zweyfloffig — tripterygium f, tripinne, dreijflof 
fiS — apterygium f, apinne, floffenlos. 
Attedi Phihfepbia D 26 PARTES PISCIUM 

L A T E R A. 

37. Laterci pifium mnltum qaoque in figura , fecundum 
htitudinem , convexitatem €fe, refpetfu ad reliqmm ccrpus % 
variant, ut ex plurimis exemplis in aprico efi (#). 

PECTUS ET VENTER. 

28. Pebfiis & 1 venter m figura quoque a fe invicem dif- 
ferunt, nam (r) 

l°. Con- Additamentum, 

(^) Latera, die Seiten, cognominantur fub plana, fafi 
fiach — convexa, gewoelbt — demiffe convexa five fubcon- 
vexa f. convexiufcula , niedrig gewoelbt — angulata, kan- 
iig — carinata, kielfoermig - — aculeata, fiachelicht — tu* 
berculata, hoeckericht — ferrata, fagenartig. 

Gula, die Kehle, efl: fecundum Goiiani defcriptionem 
pars trunci inferior aperturis branchialibus interpofita. Dici- 
tur ventricofa, bauchicht — convexa, gewoelbt - — carinata, 
kislfoenuig — plana, fiach — Audor nofler pag. 27 et an- 
tiqui fcriptores gul-je nomine partem angufliorem internam in- 
ter faucem et ventriculum nuncupant. 

(r) Pectus, dieBrufi, five thorax a gula oriundus de- 
terminatur linea recla ab exortu pinnarum pecloralium deor- 
fum mente ducenda. 

Venter, die Bauchhoehk, eft cavum inter thoracem et 
initium caudaj locatum. Pars ejus externa infima nomine Ab- 
dominis, der Bauch, fpeciatim nuncupanda forma variat, 
Dicitur idcirco abdomen carinatum, kielfoermig — planum, 
fiach — prominens, hervorragend — arcuatum, bogicht — - 
reclum, gcrade — tumidum, dick — - ferratum, fagenartig 
gezahnt. 

Cauda, der Schwanzj Lato fenfu quiclarn auctores no- 
mcu caudse accipiunt , dum partcm polleriorem trunci una cum 

pinna PARTES PISCIUM. 27 

1°. Convexa funt, ut in Petromyzo, Congro feu An- pag.14. 

guilla, Claria, &c. 
2°. PJana ut in Lucio, Tinca, Brama, Coregono, Sa!- 

mone, & plurimis aliis pifcibus. 
3°, In angulum acutum produ&a, ut in genere CIu- 

peae. 

OBSERVATIO. 

In quibusdam pifcibus vero peclus & venter plana 
quidem funt, fed infima ventris pars inter pinnas ven- 
trales & anum in angulum acutum contradla effc, ut in 
Cyprinis quibusdam &c. 

D 2 ANUS. Additamentum, 

pinna candali eo indicant. Tunc illi apponunt epitheta., quas 
potius pinna: caudali attribuenda fnnt. Vide pag. 5 et 45 tex- 
tus. Senfu autem proprio et ftricliori pars trunci pofterior carnofa, 
folida a fine cavitatis ventris ad initium pinna; caudalis extenfa, 
cauda appellatur. Variat illa 1) crailitie 2) longitudinej et 3) 
forma extremitatis. Exinde vocatur, 

!'♦ Teres; five fubcylindrica, flockfoermig — catheto- 
platea f. compreffa, znfammengedruckt — plagioplatea f de- 
preffa, niedergedruckt — carinata, kietfoermig — angulofa, 
feitwdrts eckig — tetragona, vierkantig — muricata, flache- 
Ucht oder voll klehier Stacheln. 

2. Longa, lang, dum trunci dimidium longitudine vin- 
c it — mediocris , mittelmafjig , quac dimidium truncum lon- 
gitudine aequat — brevis, kurz. 

3. Acuta, fpitz — fubulata, pfrietnenformig — trun- 
cata, abgefiutzet — rotundata, abgeriindet — fpathulata, 
fpathelfdnnig — apterygia, floffmlos — dipterygia, zwey- 
floffig — fi pinna caudas usqae ad extremum caudae panita 
eft. 28 PARTES PISCIUM. 

A N US. 
29. Anus feu exitus inteftinifecundumfitnm muttum va* 
riat, nam {s) 

i° Caudse propior eft, ut in maxima pifcium parfe. 
2°. Capiti propior, ut in Gadis, Pleurone&is, Con« 

gris. 
3 . In ventre, ut in omnibus fere pifcibus* 
4°* In alterutro latere, ut in unica Pleuronedtse fpecie. 

OBSERV ATIO. 

Hinc videmus , quod Anus , qui aliis animalibus ut 
quadrupedibus pilofis, avibus & infe&is plurimis &c. 
in extremo corporis trunco eft, in pifcibus locum fu- 
um in iine vel medio ventris habeat. 

PENIS ET VULVA. 

qo. Pene & vitfva proprie Jic diblis omnes pifces ovipa- 
ri carent, niji quis ovaria faminarum &f vejicnlas feminates 
fnarium erronee pro pudendis hahere vellet; Pifces vivipari au- 
tem iit cetacei imprimis & magna pars cartilagineorum pe- 
nes £f vntvas habent* 
,, i°. In cetaceis quadrupedum more, in fingula fpecie 
unicus penis vel vulva adeft. 

ACU- Additamentum, 

(/) Anus, der Hintere , ratione fitus dicitur emotus, 
tntfemt , cnm prope extremitatem cavitatis ventris locum fuum 
habet — gularis, unter der Kehte Jitzmd — pecloralis, un* 
ter der Brufi fitzend — medius, unter der Mitte desBauchs— 
lateralis, an einer Seite fitzend. 

Urethra, die Harnrbhre: Proxime poft anum orifi- 
cium urethrse, qux in piicibus brevifHma ett, invenimus. In- 
terne fub collo vefica: urinarias canali comnnmi partium geni- 
talium perforatur, Vide Goiiani Hifi, pifc, tab. IV\ PARTES PISCIUM. qq 

ACULEI PINNARUM. 

gj. Acuki appellantur qnidem omv.es pifcium apophyfes^ 
jauae aculeatae fnnt & pungunt , fed hic loci illos tantum acu- 
leos intelligimns , qui membranas pinnarum erigunt & Jirmant. 

DEFINITIO. 

32. Sunt autem Aculei pinnarum cfTlcula teretia, 
fimplicia, in apice acuta, membranas pinnarum eri- 
gentia. 

OBSERVATIO. 

33. i°. Reliqua enim oflicula pinnarum, quse ple- 
rumque f.ddtuntur & non pungunt, fimplicia non 
funt, fed femper ex duobus officulis arcle cohaeren- 
tibus componuntur, & faepe in apice in furculos divi- 
duntur, reliqua vero quse in fummitate ramis & fur- 
culis carent, non ideo tamen funt fimplicia & con- 
tinua, licet fpeciem fimplicium habeant, unde nec 
pungunt, quia apex ex duobus officulis ut reliqua 
oflis pars , compofitus eil* 

2 . Aculei dorfi & ventris nunquam omnino difcreti 
& folitarii funt, ut quidam exiftimant, fed in omni- 
bus, quos vidimus, rnembrana, a pofteriori parte 
ad bafin conjunguntur, licet illa £epe admodum hu- 
milis fit, 

S Q U A M A E. 

34. Squamae fttnt corpora qtiaedam plana, femipeltucida 
jpifcibus, angttibus, & lacertis prae reliquis animalibus , com- 
munia , ex fubjlantia imprimis cornubus &? imguibtis ajjini con- 
Jiantia , qtiod incifio , crematio in igne & odor teter adujlus 
docen-t (t). 

D 3 35. Va- 

Additamentum. 
(£) Cutis pluritnonmi pifcium protegitur squamis /ive 
lamellis corneis, femipellucidis, <ju« cuticula propria colorata, 

et 3 o PARTES PISCIUM 

35. Variant autem fquama* in numero, fitu, figu* 
ra, proportione & aliis qualitatibus, nam 

©as 1 6 x * Secundum mmerum y 

F * ' i°, Nui- 

Additamentum. 

et quandoque pigmento argenteo vel aureo omnino vel aliqiaa 
ex parte obductas funt. .Mias craffas inveniuntur, quas duritiem 
oflis habent. Variant illae refpeclu i) figurae a) fupercfiiei 3) 
fitus 4) proportionis et 5) nexus. Cognominantur itaque» 

1. Subrotundae, rundiig — ovaies, oval — oblongas, 
abiang — femiorbiculatae , halbteikrfdrmig — ' angulatac, 
tckicht — fubquadratae, fajl viereckicht — crenatae, gekerbt — 
dentatae, gezahnt — aculeatas, am Rande Jlachelicht — cili- 
atae, gebrdmt — cum margo aculcis fubtilibus fetiformibus 
obvallatur. 

2. Glabrae, glatt — afperae, rauh — circinnato flria- 
tse, kreisweis geftreift — radiatae, Jtrahlicht — inaequabiles, 
uneben r— tuberculatas, hockericht — fubconvexae, etwas gu 
wblbt — punctatae, puntJirt. 

3. Imbricatae, ziegelavtig tiegend — oblique imbrica- 
tac, Schindelartig liegend, quando ordinibus alternis , ut 
fcindulae in teclo, fuperimpofitas funt — contiguae, dicht 
an einandcr iiegend — remotas vel raras , von einander 
gntfermt — prominulas, mit dem vordern Rande hervorra- 
gend — occultas, in der Haut verborgen, Videfis imagines 
illarum in Bajleri Tab. XV. 

4. Magnae refpecftu corporis — mediocres — parvae — 
tninimae — et vix confpicuae. 

5. Deciduas, abfailend — fixas, feft fitzend* 

Loco fquamarum imbricatarum quidam pifces ofTeum vc 
flitum habent, qui Lorica vel Cataphracla appeilatur. 

Lorica, der Panzer , eft tefta fquamis offeis arclifHme 
eoadunatis non dHHnChs compolita. 

Cataphracta, der Harnifch y fquamis diflinelis, con- 
natis, confiat. PARTES PISCIUM. 31 

i° # Nullac omnino funt, ut in Petromyzo, Delphinis 

& Balaenis. 
2° Admodum paucas & rarse, ut in Congris feu An- 

guillis, Clariis, &c. 
3 , Plurirnse & confertim fibi fuperimpofitae, utinEfo- 

cibus, Cyprinis, Clupeis, Coregonis, Ofmeris, 

Saimonibus, Percis, &c. 
$. Secundum fitwn» 
t°. Admodum denfe alise aliisimpofitcefunt, utin Efo- 

cibus. 
2°. Imbricatim fitaefunt, utin omnibus Cyprinis, Clu- 

peis, Ofmeris, Coregonis, Salmonibus, Percis & 

plurimis aliis generibus. 
3°. Admodum rarae & fibi non contigua*, utunafqua- 

ma alteram non tangat; exempli gratia in Congris 

feu Anguillis, Clariis, &c. 
y. Secundum figuram, 
i°. Subrotundae funt, ut in Clupeis, Ofmeris, Salmo- 

nibus, &c. 
2°. Oblongo-rotundse feu ovales, ut in Gadis, Con- 

gris, &c. 
3 . Unum latus reclum habent, reliqua parte rotunda, 

feu bafi reclilinea & lateribus circularibus, ut in Cy- 

prinis multis, Percis, Mugile. 
^. Secundum proportionem inter fe , & refpe&u ad no- 

ftros fenfus, in diverfis pifcibus, maximae, majo- 

res, minores, mediocres, exiguac & minirnse ap- 

pellari poffunt. 
*. Secundum alias qualitates, ut ta&um, &c. 
i°. Molles & laeves funt, ut in Clupeis, Ofmeris, Sal- 

monibus, Efocibus, Gadis, Ciariis, Congris&An- 

guiliis ut & quibusdam Cyprinis, &c. 
2°. Durse & fimul afperae feu tantillum aculeatae, utin pn^i^, 

Percis, Pleuronectis quibusdam , Gobiis, Caprifcis. 

USU3L 32 PARTES PISCIUM. 

u s u s. 

, 36. Ufus fquamarum (34. 35.) praecipuus videtur 
cffe , ut corpus ab injuriis externis confervent & mu- 
niant» 

LINEA LATERALIS. 

37» Linea quaedam lateralis vel per latera produbJa, 
in maxima parte pifcium confpicitur , quae vel ex puntlis qai- 
busdam feu foraminibus , ut in Anguillis , vel ex dutlo quo- 
dam per longitudmem quarundam fquamarum procedente , ori* 
tttf, ut in multis pifcibus obfervari pottfi (u t ), 

38. Va- Additamentum. 

(m) Linea lateralis, die Seitenlinie, dirTert 1) fitu 
a) dire&ione 3) figura 4) fnperficie. Itaque vocatur, 

1 . Suprema , oben , nahe beij dem Riicken — media , ia 
der Mitte — fubmedia, nahe bey der Mitte — infima , unten 
an der Seite, 

1. Recta, gerade — curva, gekriimmt, i. e. dorfo pa- 
ralela — flexuofa , hin und her gebogen wie eine Schlange — 
femicurvata five curvato-recla, halb gekrummtund halb gerade, 
i. e. quae in dimidio anteriore curvata et in pofleriore recta eft 
ad modum falcis cum manubrio infracla, eingebrochen — in- 
terrupta, unterbrochen — defeendens , abjlrigend — oblit- 
terata , undeutlich : 

3. Punclata, punSiirt — lineata, mit gezogrnen Pun- 
ften, dum lineolis non contiguis confiat — annulata, gerin- 
ge.lt, quae annulis ovalibus diflindtis componitur — dentata, 
gezahnt. 

4 Glabra, glatt — fpinofa, Jiachelicht — imbricata, 
ziegelartig , mit befondem Schnppen gedeckt — imprefla, «'«- 
gedriickt — eminens, hervorjiehend — porofa, lochericht — 
loricata, gepanzert, 

LlNE- PARTES PISCIUM. 33 

38. Variat autem hsec ljnea (32.) fecundum nume- 
tfum, fitum, figuram & alias proprietates , nam 

05. Secundum numevum, 
i°. Nulla obfervatur in Petromyzis, Syngnathis. 
2°. Una in utroque latere, ut inmaxima pifcium parte. 
3 , Duge quafi utrinque, ut in Ammodyte. 

/3. Secundum fitum^ 
1°. Dorfo propior eft, ut in Clupeis, Coregonis, Sal- 

monibus, Percis, Gadis, Gafterofteis, Ofmero. 
2°. Ventri propior & parallela fere, ut in Cyprinisle- 

re omnibus. . - 

3 . In mediis Iateribus, utin Caraffio Au&orum. 
4°. E regione interftitii mufculorum, feu fpinse dorfa- 

lis, ut in Muraenis. 
5 . Supra interftitium mufculorum, ut inPercis, Scom- 

bris, Ammodyte. 

SCHOLION. P a g.i?. 

39. Hinc multum errant, qui exiftimant lineam la- 
teralem femper interftitiis mufculorum parallelam effe, 
nam contrarium nos docent Percae, Scombri, Ammody- 
tes, &c. 

y. Secundum fguram, 
1°. Recla eft, ut in Coregonis, Salmonibus, Clupeis, 

Caraffio, Ammodyte, &c. 
a° t Curva, ut in Cyprinis plerifque, Percis, Pleurone- 
&is quibusdam, Scombro. 

^. Secundum alias proprietates, ut ad taftum exem- 
pli gratia 

i°. L«- 

Additamentitm. 
Lineje interstitiales die Zwifchenlinien , fimt ftri- 
ges transverfac, infraclae vel longitudinales in cute nuda quo- 
rundam pifcium fuper commifTuras mufculorum conipicuas. 
/irtcdi Philofophia. E 34 PARTES PISCIUM, 

i°, Lsevis eft, ut in maxima pifcium parte. 
2°« Afpera & tantillum acnleata, ut in Trachuro, ul 
& Pleuroneclis & Cottis quibusdam , &c. 

WUCUS EXTERNUS. 

40. Mncus iiie, qiti c.orpora quorundam pifcium atepu 
dotovitm inprimis exferne ungit &* lubricat , non tantum ex 
foraminulis capitis & reliqui corporis , itt & ex dublibns fqna- 
maruni lineam lateralem conjlituentium (370 •> ftd ex a ^ f 5 K0 ! 
qtie corporis poris & vajis excretoriis videtnr fecerni (x), 

U S U S. 

41. Ufus hujus muci in eo confiftere videtur, ut 
primo cutem ck carnem contra introitum aquse con» 
(ervet, & dein natationem in aqua faciliorem reddat 

C 1 R R I. 

42. Cirri fnnt appendices quaedam obtongae, teretes fe- 
re £f motleSy quae ex maxitla inferiore vei alia oris parte, 
vermhm injlar , dependent. Suntque in quibusdam ad ra- 
dicem concavi, quod bene per fetam explorari poteft, 

mg, 10. ^ e( ^ nec ^ eta P er a pi cem illorum protrudi, nec eosdem 
fortiter premendo, humidi aliquid per apices exprimi 
poteft. 

43. Hi Additamentum 

(x) Sub cute plurimorum pifcium multi ductus die 
Schleimrohren mucum e quibusdam glandulis excretum, ad cutig 
poros vehentes, latentj» quos Lorenzini in Obfervationibus de 
torpedine, Perrautt in Oenvres diverfes de Phyfiqite et deMathe- 
tnatiqites Vol. II. p. 478. et Aiexander Monro in Phyfologij of 
Fishes tab. 6*. et 7. explicaverunf. Confer. etiam A. Q. Rivi- 
ni obf circa poros in pifcium cute notandos a PARTES PISCIUM. 35 

43. Hi Cirri in numero, fitu £y proportione differunt, 
nam 

«. Secundum numemm 
i°. Nulli adfunt, ut in pifcium parte maxima» 
2°. Unicus, ut in Gadis quibusdam. 
3°* Piures, ut in Cobitidibus, Muliis, Ligyris quibus- 

dam, Acipenfere, Cyprino nobili. 
/3. Secundum^ww, 
i°. In inferiore maxilla fiti funt, ut in Gadis, Ligyris, 

Acipenfere, &c. 
2°« Ad oris angulos, ut in Barbo, Cyprino nobili au- 

clorum. 
3°. Tam infuperiore quam inferioremaxilla, ut in Si- 

luro, Cobitide, &c» 
y . Secundum proportionem 9 
i°. Exigui & capite multo breviores funt, utinGadis, 

Muliis, Acipenfere, Barbo, Cyprino nobili & Co- 

bitide. 
2°* Capite longiores, ut duo fuperiores cirriin Siluro. 

44. Ufus horum cirrorum admodum obfcurus eft, 
nam fi in illis tantum pifcibus adefTent, qui oculos in 
fuperiore capitis parte habent, tunc ufus forte efTet, 
ut per fenfum horum cirrorum explorarent, an pifcicu- 
li, infeclse &c. in fundo loci, vel propre adeffent, fed 
cum in aliis quoque pifcibus adfint, nil certi determi- 
nari poteft. 

A U R E S (tj). 

45. Pifces eetacei omnes meatus auditorios externe ka* 
tent, reliqiii vero mnnes iifdem carent, & confequenter fonos 

E 2 feu 

Additamentum. 
(«/) Senfum Auditus multi auctores omnibus pifcibus 
prxter cetaceos olim abjudicaverunt, Poftquam vero anato- 

mici- 36 PARTES PISCIUM, 

fen voces nott videntur percipere, praecipue cnm cncn voca<- 
pag. 20, les JinU Quod autem pifces reformident fonos gra? 

vres Additamentum. 
mici oculatirtimi nempe Kohlreuter , Camper, Geoffroy, et 
Alexander Monro orgsnum auditus quorundam pifcium ta- 
bulis asneis in apricum protulerunt, nemo de pifcium faculta- 
te audiendi dubitaf. Qualis autem fit, nondum fatis conrtat, 
Obtufior aaditu hominis aliorumque animalium, in aere libe- 
ro degentium, effe mihi videtur, cum meatus auditorius ex- 
ternus cochlea et tuba Eufbchii in pifcibus veris deficit. Con- 
fer Autores in Biblicth. ichthyol. p. 187 indicatos. Al. Mon~ 
ro quidem meatum auditorium externum Rajae tab. 7. ofien- 
dit et Kohtrenter eochleam in Harengo detexit. Verum primo 
Camper in Additamento ad verfionem Germanicam Monroi 
operis pag. 162. contradixit, et cochleam alii in Harengo non- 
dum viderunt. Praeterea aeris liberi fonus, qui fecundum 
Nolleti et Monroi obfervationes intra aquam, fed obfcurius 
continuatur, orgnnum auditus pifcium immediate tangere ne- 
quit. SufHcit tamen eis fonum in aqua Civc tremorem aqua?, 
quem alia animalia aquatiiia illis infeila excitant, per taclum 
cranii percipere, ut fuga filutem petere poffint. 

Auris pifcium, per branchias refpirantium, fecundum 
obfervationem Groffroij efl: caverna ad utfumque Jatus cercbri 
iita, a qua utplurimum pariete intergerino membranaceo vel 
nonnunquam proceflibus quibusdam ofleis feparatur. Orificio 
parvo abfcondito fnb ba fi cranii prope extremitatem opercuJi 
branchiarum patet, ubi tamen cute, qua cavitas branchialis 
interne veilita eft, plane obtegitur. Haec caverna Jabyrin- 
thum cum tribus veJ duobus ofliculis includit. Labyrinthus, 
liquore peJJucido et qnandoque materia aJiqua moJli cretacea 
impletus, e duobus folliculis membranaceis, tubuio interme- 
dio conjunctis, et tribus vel aliquando duobus canaJibus femi- 
circularibus difiinctis, in triangulo vel decuflatim pofitis , con- 

ftat. PARTES PISCIUM. 37 

ves ut tonitru & alia, quae tremulationem in aqua 
& a£re aquam premente faciunt, alia omnino res eft, 
& fit quoque pifces obfcuro quodam auditus fenfu prse- 
ditos effe, ad percipiendos fonos gravifFimos , nulla ta- 
nien ratione voces articulatas exaudiunt, ut quivis fua- 
met experientia in pifcibus, qui corpora noftra vel um- 
Jbram corporum non vident, experiri poteit. 

FORAMWA BRANCHIARUM. 

46. Omnes fere pifces Foramina feu Aperturas ad bran- 
thias habent , fed magnitudine & numero diverfa , nam» 

cc. Secundum numerum, 
i°Unicurn utrinque foramen feu apertura adell, ut in 

maxima pifcium parte. 
2°. Quinque utrinque foramina, ut in pifcibus cartila- 

gineis plurimis. 
3°, Septem utrinque, ut in Petromyzis (3). 

E 3 OBSER- ADDrTAMENTUM. 

ftat. Oflieula tria vel duo auditns comprefla, oblonga, vel 
fubrotunda, insequalia , quorum imagincs Kkinius in Hifio- 
riapifcium reprsefentavit, foJlieulis illisinnexa funt: nempe duo 
majora inarqualia in folliculo poftico majori et tertium, lenti- 
cnlare di<£rum , - in anteriore. Pifcium cetaceorum aures per- 
fecftiores clariffimus Cj^/w* peripicue defcripfit. Vide AcU 
Harlem Tom. XVI. et ejus Opufcida Tom. II. aliosque au- 
clores in Bibliotheca ichthyol. p. 1 87. allegatos. 

(s) Apertura branchialis, die Kiemendfmmg , va- 
riat 1 ) fitu 2 ) figura 3) proportione 4) tegmine, Vocatur 
itaque: 

1. Gularis, an der Kehteftzend — lateralis, an der Sei- 
te — cerviqalis, am Genicke — occipitalis, nahe am Hin- 
terkaupte, 

2, Ar- 33 PARTES PISCIUM. 

O B S E R V ATIO. 

4Y« l9 » Cetacei pifces vero, quatenus pulmones 
habent, iirdem omnino carent. 
a°. In pifcibus, qui ejufmodi foramina habent, quo 
ampliora funt, eo citius pifces in aere exfpirant, & 
contra. 
Acukl & Tubercula afpera, ex ipfa cute pifcium pro* 
deuntia. 

48. Non intelligimus heic aculeos in capitibus quo- 
rundam pifcium, qui nihil aliud funt, quam apophyfes 
oflium capitis, nec aculeos &of!icula aculeata, in pin- 
nis quorundam pifcium fita; fed illa tantum Tubercu- 
- la afpera & aculeos , qui ex ipfa cute & lateribus ali- 
quot pifcium emergunt, heic Ioci intellectum velimus* 
pag.21. 49. Sunt autem ejusmodi aculei & tubercula (48O 

fecundum numerum, fitum, figuram, & alias pro- 
prietates multum diverfa, ut in Rajis imprimis, Cho- 
neptero, Acipenfere, Cottis, &c. abunde patet. (tz). 

PAR. Additamentum. 

2. Arcuata, bogicht — tubulola, rbhricht — rcpanda, 
fchlcinglicht gekrummet — ovata, eyrund, dum limbns unus 
altero magis hiat — recla gerade — lienaris, Hnienformig — ■ 
obliqua, fchief. 

3. Mediocris, mittehmffig : i. e. proportionalis refpectu 
ad molem corporis — Magna, et ampliffima refpeclu capi- 
tis, grofs fehr writ. 

4. Operculata, bedeckt mit dem Decke! — - feminuda, 1 
femioperculata , halbbedeckt — intecta, nuda, unbedeckt — i 
aperta, offen. 

(/2) Deniquze appendiculas corporis, hic ut memore- 
inus, necefTe eft, In nonnullis pilcium fpeciebus quaedam 
partes extemas practer illas iupra indicatas, accedunt, qua$ 

Gon- PARTES PISCIUM. 39 

PARTES PISCIUM INTERIORES. 
LINGUA («). 

50. Lingtiam quoque vel ejus rudimentum omnes pifces 
hahent , fed fecundum figuram, mobilitatem & alias proprie' 
tates diverfam, 

ce* Se« Additamentum. 

Goiian Additamenta generatim nuncupat, cjnia corporis ftru- 
dturam efTentialiter non componunt nec in plurimis pifcibus 
reperiuntur. Nimirum Cirri, Pinnulae, crifta, Tentacula, 
Ramenta, Spinas, Aculei, Digiti, Clypeus, et Sutura. 

CirrOs, die Bartfaeden, qui prope os e mandibula infe» 
reriore vel fuperiore velex ambabus /imul propendent, Auc"lor 
nofter fatis fuperque defcrip fit. 

Pinnul-e, die Flosgen , funt plicse vel eminentias cuta- 
ceas, tenues, pinnis vel cirris aliqua ex parte fimiles, circa 
oculos et nares in fpeciebus nonimlJis Cotti et fupra caudani 
Scombri locntas. Figura variant: quasdam funt cirriformes, 
aliae palmatas, alias dentatas , aJias triangulas. 

Crista, der Kamm, eft pinnula hi fummo capite 
erecla. 

Tentacula, die Fiihltiomer , funt cartilagines longae 
ietiformes, mobiies, in roilro aut fronte ere&as, quales in Lo» 
phio reperiuntur. 

Ramenta, die Flocken, funt appendiculas flbratas, cu- 
taceae, quas fingulatim apicibus aculeorum pinnas dorfalis La- 
brorum et confertim - gulae non nullorum pifcium fubfunt. 

Spina, der Dorn, proeefTus acutiilimus, denudatus, fi- 
xus, immobilis, oflis cujusdam capitis aut trunci eft. 

Aculeus, der Stachel, oifeus, fubulatus, ope articula- 
tionis cum ofTe iJIi fubjeclo conjunclus eft, qui muiculis pro= 
priis ultro citroque movetur. Linaeus aliique auclores oliin 
nomen fpinse et aculei promifcue ufurpaverunt. 

DlGI- 4 o PARTES PISCIUM. 

05. Secundum Figuram, 
i°. Anterius fubacuta eft, ut in Clupeis, 
2°, Anterius fubrotunda, ut in Percis, Clariis. 
3°. Anterius parum bifida, ut in Lucio Auctorum, 
4°. Superne glabra, ut in Cyprinis, Gadis, Scom- 

bris, &c. 
5°. Superne dentata & afpera, ut in Harengo Auclo- 

rum, Ofmero, Salmonibus, Efocibus, Mugile. 

/3. Sc Additamentum, 

Digiti, die Finger* funt ollicula flexilia, fetiformia, 
diftincfta, quae inter pinnas peclorales et ventrales Triglse et 
Polynemi interfunt. 

Clypeus vel Scutum, der Heftfchild, eft diicus ovalis 
five corpus planum, duriufcnlum; marginatum, in capitc 
Echeneis, et fub pectore Lepadogailri , quo pifces hi aliis cor- 
poribus pro lubitu fe adhaerent* 

Sutura, die Nath, dicitur a hinnaeo linea afpera vel 
muricata eminens in dorfo et abdomine, quales in. nonnullis 
PleuronecTas fpeciebus reperiuntur. 

(a) Lingua confideratur i) fecundum figuram i) fub- 
fiantiam, 3) fuperficiem et 4) motum. Dicitur ergo: 

1) Acuta, fpitzig — fubulata , pfriemenfbrmig — ob- 
tufa, fiumpf — integra, ganz — emarginata, eingekerbt — 
ciliata, gebrcimt — carinata, kielfbrmig — convexa, erha- 
ben rund — plana , fiach. 

2. Carnofa, fieifhig — cartilaginea, knorpelig. 

3. Glabra, glatt — papillofa, ' warzigt — fcabra, afpe- 
ra, rauh — denticulata, gleich gezcihnt — dentata, wigkich 
gezalmt. 

4. Soluta, mobilis, ungebunden — annexa, immobi- 
lis, gebunden unbeweglirh — vaginata, verfieckt — cum apex 
ejus in fornice iive vagina cutacea unius alteriusve maxillx rc- 
eondi poteft. PARTES PISCIUM. 41 

u. Secundum facultatem motus. 
i°. Immobilis eft & inferiore parte ori adhaerens, utin 

Cyprinis, Clupeis, Ofmeris, Salmonibus, Percis, 

& maxima pifcium parte. 
2°. Soluta eft, ut in Balaenis, &c f 

. U ' S U S. 

51. Ufus linguae in pifcibus cetaeeis idem eft, ac 
in animalibus quadrupedibus. In reliquis pifcibus au- 
tem, nec lingua ad fleclendam vocem , nec ad volutan- 
dum in ore cibum conducit, quatenus immobilis eft, 
nec genuinum guftus organum praeftat, cum in pluri* 
mis cartilaginea fit, in qua nullus faporis fenfus vide- 
tur poffe excitari ; unde potius verus linguae ufus in hu- 
jusmodi pifcibus eft ad cibum deglutiendum , quatenus pag.22* 
locus linguae elatior eft & magis elevatus quam partes 
laterales. 

Ufus linguae autem in pifcibus, qui linguam den- 
tatam habent, verus eft, ad praedam feu efcam retinen- 
dam & fic etiam deglutiendam , denticuli enim femper 
introrfum recurvantur. Poflunt tamen linguae glabrae 
pifcium fpinoforum & cartilagineorum , obfcuro quo- 
dam guftus fenfu prae-ditae efTe, ut verbis utar clariffi- 
mi Raji libro primo ad Ichthyologiam nobilifllmi Wil- 
lughbeji. 

BRANCHIjE (b). 

5 2 . Branchiae funt organa pifcium , quibus aquam aere 
impraegnatam haurkmt & reddunt, unde pulmonibus quadru- 

pedum, Additamentum. 

(&) Branchiarum longa defcriptio AuCloris quibusdam m 
iocis difficiles explicatus habet, 

^rtedi Pbilofophia. F BraN- 4 2 - PARTES PISCIUM. 

pedum, avinm , tefludinum, ranarum, lacertamm €f an* 
giiium refpondcnt» 

53- Ejus- Additamentum. 

Branchije funt perfecHae vel niancae. Priores ex arcu 
oflfeo barba hmata, unifolia vel bifolia, et pleruraque tuberculis 
vel aculeis inferne ordinatim fitis conflant: Pofleriores qux ar« 
cu iraprirais carent Pfeudobranchiae a quibusdam appellantur. 

Arcus quisque, dum a partibus adhaerentibus denudatur, 
fuperne vel externe canaliculatus, inferne lecunduin latitudi- 
nem convexus Cive carinatus et fecundum longitudinem conca- 
vus, e duobus pierumque ofiibus inaequalibus, plus minusve 
curvatis, cartilagine intermedia flexili eornatis, conflat, quas 
brathia appello. IJlorun) brevius flexuofum cum bafi cranii, 
longius autem citrii oflehyoide per fynchondrolin flexilem con- 
juncra funt. 

Barbam blfoliam , lunatam formant radii fwe lamellae cu- 
taceae, rubras, fubulatae, confertae, crefcentes et decrefcentes, 
duplici plerumque ferie pedinafim difpofitae, quae margine ad- 
verfo et averfo, iri transverfum dentato vel ciliato ultra dimi- 
dium inter fe cohaerent et tunc extremitate fuperiori utplurimum 
radiatim divergunt: In nonnullis autem pifcibus usque jkI api- 
cem conglutinatae. folium dnpiex imegrum componunt. Fo- 
lia barbx gemeila in pagina averfa verfus bafiu ope fibrarum 
mufcularium combinata, ad limbum duplicem externum arcus 
perioflio adfirmantur ita, ut tubulus, quem arteria et nervus 
branchialispervadunt, fuperfit. Praeterea alia lamella carti- 
laginea brevior fubulata, parum incurva in qualibet lamella cu- 
tacea quafi in vagina inefl, quam auclor nofler copiofe defcri- 
pfit. Confer: Duverneji adumbratio m Appendice. 

Tubercula aspera arcuum uniferiata vel biferiata ici- 
licet una vel duabus feriebus in pagina interna arcus difpofita 
lunt. Quandoque aculei fetiformes vel fquamas imbricatae vel 
puncla eminentia , dura , iilorum vicem fupplcnt. 

Bran- PARTES PISCIUM, 43 

53. Ejusmodi branchias omnes in univerfum pifces 
fiabent, praeter cetaceos & Petrornyzuim 

54. Branchioe in pifcibus jam dicftis femper funt 
odo; quatuor nempe ab utroque latere gulae, quarum 
quee cordi prox.ma feu infima, femper minima efl, 
tres autem fupenores fenfim & ordine majores funt. 

D E S C R I P T I O. 

55. Conilat autem branchia fingula vel ex ofTeo 
femicirculo feu arcus inftar flexo, vel allter formato, 
qui convexa fui parte plumam pcnnas vel folium quafi 

F 2 con- Additamentum. 

Branchi.e perfectje in variis pifcibus difFerunt 1) fltu 
2) ffgur&. Vocantur idcirco 

i, Prima, die erfie , quae opercuta proxime fubeft — fe- 
ieunda, die andera — tertia, die dritte — quarta vel ultima, 
die ktzte. Quamvis Duvernejus numerum eis inverfo ordine 
aflignaverit — Vicinae, nahe an der Kiemeribffnung — retro- 
aclas, tief hineingezogen — • cum propiores funtgulae, quam 
aperturai branchiali — operculatae, zugedeckt mit dem De~ 
ckel — oecultas, ganz verborgen unter einstn feft angewachfe- 
tien Deckel — denudatae, entblbffet — laterales , feitwdrts lie- 
gend — occipitales, nahe am Hinterhaitpt. 

1. Siiniles, dhnlich — difHmiles, unahnlich- — inaequa- 
les, ungleich grofs — arcuatae, bogirht — complicatae, zu* 
fammengekgt : cnm ambo brachia unius arcus parum curvata, 
ore claufo fub angulo peracuto fibi appropinquant — uncina* 
# tsc, hakenfbrmig : fi brachium inferius fubredtum fuperius fle- 
xuofum dupla aut tripla longitudine vincit — monophylke, 
einbldtterig — diphyllae zweybldtterig , quae duobus feriebus 
lamellarum compoiitae funt — infra tuberculatae, unterwarts 
hbckericht ■ — aculeatae, ftachelicht — ferratae, fdgenartig — 
glabrae, glatt — fupra peclinifoimes , kammfbrmig — cri- 
briformes, fiebfbrmig* 44 PARTES PISCIUM- 

continet; fingulum folium iterum ex duplici ferie lami- 
nularum ofTearum, ad .mo.dum falcis efformatarum, 
componitur* Laminulse autem lateri convexo arcus of- 
fei annecluntur ope membran?e ipfum arcum invefHen- 
pag. 23. tis: Convexa iaminularum pars tota pilis quafi inftru- 
cla eil, ad bafin longioribus & ad apicem brevioribus; 
concava autem pars multo breviores pilos & quidem 
ad medietatem tantum continuatos obtinet. 

Conne&untur vero hi piii utrinque, per membra- 
nam fubtiliffimam , fecundum totam fere longitudinem, 
extremitatibus tamen disjunclis. 

Concava pars cujusque Iaminge, parti convexce la- 
minse oppofitse applicatur, omnefque laminae invicem 
connecluntur ope membrange a bafi illarum ad medium 
altitudinis porrec1:3e, ubi membrana craffior evadens fu- 
niculi fpeciem format, fupra quam laminis anne&itur per 
extremitates lunularum exiguarum, tot, quot fpatia 
inter eas inveniuntur. 

Reliquum laminse liberum efl; & in apicem fubtilis^ 
fimum, & maxime flexilem definit. Inveftiuntur la- 
minse hse membrana fubtiliffima, & fic recipiendis ra- 
mificationibus vaforum in branchiis inferviunt» 

Vafa vero in cavitatibus cujufque arcus feu femi- 
circuli offei prorepentia funt arteria, vena & nervus. . 

Pars concava feu interior arcuum feu femicirculo- 
rum offeorum, fecundum figuram varia eft, nam pri- 
mo in quibusdam pifcibus tubercula feu protuberanti- 
as glabras & breues continet, ut in Cyprinis omni- 
bus &c. 

Deinde tubercula afpera & fubrotunda habet, ut 
in Cottis. , 

Tum tubercula afpera fed longa & dentiformia 
obtinet, ut in Coregonis, Salmonibus. 

Porro pilos quafi longos radiorum inflar habet, ut 
in Clupeis. 

Deni- PARTES PISCIUM 45 

Denique meros tantum aculeos, fed breves, obti- pag. 24. 
net ut in Efocibus* 

USUS BRANCHIARUM. 

56. Ufus Branchiarum eji ut fanguinem d eorde in aor- 
tam protrvfum recipiat &f ad ultimas branchiarum partes de- 
rivet^ dum fanguis ab extremitatibus 4'egrediens venas for~ 
mat , quae tandem partim in truncum receptaculo Verneji 
communem, partim quoque in truncum fecundum vertebras de- 
fcendentem & fanguinem ' reiiquo corpori impertientem divU 
dtmtur* 

SCHOLION. 

57« Quod pifces aerem cum aqua hauriant inde vi- 
detur probari, quod quando aer ob glaciem undique 
adftri&am vel aliam cauffam eis denegatur, ftatim fuf- 
focantur; Quomodo autem aer branchias pifcium in- 
tret, quatenus nulia foramina feu aperturoe in illis ob- 
fervantur, difficile diclu eft, videntur tamen ejusmodi 
foramina adeiTe, idque ob cauifam jam dictam. 

C O R. 

- 58. Cor pifchm in pe&ore mox infra branchias fitum efl % 

faepe in -facculo ex fubtiliffmia methbrana, conftante , quodPe- 

ricardktm efl & una cum corde in cavitate magna locatur (r), 

59. Cor in diverfis pifcibus figurae quoque diver- 

fe eft, nam 

F 3 i°. Te- Additamentum, 

(t) Pericardium, parietibus pectoris et diapliragmatl 
loco pleune adnatum, in plurimis pifcibus fpinofis reperitur. 

Cordis forma in multis pifcibus eft triquetra, dnijfci- 
tig — vel pyramidata vijramidenfdrmig, ante ardior vorti 
fchmaler — pone oblique tmncata , hinten fchief abgefiutzet* 4 6 PARTES PISCIUM. 

i°, Tetrae'dron feu quadrilaterum efi;, ut inmaximapi- 

fcium parte. 
2 C » Semicirculare & tantifper planum, ut in Cyprinis, 
&c. 
6o> Situm vere fuum plerumque tranfverftm refpe- 
ctu ad caput habet ( d). Unico tantum ventriculo , feu 
cavitate prasditum eft in pifcibus branchias habentibus; 
pag, 25. Parietes cordis admodum craffi funtj In pifcibus ceta* 
ceis vero duo ventrieuli funt» 

AURICULA CORDIS. 

61. Auruulam unicam taniumfed maximam fiabet, quae 
in fuperiore parte tateris fimftri cordi adhaeret. Ad infertio* 
nem vero ejnsdem auriculae in cor duae valvulae adfunt, una 
fuperne, altera inferius. In inferiore vero fui parte auricuta 
receptacnlum venarum ' compleffiitur , quod ad infertionem quo- 
que in auriculam duas vatvutas, palpebrarum forma habent (*), 

A O R T A. 

62. Arteria Aorta fuperiori pavte feu ba/i eordis per 
ginghjmum adhaeret , ejlque prima ejus pars feu cordi pro- 
ximafatis angufta, continetqne duas valvulas fgmoideas, mox 
vero in cavitatem magnam feu ventrem diiatatur, qui extus 

albi- Additamentum. (d) Cordis situm longitudinalem et quandoque decli- 
vem; transverfum vero nondum obfervavi. 

(«) Receptaculum venarium five finum venofum au- 
ricula non complectitur, fed extra eam fub parte pericardii, dia- 
phragmati adnata — vel , ut Goiian dicit in ventre proximc 
diaphragma adeft — Vide ejus Hiftoriam pifcktm p. 92. et tab, 
IV. item tabulas arneas Duverneji in Appendice. Monrous duo 
receptacula, unum ad finem cava; venas et alterum ad extre- 
mum venrc hepatis in Raja obfervavit. PARTES PISCIUM. 4? 

albicat &f intiif phiribus colnmnis carneis refertus e/t$ deinde 
aorta ftnjhn coarStatur in formam coni , qui tnox ipfam aor~ 
tam continaatam conliitnit , quae ad branchias excurrens, pri- 
mo unum ramum Jingnlae branchiae feu femicirculo ojjeo utrin- 
que impertit: hic vero panlo infra exortum in alios quatuor 
ramuios plerumque di/Iribuitnr^ qui deinde fecundum longitu- 
dinem bajis cujufque folii procurrentes, tandem (ingnli in tot 
ramidos arteriofos dividuntur , quot dantur laminulae fo/iorum, 
& ad extremitatem arteriolae hae penitus evanefcunt (./*). 

63. In margine cujusque laminulae in foliis bran- 
chiarum vena eft, quse in truncum quendam fuper 
quemcunque arcum ofTeum procurrentem & varie divi- 
fum exoneratur, tandemque omnes venae ex fmgulis 
femicirculis offeis provenientes fenfim, alias fcilicet fu- P a g. 26. 
perius alise inferius, in unum truncum magnum con- 
currunt, qui truncus fecundum fpinam dorfi progredi- 

ens & aortae defcendentis munere fungens, fanguinem 
omnibus reliquis partibus- corporis diftribuit. 

Vena autem ex fupremo femicirculo ofTeo proce- 
dens, prius fariguinem ad organa fenfuum & cerebrum 
emittit, & dein regrediens una cum vena, e proximo 
femicircuio veniente, conjungitur. 

64. Sciendum autem eft, eafdem venas (63.) alte- 
ra fua extremitate, qua femicirculorum exortum refpi- 

ciunt, Additamentum, 
(/) Defcriptioiiem vaforum fanguiferorum nimis coil- 
tractim indeque obfcuram Auclor non ex obfervatione propria 
compofuit, ied a Duuirnejo mutuam fumfit. Vide Appendi- 
cem hujus libri. Alexander Mouro extenfionem vaforum fim- 
gniferorum in-Raja ulterius inveftigavit fed venarum iltum re- 
ipeclu partium corporis vieinnrum et permultas anaflomofes 
cum arteriis pnefertim incapite filentio pneteriit, Cieterum no- 
mina vaforum non accurate determinata et ambigua leclorem 
iiiterdiim in dubitationem adducunt, 48 PARTES PISCIUM. 

ciunt, exonerari in alium truncum fuperius aortse in- 
cumbentem, qui in receptaculum ciariffimi Verneji ter- 
minatur. 

65. Eft autem receptaculum Du-Verney nil aliud, 
quam truncus venofus ex concurfu multarum venarum 
ex fpina dorfi & hepate &c. provenientium , natus, qui 
deinde in auriculam terminatur; confer (61.) 

r 

DIAPHR AGMA. 

66. Diaphragma eft membrana alba £f fatis robufta 
peSfus ab abdomine feu cor d vifceribus abdominis tranfverjim 
diftinguens, quae in pijcibus majoribus imprimis confpicua eft. 

VISCERA ABDOMINIS ET GULA. 

67. Pifes in abdomine eadem vifcera cum quadrupedi- 
bus habent, fed faepe ad numerum pauciora, praefertim in iU 
lis, qui branchias pro palmonibus obtinent. 

G U L A. 

68. Pifces branchiis praediti, quatenus cotto carent , non 
proprie dici pojfunt gutam habere, in pifcibus longioribns ta- 

pag. 27. men ut Congris &c.pars illa anguftior inter fauces £f ven* 
triculum merito Gula dici debet (g). 

VENTRICULUS. 

69. Ventricutus fecundum magnitudinem , crajjitiem, ft- 
gurani €f, alias proprietates in variis pifcibus multum dijfert, 

ui Additamentom. 
(g) Vocabulo gulae Auclor nd exemplum Rondetetii hic 
indicat oefophagum, qui a ventriculo non difrinchis eft, nifi 
anouAia, colore, et fuperficie interna glabra. Goiian vero 
partem trunci, aperturis branchialibus rcfpondcntem, ipfisque 
interjeclam nominavit gulam. PARTES PISCIUM. 49 

ut cuivis inquirenti patet. Situm vero hnbet longitudinalem 
plerumque. In omnibus quantum frio pifcibus nnicus efl, fed 
in Stromateo Rondeletii duo vertriculi reperiuntur. 

OBSERVATIO. 
70. In pifcibus adhuc viventibus, refpectu ad ta- 
&um noftrum, ventriculus frigidus eft, & tamen non 
nulli pifces infe&a cruftacea & teftacea cum integris- 
cruftis deglutita bene digerunt; unde iiquet calorem non 
multum ad opus digeftionis vel reclius ad attritum ci- 
borum facere, fed potius liquorem gaitricum & conti- 
nuum iibrarum attritum^ unice hoc negotium abfol- 
vere. 

APPENDZCES SEU INTESTWULA COECA 
PTLORI. 

ji, Pifcium major pars circa pylorum 6f initium inte- 
fliniy appendices quafdam, intus cavas, feu intejlinula coeca 
*habmt, quae ad dige/iionem etiam fuum fymbolum videntur 
contribuere. 

72. Sunt autem hae appendices ad numerum, jiguram 
& proportionem diverfae , nam 

ce. Secundum numerum 
1°, Nullae funt, ut in pifcibus cetaceis& plerifque car- 

tilagmeis, ut & in generibus Labri, Blenni, Cy- 

prini, Efocis, Congri, Petromyzi, Gafteroftei, 

Mugile alato Rondeletii; Merlucio Au&orum, & 

Syngnatho, &c* 
2°. Unica tantum, ut in Ammodyte. 
3 . Duas breves, ut in Pleuronedtis quibusdam. 
4 . Tres, 4. 5. 6. & feptem grandiores, ut in genere pag. ag. 

Spari, Percse, &c. 
5°, Ab o&o ad decem vel duodecim, ut in Cottis, 

Ligyris quibusdam &c. 
6°. Septendecim vel oclodecim, ut in Harengo & En- 

craficholo Audorum , Mullo majore Salviani , &c* 

Arttdi Pbifofophia, G 7°. 50 PARTES PISCIUM, 

7 . Viginti & ultra, ut in paucis 

8°. Tringinta & ultra, ut in Gadis, &c. 

9°. Sexaginta & ultra, ut in Coregonis &SaImonibus. 

io°. O&oginta circiter, ut in Clupea feu Thrifla Au- 

clorum. 
ii°, Centum & ultra, vel pene non innumerse, ut iu 
Acipenfere, Xiphia, (A) Scombris feu Thynnis, 

Callichthyde Bellonii, Amia & Giauco fecundo 

Rondeletii, &c. 
/3. Secundum jiguram, 
i°. Longae & angufbe funt, ut in Gadis, Salmonibus, 

Clupea , &c. 
2°. Breves admodum & craflse , ut in Pleuroneclis, 

Ofmero, Cernua fluviatili, &c. 

y. Secundum Proportionem, 
■i°. Inteftino multo anguftiores funt, ut in maxima pi- 

fcium parte. 
2°. Inteftino ad craffitiem propemodumsequales, utin 

Ammodyte & Mugile. 

O B S E R V A T I 0. 

73. Hae appendices (71. 72.) non tantum in pifci- 
bns reperiuntur, fed etiam in ventriculo infe&i, quod 
Blattam entomologi appellant, tres vel quatuor ejus- 
modi appendices invenit clariffimus Tyfon, Anglus. 

INTE- Additamentum, 

(h) In Xiphia appendices pylori adfpeclabiles non inve- 
lii, fed loco illarum pancreas adeft fubcordatum, deprefTurn, 
latius quam longum, glandulofum, fiavefcens, transverfe duo- 
deuo accretum. Vide anatomiam Xiphise in Appendice. Si- 
milem fiructnram hujus vifceris in Stromateo et Thynno ob- 
iervavit WiUugby, Rift. pifcium. pag» 157 et 177. PARTES PISCIUM. 51 

INTESTINUM. pag, a ^ 

74. Inteftinum pifcium ad longitudhum feu proportio- 
nem refpe&u corporir, & figuram multum variat , nam 

cc. Secundum figuram^ 
i°, Re&um & fimplex a ventriculo ad anum extendi- 
tur, utinCongris, Petromyzis, Sudis, Cobitidibus, 
Syngnathis. 
2°. Semel ad fuperiora reflexum eft, ut in Cyprinis 
plurimis, Coregonis, Gfmeris, Salmonibus, Efoci- 
bus, Percis, Gadis, & maxima pifcium parte. 
3 e Varie tortum & convolutum, quadrupedum more, 
exempli gratia in genere Spari, Delphinis, Chone* 
^)tero, Mugile, Xiphia (**)♦ 

/8. Secundum longitudinem feu proportionem ad totum 
corpus. 
i°. Corpore ipfo brevius eft, ut in Petromyzis Gafte- 

rofteo, &c. 
2 . Eiusdem circiter cum corpore longitudinis ut in Cy- 

prinis multis. 
3 . Corpore ipfo multo longius, ut in Delphinis, Spa- 
ris, Clariis, Cyprino nobili Au&orum, Mugile, 
&c. 

H E P A R. 

75. Hepar pifcium , refpe&u ad corpus , magnum plerum- 
que exifiit , 6f magis ad finwrum latns abdominis locatur. 
non tamen in omnibus. Eft autem ad figuram £f proportio- 
fiem admodum diverfum^ nam 

u- Secundum figuram* 
i°. Simplex & indivifum eft, ut in Pleurone&is , Pe- 
tromyzis, Coregonis, Salmonibus, Efocibus, Cho- 
neptero , Mola Salviani. 

G 2 2 . In Additamentum. 
(») In transverfum odies plicata media pars canalis inte- 
ftinorum in Xiphia efh Vide Appendicem hujus libri. 52 PARTES PISCIUM. 

pag. 30. 2°. In duos lobos divifum eft, ut inPercis, Cartila- 
gineis plerifque, ut Lamiis, Squalis, Torpedine, 
Perilopho , Paftinacis Auclorum , Ciupeis, Congris 
feti Anguillis, Stromateo Rondeletii, Ligyris non- 
nullis, Deiphinis. 

3°, In tres lobos divifum, ut in Cyprinis, Gadis nonnul- 
lis, Scorpsena Au&orum , Rajis, Squatina, Thyn- 
no , Gafterofteo , Zeo Plinii feu Fabro Auctorurn. 
/3. Secundum proportionem y 

i°. Abdomine multo brevius eft, ut in Percis, Clupeis 
Coregonis, Ofmeris, Salmonibus, Efocibus, Cla- 
riis ck maxima parte pifcium. 

2°. Ejusdem fere cum abdomine longitudinis, ut in 
Cyprinis & Gafterofteo. 

VESICA FELLIS. 

76. Veficci fellis in omnibus pifcibus adefl, fedadftnm 
fuum diverfa efl, nam 

i°. Ipfi hepati immerfa eft, ut in Cartilagineis» 

2°. Hepati fubtus adhseret, ut in Efocibus, Cyprinis, 

Percis & maxima parte pifcium. 
3 . Collo oblongo ab hepate fejungitur, ut in Murse- 

na, Congro, & Ammodyte. 

L I E N. 

77. Lien pifcium pkrumque in Jiniflro tatere abdomi- 
nis ad ventricuhtm Jitus efl, €f flguram ut plurimum- trian- 
gidarem Ef interdum oblongam obtinet. Colore femper obfcu- 
rior efl, quam hepar. 

PANCREAS. (£) 

78. Pancreas in omnibus pifcibus xetaceis & maxima 
tartilogineoritm parte reperitur, an in reliquis fpinofis vulgo 

didtis 

Additamentum. 
(k) Multis in pifcibus appendices pylori vicem pancrea- 
tis fupplent, Stellerus refert, cpiod pifces quidam appendices 

pylori PARTES PISCIUM. 53 

di&is etiam adjtt, nondum nobis exptoratum efl^ puto quod 

reperiatur. 

O V A R I U M. 
79. Omnes in univerfum pifces ovarium obtinent, quod " ** ■* 
ttna cum ipfis ovis, ad numerum , Jitum , fguram & flruffiu- 
ram (/) diverfum eft. 

u- Secundum numerum, 
1°. Ovarium duplex eft, vel duo adfunt ovaria, ut m 
pifcibus cetaceis, cartilagineis & maxima parte re- 
liquorum pifc um, 
2°. Unicum tantum &: fimplex eft, ut in Perca fluvia- 
tili Bellonii, Ofmero, & pluribus forte; quod ne- 
mo hucufque obfervavit. 
jS. Secundum jitum, 
1°, Totamabdominislongitudinem occupat, utin omni- 
bus fere pifcibus vulgo diclis fpinofis, ut & Petro- 
myzo & Acipenfere. 
2°. Superiorem. abdominis partem tantum occupat, ut 

in Cartilagineis multis. 
3°. Ad cornua uteri, ut in Cetaceis. 

y. Secundum figaram, 
i°, Oblongum & a duobus lateribus comprelTum , utin 

maxima parte pifcium fpinoforum. 
2°. Oblongum ck cylindraceum , ut in Perca fiuviatili 

et Osmero. 
3°. Subrotundum, ut in Cetaceis. 

O V A. 
go. Ova ipfa ad numerum £f ftruBturam diverfa quo» 
quefunty nam 

G 3 a* Se- 

Apditamentum. 
pylori et fimui pancreatem habeant, Vide Nov. Comment. Pe- 
tropolit. Tom. III. p. 405. 

( /) De flruflura ovarii confer anatomiam Xiphiae in Ap- 
pendice. 54 PARTES PISCIUiM/ 

d. Secundum numerum, 
i e . Satis pauca, ut in Cetaceis. 
2». Paulo plura, 50, 100 & circiter, ut in Cartilagi- 

neis multis» 
3°» Plurima & tancum non innumera, ut in pifcibus re» 
liquis oviparis. 
@>, Secundum JlrvMuram & magnitudinem 
pa*. 32. i°» Magna feu ovo gallinaceo aemula, & intus vitellum 
ac albumen, cum cicatricula Harvaei, diftincle con- 
tinentia, ut in pifcibus cartilagmeis plerifque, 
2°. Exigua fatis & limplicia; feu nullam intus vitelli & 
albuminis diitinclionem habentia, quos foli veficulee 
feu cicatriculse Harvejanss refpondere videntur, ut 
in pifcibus cetaceis 

OBSERVATIO. 

Hinc fcetus Cetaceorum ovo inclufus ex ipfo ute- 

ro alimentum fuum accipit, in cartilagineis vero & fpi- 

nofis albumen fuftentando vel nutriendo fcetui infervit. 

3 . Exigua funt, & albumen atque vitellum forte con- 

tinent, licet illa diftincle non poflint videri, ut in 

pifcibus fpinofis omnibus , & ex cartilagineis, Petro- 

myzo, Acipenfere (m). 

SCHOLION. 

gi. i°. Si ova horum pifcium (80. 3 .) flmplicia 
eflent & cicatriculae Harvejanse folum refponderent, 
tum fcetus ex ovis in aqua exclufi non haberent, 

unde Additamentum. 

(m) Vitellum albumine inclufum et inter illa locum lu- 
natum clarum. Cl. Blochius in pifcium fpinoforum ovuJis et 
foecundatis et fterilibus vidit Coaf.Naturg. der Fifche Deutfihl. 
h 115. PARTES PISCIUM. 55 

tinde nutrimentum fuum haurirent; nam femen 
marium ovis fceminarum in aqua afperfum, ova tan- 
tum fcecundat & prolifica reddit, 

fi 6 . Figura ovorum in omnibus, quantum fcio, pifci- 
bus, rotunda eft. 

3 , De Generetione pifcium fententia Linnsei eft: Nul- 
lam in rerum natura, in ullo vivente corpore, fleri 
fcecundationem vel oviimpregnationem, extra cor- 
pus matris: confirmat totum Regnum vegetabile» 
Quadrupedia omnia, Aves omnes, infecla ckAm- 
phibia; explofa enim dudum eft paradoxa Ifba rana- 
rum generatio, a veteribus propofita. In Smolan- 
dia Sueciae dudum audivi pifces mares per aliquot pag. 33« 
dies prius genituram ejaculare quam feminae; vidi 
ibi primum Efoces, cum generationis dies inftabanr, 
congregari, tres, quattior faepe vel pauciores fe ad- 
proximaffe mari , et feminas fumma celeritate explo- 
fam genituram maris haufiffe ore; vidi & idem in 
Perca limis utrinque fex tranfverfis nigrir , pinriis ventra- 
libus rubris, Art. fpec. 74. omnium autem manifeitif- 
iime & copiofiffime i,n Cyprino iride, pinnis ventrali- 
bus anique plerumque rubentibus Art, fpec 10. ad littora 
lacus Mceklen; inquirant in hanc materiam ulterius 
Curiofi» Hsec D. Limaeus («)♦ 

VESL Additamentum, 
(w) Linnaei fententia de frecundatione ovorum intra cor- 
pus matris, feinine maris deglutito, efi improbabilis conje- 
<flura Etenim ficut femeila; femen maris, ita marcs femen fe- 
meJlarum vel lafciviae veJ famis caufa degJutiunt. Recentiores 
naturas curiofi experiinentis , domi infiitutis, probaverunt, foe- 
cundationem ovulorum pilcium fpinoforum fieri extra-corpus 
matris, femine marisfuper ovula, jamexcreta, effufo. Exci- 
piamus autem Anguillaai et Blemiium viviparum , quibus, im- 

pregna- 5 6 PARTES PISCIUM. 

VESICULJE SEMINALES MARIUM. (o) 

82. Veficulgefeminales marium numero femper funt 
duae; nam in Perca fluviatili Belloni & Ofmero, licet 
feminse unico ovario tantum donentur, mares tamen 
in eadem fpecie duas veficulas feminales obtinent. 

g^, Situ autem et figura vejiculae hae dijferunt , nam 
«. Secundum ftum 

1VT0- Additamentum. 

pregnatio intra corpus, ut fiat, neceife eft. Confer. Obfer- 
vationes Stelleri tracl. in Novu Comm. Petrop. Tom III. p, 
405. et Auclores in Biblioth. ichthyol. p. 190. allegatos. 

(0) Nomen veficularum feminalium minime accommo- 
datum eft laclibus ad fabricam earum indicandam, Idcirco ab 
aliis tejlkuli nominantur. Sacculi duo iunt oblongi , membra- 
nacei, parum cavi, in extremitate poderiore coadunati, quo- 
rum fuperficiei internae fubflantia nVollis, albida, duarum aut 
trium linearum craflitie, accreta, tempore generationis femen 
lacleicoloris fecernit. E fine connato prodit brevis tubulus, 
oui urethram haud procul a flne penetrat, Itaque femen la- 
<fteum , abdomine digitis compreffo, ex orificio urethrae ef- 
fluit. Organa generationis in Raja mare pluribus partibus con- 
ftant. Monro obfervavit loco tefliculi, iubflantiam partim e 
materia alba, lacribus fimili et partim e parvis globoiis corpo- 
ribus compolitam. Ex illo prodit epidydimis tubulofa, con- 
voluta quas in vas deferens flexuofum abit. Hoc in parte in- 
feriori multum dilatatum magnum receptaculum five veficu- 
lam feminalem format. Ad externum hujus latus adefi fac- 
culus viridi plenus liquore, qui fimul cum femine in vas de- 
ferens et conjeCruraliter eodem tempore effluit j cum crlandula 
proilata deeit, ejus vicem fupplere videtur. Vide Ejus Phy- 
fologij Cap. III. Secl, 4. Confer, etiam Goiiani Hift.pifcium 
p. 83. tab, 4 PARTES PISCIUM. 57 

1°. Totam abdominis Iongitudinem occupant, utinpi- 
fcibus fpinofis fere omnibus, ut & in cartilagineis: 
Petromyzo, Acipenfere &c, 

2°, In infima abdominis parte , ut in cetaceis; 
/3. Secundum figuram. 

i°. Oblongse funt & utrinque comprefTae, ut in maxi* 
ma pifcium parte. 

2°» Subrotundae, ut in cetaceis* 

TESTES ET PARASTATJE W MARIBUS. 

84. Teftes & parajlatae m pifcibus fpinofis vulgo diffiis 
videntur defiderari; in cartilagineis vero multis & cetaceis 
omnibus aafunt. Suntque ad figuram fitum & proportionem pag. 34, 
diverfa; numero autemfemper duofunt. 

U T E R U S. 

85. Uterus in illis folitm pifcibus reperitur, qui vivipari 
funt, ut cetaceis , cartilagineis plurimis, & Congris forte, r 
reliqui autem omnes ovipari utero carent. 

86. Uterus cetaceorum fuperne in duo cornua feu 
procefTus dividiturj Cartilagineorum vero in duo cor- 
pora glandulofa, in medio pervia, divaricatur, quse 
fecundum clariffimum Nedhamum fuccum albugineum 
utero infundunt. 

VESICA AEREA. (o,J 

87. Vefica aerea eft illa membrana concava , quae aere 
femper referta eft , £5? interius fpinae dorfi plerumque adhaeret* 
Eft autem numero, figurd &jitu nmltum diverfa, nam 

cc Se- Additamentum. 
(o^) De vefica aerea fcripferunt R. Boyle in Phil. Trans- 
aB. Vol. X. Rajus ibidem, Hanow m Seltenheiten der Natuv 
l Th, 61 o. Monro Phjfiologu Cap. III* 
Artz&i Vhilofophia, H 5 8 FARTES PISCIUM, 

&. Secundum numerum 
i°. Nulla, ut in cetaceis, cartilagineis plerifque, ex-. 
cepto Acipenfere , & e cenfu fpinoforum in Pieu- 
rone<ftis. 
2°. Unica, ut in omnibus pifcibus fpinofis di&is. 

/3. Secundum jiguram, 
i°. Simplex, eaque «. oblonga & utrinque acuta , ut in 
"Clupeis, Ofmero. 
$. Oblonga & utrinque magis obtufa, ut inEfoci- 
bus , Percis, Gadis, Coregonis, Salmonibus, Ga- 
fterofteis. 
«y. Oblonga & inferius obtufa, fed fupernein duos 
ventres, cordis piclorum inftar, divifa, ut in Mu- 
ftela fiuviatiii cl: Lucioperca. 
2°, Tranfverfim in duos labos divifa, quorum [pofterior 

major eft, utin Cyprinis, Congris. 
3°. Longitudinaliter in duas partes divifa, ut in Siluro t 
pag. 3J, y. Secundum fitum. 

i°. Per totum abdomen a diaphragmate ad anum exten- 
ditur, ut in Cyprinis, Clupeis, Coregonis, Ofme- 
ris, Salmonibus, Efocibus, Percis, Gafterofteis, 
Gadis, Acipenfere, Sparis, Zeo. 
2°. In fuprema abdominis parte & a reliquo abdomine 
per membranam tranfverfam feparata in aliis. 
8. Secundum fuum nexum. 
i°. Omnino libera cft &per ductum pneumaticum ven- 

triculo tantum adhseret, ut in Cyprinis , Clupeis. 
2° f Spinac dorfi fecundum longitudinem affixa eft, utin 
Coregonis, Ofmeris, Salmonibus, Efocibus, Per- 
cis, Gafterofteis, Gadis, Zeo, Sparis. 

DUCTUS PNEUMATICUS. 

8g. T r ejicae aereae (87.) omnes canalem quendam habent, 
qui e vejtca aerea ventriculuni vel ejas orificium ingreditur t &? 
Jecundum Jitum diverfus ejl, nam 

i% In PARTES 1PISCIUM. 59 

1*. In veficis fimplicibus ad fummitatem earundem ori- 
tur, &femper orificium ventriculi intrat, ut in Co- 
regonis, Ofmeris, Salmonibus, Efocibus, Percis, 
Gafterofteis , Gadis (0**) &c, 

•2°. In medio veficarum fimplicium originem fumit, & 
in fundum ventriculi terminatur, ut in Clupeis. 

3°. In veficis duplicibus ab initia inferioris lobi erumpit 
& ad diaphragma ventriculum intrat, ut in toto ge- 
nere Cyprini. 

89. Ufus canalis pneumatici eft, ad ae'rem intro- 
mittendum: Veficse aerese vero ad aerem retinendum, pag*3& 
quo mediante aequilibrium pifcium in aqua oritur; nam 
quantum mufculi , inteftina & offa pifcium aqua gravio- 

ra funt, tantum inclufus aer aqua levior exiftit; unde 
gravitas pifcis & aquae quodammodo tequalis redditur, 
ut pifces in quavis aquse altitudine pro lubitu fe fuftinere 
valeant. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

90. i°. Pleuroneclte enirn &aliipifces, qui vefica 
aerea carent, in fundo maris femper degunt, nec ad 
fumma enituntur, 

2°. Si vefica aerea in pifcibus illam habentibus per aci- 
culam vel aliud inftrumentum dirumpatur, non am- 
plius ad fuperficiem aquse poffunt afcendere , fed in 
fundo repunt quafi , quod quivis fua experientia pe- 
riclitari poteft. 

R E N E S. 

€)l. Non tanttim pifces cetacei &f eartilaghiei fed etiam 
fpinoji omnes quantum fcio , renes habent , qui tanien ad »«- 
mertim, figtiram, fitum &f proportionem diverfi fnnt , iiam 

H 2 «, Se- Additamentum. 
(b**J In Gado Morhua et Aeglefino dudliun pneuma- 
ticum Monrous non invenir, Vide 1» c. Cap, 3. $q mKTES PISCIUM. 

et,. Secundum mmerum. 
i°. Duo funt, ut in cetaceis & cartilagineis multis. 
2°. In unum corpus concreti funt, ut in fpinofis plu- 
rimis. 
fc. Secundum figuram. 
i°. Oblongi funt & per totum abdomen extenfi, ut in 

fpinofis plerisque. 
2°. Oblongo-rotundi, quadrupedum more, ut in ce« 
taceis. 
y. Secundum Jitum. 
i°. Per totam dorfi fpinam extenfi, ut in fpinofis (p) 4 
pag.37. 2°. Ininflma abdominis parte fiti, ut in cetaceis. 
(J 1 . Secundum proportionem. 
i° Eandem cum abdomine longitudinem habent, ut in 

fpinofis. 
2°. Refpectu ad longitudinem abdominis, exigui & bre* 
ves funt, ut in cetaceis. 

VESICA URINARIA. 
92. Vrfica urinaria in infima parte abdominis fita efi , & 
faepe intefiino reclo incumbit : Duos plerumque ureteres habet, 
per quos itrina e renibus in illam exoneratur (q)* Urethra 
vero feu cajialis d vefica urinaria, ad vulvam feu fioramen ovo* 
rum &f feminis tendens in cetaceis magis manifefia efi } quam 
in fpinofis. 

PERITONJEUM. 

93. Peritanaeum fieu membrana abdomen pifchim fttccin- 
gens, colore multum variat , nam quibusdam fplendens & ar- 

gentei 

Additamentum. 

(p) Renes extra cavitatem ventris, in longitudinali fcro- 
briculo fub fpina dorfi abfconditi jacent. 

(q) Ureteres in unum canalem conjundlos in quibus* 
<3am pifcibus obfervavi, Vide Anatominam Xiphise in appen- 
dice. PARTES PISCIUM. Gi 

gmtei coforis eft, ttt C/fprinis , Coregonis, Ofmeris, EfocU 
bus, Percis, Gadis nonnuUis , &c. 

Aliis vero carnei coloriseft, ut falmonibus. De- 
nique funt etiam, qui peritonoeum nigrum vel pundlis 
nigerrimis notatum habent, ut Clupese, Gadi pleriquej 
Cotti, Spari. 

OSTEOLOGIA PISClUM. 

94. Poft defcriptionem externarum & inteftinarum 
partium in pifcibus offa (ek offerunt, quse commode di- 
viduntur primo in ofla capitis, deinde pecloris &ven- 
tris , tum coftas & vertebras, & denique in oflicula pin- 
narum, de quibus fingulis fpeciatim agamus» 

OSSA CAPITIS. 

95« Qlfa capitis in pifcibus phtra funt , quam in reliquis 
mimalibits nt Colubris , Lacertis, Ranis, Tefiudinibus , Avi- P a g*38» 
bus , Qitadmpedibus pilo/is &c. funtque in diverfis pifcium ge~ 
neribus ad numerum , figuram &'fitum diverfa , nam 

cc. Secundum numerum. 
i°. Pauca funt, ut in pifcibus cetaceis & cartilagineis. 
2°. Plurima, ut in omnibus pifcibus vulgo fpinofis di- 
dlis. Exemplum nobis erunt oflicula in capite per- 
cse fluviatilis Bellonii, quae 
#. In diverfis generibus numero diverfa funt, in per- 
ca vero 80 circiter reperiuntur; fcilicet 5. in lingua, 
unum oblongum in anteriore parte & 4. angulata ad 
pofteriorem 5 4 in maxilla inferiore fpeciatim fumta, 
duo fciiicet utrinque; OiTa hypophthalmica funt 
utrinque 10, quorum 4 exigua funt, omnia vero 
figurae variae; Membrana branchioitega 7 utrinque 
continet: Lamjnas oflese laterales pone oculos utrin- 
que 4; mandibula fuperior fpeciatim ex 4. ofliculis 
tantum conftat, fcilicet duo utrinque; os unicum 
utrinque infra nares -, ofla palati 4, quorum tria mi- 

H 3 nora 62 PARTES PlSCIUftf, 

nora anterius, & unum longum bipenniforme per 
totum palatum extenfum, cui medium illud anterius 
per elegantem articulationem vel futuram jungitur$ , 
qs cartilagineum fingularis formae fub offibus palati 
non longe a roftro, quod officulum angulofum utrin- 
que adjuncturn habet & aliud fub fe roftro proximius 
(4.) quod figurse etiam fingularis eft; ofia caput fu-. 
perne tegentia 4, quorum duo anteriora exigua funt, 
pofteriora vero longa & lata maximam partem ca- 
pitis & cranium.ad partem tegunt; offa cranii unde- 
cim funt, quorum vertebris proximum, magnum 
ag. 39* eft & variis apophyfibus ac cavitatibus refertum , itt 
cujus inferiore parte duo officula oblonga, piana& 
dura feu lapidefcentia continentur, cetera vero mi- 
nora funt & omnia formae fingularis. 
0. Secundum figuram admodum diverfa funt, ut lon- 
gum & difficile foret ea omnia fpeciatim defcribere; 
os palati autem bipenniforme pras reliquis notatu 
dignum eft, imprimis quum eandem figuram in uni- 
co genere femper obtineat. 

OSSA PECTORIS ET VENTRIS. 

o5, OJJa pectoris & ventris inpifcibus cetaceis £f fpino- 
fis imprimis reperimtur. Suntque in pifcibus fpinofis, Pri- 
tno Clavicnlae z°. Sternum. j°. Scnpulae feu offa quibus pinnae 
peSforales ad radicem affigunttir. 4 . OJJktda ad radices pinna- 
rum ventraUum fita &c. Quorttm numerus, figura &ftus in 
diverjis generibus interdum differt. 

VERTEBRM ET COSTJE. 

q*7. Vevtebme £f Coftae pifcium figurd in divcrfis gene- 
ribus interdum differunt; Numero autem in fingulis fpeciebus 
unius generis plerumtjue variaht , nam 

cc. Secundum figuram ; vertebne anteriores. 

i% Tri- PARTES PISCIUM. 63 

i°, Tribus apophyfibus donantur, utinCyprinis, Efo- 
cibus, Pleuronectis, Percis, Gadis, Cottis, Ofme- 
ris, Coregonis, Salmonibus, &c. 

2°. Septem apophyfes trichoides continent, ut Clupcse. 

COSTJE vero. 

i°. Plame&a Iateribus compreffe funt, ut in Cyprinis. 

2°. Subrotundie, utinCottis, Gadis, &c. 

/3. Secundurn numerum* pag.^o. 

1°, In genere Cyprini e. g. coftse m diverfis fpeciebus 
funt utrinque 13, 14, 15, 17, 19. &c. Vertebme vero 
numero 37, 41, 42, 44, 49. &c. fic deinceps in reli- 
quis generibus, de quibus confulantur defcriptiones 
fpecierum infra. 
«y. -Secundum nexum, Coftse 

iWertebris, ut partes iilarum continufe, per cartila- 
gines adhaerent, ut in Cyprinis, Coregonis, Sal- 
monibus, Efocibus, Cottis, Scombris, Mugile. 

2°» Liberoe funt & vertebras non attingunt ut in Percis, 
Pleuroneclis, Gadis, &c. 

OBSERVATIO. 

*)8, Vertebra pifcium fpinoforum ultima in duasla* 
tas & fibi contiguas apophyfes, perpendiculariter (itas, 
defmit, quibus apophyfibus, mediante cartilagine 5 of- 
iicula ipfius caudae affiguntur. 

OSSICULA MUSCULORUM. 

99. Qjiidam pifces ojjiciila oblonga €f gracilia in ipfa car- 
nc inter mnfculos habent , funtque illa in anferiore parie caput 
verfus , plerumque bifurca , poferius vcro fmplicia & gracilia 

fili injiar. 

100. Ejusmodi ofTa (99.) in fequentibus generibus 
hucusque obfervavi: i°. In Cyprinis omnibus, i° . Efo- 
cibus. 3°._Clupeis. 4 . Congris feu Anguillis. .5. Core- 

gonis. 54 PARTES PISCIUM. 

gonis. 6°. Ofmero. 7. Salmonibus. 8°. Scombris. Q 9 * 
Ammodyte; fed in hifce quinque pofterioribus prasdi&a 
oflicula fpinam ab una parte tangunt. 

USUS. 

101. Ufus horum officulorum videturefle, utmu- 
fculi per illa fuftentati, eo melius & citius corpus ipfuni 

pag.^u flectere & vibrare poffint. Haec pifcibus quibusdam- 
propria funt, & in aliis animalibus defiderantur (*•). 

OSSICULA RADIATA PINNARUM. 

102. De Ojjiculis €f Cartilaginibus radiatis pinnarum 
generaliter egimus fupra , reliquae autem itlorum proprietates 
miiius generaks , ut mollities , durities , nuuierus , figura , Ji- 
tttf, &c. infra in defcriptione fpecierum explicabuntur. 

103. Id vero notatu dignum eft, quod officula pin- 
narum aculeata & rigida, femper fint fimplicia & inte- 
gra; reliqua vero quse mollia & facile flexilia funt, five 
in apice ramofa, five indivifa exiftunt, fingula tamen 
femper ex duobus officulis ar&e cohterentibus conftant, 
qute in pifcibus coclis imprimis bene a fe invicem fepa- 
rantur praecipue ad bafin, in apice vero ardius in qui- 
busdam generibus cohaerent. 

104. Genera pifcium, quae in pinnis dorfi, ventra- 
libus, &ani, officula fimplicia & aculeata habent, funt 
fequentia: i°. Perae, 2. Spari, 3. Labri, 4. Amiae, 5. 
Trachuri, 6. Mugiles, 7. Sudes, 8« Traehini, 9. Zei, 
10. Mulli, 11. Ligyri, 12. Gefterofter, 13. Scorpaenas au- 

( dtorum, 14. Caprifci cum Scolopace Rondeletii, Scom- 

bro: Additamentum 
(**) Ofteologinm pifcium Goiian in Hifioria pifcium p, 
58 ulterius perfecutus, defcriptiones ojlium iconibus dilucidas 
fecit. PARTES PISCIUM. 6$ 

tro: Oflicula pinnse dorfalis prioris & ventralium, in 
Scombro omnino fimplicia , fed vix aculeata funt. 

105. Ofliculis autem pinnarum omnium ad exor- 
tum duplicibus & flexibilibus, fequentia generagaudent: 
1. Syngnathi, 2. Cobitides, 3. Cyprini, 4. Clupese, 5. 
Coregoni, 6. Ofmeri, 7. Salmbnes, 8-Efoces, 9. Pleu- 
roneclse, 10. Gadi, 11. Congri, Amodytes» 

OBSERVATIO. pag-4*. 

106. Quo molliora & magis flexibilia funt ofla illa 
duplicia (105.), eo crebriora internodia transverfa & 
lucida quali obtinent, ut in Cyprinis, Clupeis, Core- 
gonis, Salmonibus & Efocibus patet; quse vero ejus- 
modi internodia feu lineas transverfas, numero paucio- 
res habent, rigidiora paulo exiftunt, ut in Pleurone- 
dtis, Cottis, &c. liquido conftat. 

107. Huc (102. ad 106.) etiam pertinent oflicula 
illa oblonga , quse bafin pinnarum dorfi & ani in pifcibus 
fuftinent; nam oflicula pinnarum dorfi 8c ani non an- 
neCtuntur communi quodam mufculo , & ofli unico ma- 
jori , ut pinnse pectorales & ventrales , fed fingulum of- 
liculum radiatum in his pinnis fingulo ofli, inter apo- 
phyfes vertebrarum & bafin pinnarum perpendiculariter 
ereclo , per articulationem & cartilaginem quandam af- 
figuntur & fuftentantur, inferne vero hujusmodi ofla, 
apophyfibus vertebrarum non cohserent, fed inter fpa- 
tia intermedia apophyiium locantur; funtque hfecce of- 
ficula fimplicia & interdum in inferiore parte concava, 
ut in Pleuronectis. Inter hsec oflicula & aculeos pinnae 
dorfalis imse in Scombris , alia quaedam ofiicula femicir- 
cularia & transverfim fita locantur , quorum apices flria- 
ti funt & furfum fpectant, quod bene notandum an in 
aliis pifcibus, fulcos ad pinnas dorfaleshabentibus, ob- 
tineat. 

Artedi Pbihfyhia. J CERE- 66 PARTES PISCIUM. 

CEREBRUM. (s) 

108« Cerebrum pifcium refpefiftt ad magna iltorum eapita, 
admodmn exiguum efi, pars interior feu medutlaris fufca, ex- 
,43. terior vero feu corticatis cana &f pinguis exiflit. Nervi olfa~ 
Borii retlo tramite a cerebro ad nares extenduntur. 

MED UL LA SPINALIS. 

109. Medulla fpinalis pifcium non per mediiim vertebra" 
rum, itt in aliis animalibus, fed per apophijfes fuperiores feu 
dorfales vertebrarum procedit ; illae enim apophijfes ad bafin 
magno foramine psrviae funt ; qiwd itidem in Apophijfibus ver- 
iebrarum , inferius ab ano ad caudam extenfarnm, obfervatur; 
per has autem pofteriores vafa fanguinea tranfeunt. 

MUSCULI PISCIUM. (t) 

11 0. Mufcuii pifcium non lamellatim umis fnper atium fe- 
cundum tongitudinem fiti funt , fed pterumque transverfim vet 
parum oblique, unus poft aiterum, ab anteriore corporis parte 
ad pofteriorem tocantur , ut iti omnibus pifcibus fpinoju &f Pe> 
tromijzo €fc. in confpetlu efl. 

iii. Commode vero mufculi pifcium fpinoforum 
(110.) primum in dorfales, deinde peclorales & ventra- 
les, tum inferiores extremi corporis ad caudam, & 
denique in cephalicos dividi poiTunt. 

112. Mu- Abditamentum, 

(/) Cerebrnm parvum e quatuor corporibns fubglobofis, 
mferne connatis, compofitum, cum cerebello, ferme corda* 
to, in ampla cranii cavitafe, gelatinofo vel pingui fluido cir- 
cumfufum ad baiin jaccr. lllud cum nervis exinde oriundis 
a Campero in opnfculis fuis T. II. et ab Aiexandro Monro iii 
Phifiotogia pifcimu fufe defcriptuui et iconibus illuftratum eft. 

(t) Mufculos pJures trunci nominibus aliis infignitos 
Goiian m Hift. pifc. pag. 69 defcripfit et icone reprafentavit. PARTES PISCIUM. 67 

112. Mufculi dorfales (m.) primo in medio dorfi 
fecundum longitudinem interftitium habent, feuafein- 
vicem feparantur & deinde a lateribus e regione fpinac 
dorfalis finiuntur: Mufculi ventrales & peclorales ab 
exortu coftarum originem fumunt , & in medio ventre 
& pectore coeunt; mufculi inferiores vero corporis ex- 
tremi fecundum longitudinem fpinae dorfalis pariter ori- 
untur, & in media inferiore parte fecundum longitudi- 
nem a fe invicem feparantur. Cephalici oculis & ma- P a g« 44» 
xillis movendis inferviunt, funtque quatuor, reliquis 
majores; unus fcilicet utrinque infra oculos, & unus 
utrinque in maxilla inferiore; quorum duse priores, hy- 
pophthalmici, pofteriores vero maxillares appeliari pof- 
funt. 

ARTERUE, VENJE, VASA LTMPHATICA ET 
NERVI PISCIUM, 

ng. Defcriptio arteriarum, venarum, (u) vaforum t 
tymvhaticomm & nevvomm in pifcibus, non proprie ad ich- 

I 2 - thyo~ Additamentum, 

(«) Arterias et venx in pifcibus quantum huc usque co- 
gnitum habemus, ftructura et craflitie tunicarum parum et in 
nonnullis locis vix differunt. Praeterea trunei plurimarum ar- 
teriarum non e corde fed e venis, ita diclis, oriundi, pulfu 
fenfibili, ut quidam affirmant, carent. Inde fine accurata ani» 
mi attentione arterias pro venis facile habentur falfoque 110- 
mine interdum nuncupantur, Venas tenuioribus quidem tu- 
nicis compofitx, valvulas internas tantum paucis in locis nem= 
pe ad conjuncliones ramorum et in fine trunci habent. Ita- 
que trunci earum propter valvularum defectum ante finem ori» 
ficio fuo extremo ampliores exiftunt, Quo autem perturba- 
tid et confufio nominum impofterum evitetur, vafa illa, in 

quibus 68 PARTES PISCIUM 

thjotogiam feu kiftoriam pifcium naturatem , fed ad anatomiam 
comparntam pertinet , unde ittis merito retinquenda , qni fe ana- 
tomicos proftentur , praefertim qimm injliiuti nojlri ratio non 
tft anatomicum agere. 

MOTUS PISCIUM SEU NATATIO. (v). 

114. Motns pifcium per veficam aeream , quae aequilibri- 
tim cum aqna ittis conciliat , pturimnm adjuvatur: Retiqui enim 
fifces , qui vef.ca aerea carent, vel pntmonis habent , & fic ae- 
rem intus continent, nt cetacei, vet formam corporis nimis fa- 
tam & ptanam, nt Rajae & Pleuroneffiac, ant nimis tongam 

& Additamentum. 
quibus fanguis ab initio trunci ad ramulcs fluit, Arteriae no« 
mine atque illa, qux fanguinem, per anaflomofin ramorum 
■ acceptum verfus truncum reducunt, Venae appeJientur. Ex- 
ceptis radicibus dichotomis trnnci aortx defcendentis, qure in- 
ter extremitates fuperiores arcuum branchiarum et initium trun- 
ci aortae fub bafi cranii locfitae, e venarum branchialium finibus 
per anaftomofin fanguinem recipiunt ct a Dyvernefo et Mon- 
roo pro parte ultima venarum branchialium habentur. Quam- 
quam craffitie tunicorum fimiliores arterise quam venas fint. 
Vide in Appendice. Fig. XVI. E. E. F. et in Monroi PhijfioU 
tab, I. 

Pnrterea de vafibus fanguiferis et circulatione fanguinis 
Guatterius Needham in fuo Biotychnio et Leeuwenhoek parum, 
Di/vernejus et Btoch plus , denique Monro maximum pubiica- 
verunt. Videfis Appendicem, et Btochii Naturg. tab. 19. et 
Mouro 1. c. tab. r. 2.3. et 26. Item Goiiani hift. pifc. p. 91. 

Vafa ly mphatica Hewfon in Philof TransaB. voJ. 59» 
et Monro J. c. Cap. 4. 5. 6. 7. ct tab, 20. 21, 22, 23. 24. 25» 
27. 29. lucide demonfiraverunf. 

De nervis Camperus optime egit in Opufcutif. Tom. 2. 

(v) Natationcm pifcium ampiius docuit, Goiiaii in Bu 
floria pifcinm. pag. 77, PARTES PISCIUM. 69 

&? teretem habent, ut Petromyzi &?c. unde perflextiojum eor- 
poris imptdfum , (pinnis non negk&is) motus fsu natatus illo- 
rum oritur. 

115. Motus pifcium a pinnis pecloralibus non de- 
pendet- nam fi pinnae pe&orales in pifcibus vivis refe- 
cantur, illi tamen nihilominus aquae redditi velociter 
furfum, deorfum & lateraliter per aquam natant: fed 
pifces pinnas pectorales expandunt folum , quando mo- 
tum fuum direclum inflectere & retardare volunt. 

116. Pinnae pectorales (115O & ventrales in pifci- 

bus cathetoplateis ftationi inprimis inferviunt, feu pi- pag.45. 
fcem in fitu naturali tenent, & infimul motui verfus fun- 
dum inferviunt. 

DEMONSTRATIO. 

117. Si enim hae pinnae (116".) forficibus vel alio in- 
ftrumento in pifce vivo, imprimis cathetoplateo refe- 
centur, non amplius in fitu erecto feu naturali corpus 
fuum in aquis fuftinere valet; fed ad dextram vel fini- 
ftram vacillat & in alterutrum latus inclinat; illae nam- 
que pinnae jam defunt, qulbus tanquam pedibus aquae fo- 
let infiftere. 

118. Pinnae dorfi & ani, gubernaculorum inftar, 
plurimum quoque faciunt ad tenendos pifces in fitu illo- 
rum naturali , quod quivis per refectionem harum pin- 
narum in pifcibus vivis, aquae denuo immiflis, experiri 
poteft. 

1 1 9. Cauda vero pifcium eft praecipuum natationis 
inftrumentum ; ejus namque ftexio ad dextram & firii- 
ftram , corpus pifcium fimul dextrorfum & finiftrorfum 
fleclit; in curfu recto autem vibratio caudae motum pro- 
greflivum pifcium maxime promovet, quod per expe- 
rimentum illud vulgare a repetita flexione unius remi 
brevis & lati in puppi fcaphae alicujus fatis fuperque pa- 

I 3 v tet. 70 PARTES PISCIUM 

tet Hinc mufcUlf dorfales & inferiores inter anum & 
caudam (112.) ad vibrationem fpinae dorfalis & caudas 
praecipue inferviunt* Mufculi ventrales vero magis ad 
ventrem & veficam aeream conftringendam , quam ad 
fieclendas pinnas ventrales, apfce natas funt, nam pin- 
nae ventrales proprium mufculum habent, 

5ag . 4 6, DEMONSTRATIO. 

120. Veritatem hujus theorematis (119.) quivis pes 
amputationem feu abfciflionem caudae in pifcibus vivis, 
denuo aquce immiflis, fuo marte experiri & demonftrare 
poteft, 

VlCTUS PISCIUM. 

121. Viffus pifcium diverfus eft, ut infe&a aquatica omnis 
generity ranae, cohtbri, pifcicidi, plantae quaedam ut aU 
ga, pifum, &?c, zoophyta^ timus, &* alia: Qitidam etiam 
pifces, tnures aquaticos & aves ingurgitant, ut Efoces £fc* 
Potus vero illorum imprimis efl aqua, Qiiid autem vera unins* 
atjusque pifcis efea Jit, ventriculi illovitm dijfetli & partes con* 
tentae bene perlujlratae nobis indicant & demonftrant. Lket 
notitia efcae fngulorum pifcium magis curiofa quam utilis ft. 

JETAS, (x) 

1 22* Pifces quosdam longsevos effe , ex eorundem 
varia & admodum diverfa magnitudine, ut & variis Au- 
tftorum exemplis fatis clarum videtur, 

MAGNL Additamentum. 

(x) De pifcium jetate videfis Auclores in Biblioth, ich* 
ihyot, pag, i$j* indicatos. CLASSES PISCIUM. jtf 

MAGNITUDO, LOCUS, MODUS PARIENDI, &c> 
123. De magnitudine, loco praecipuo & modo 
pariendi feu generatione fmgulorum pifcium defcriptio- 
nes noftrae fpeciflcse in ipfo opere confuli pofTunt (^). 

DIVISIO PISCIUM IN CLASSES 

VEL POTIUS 

FAMILIAS SEU ORDINES. 124» t\o» tantum in khthyotogia , fed etiam in retiqtm 
hiftoria naturali, quaedam anhnalium genera inter fe multum pag.47» 
eonveniunt, & rurfus alia plurinmm interfe difcrepant. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

125. Genera quadrupedum unguiculata conveni- 
unt inter fe, & genera quadrupedum ungulata conve- 
niunt quoque fibi invicem ; fed unum genus ungulatum 
& unum unguiculatum, ut exempli caufa, genus bovi- 
num & felinum admodum a fe invicem, in omnibus pro- 
pemodum partibus, ad flguram imprimis difcrepant. 
Par ratio eit in ichthyologia : Genus Cyprini & Clu- 
pete in plurimis conveniunt, genus Clupese autem & Ba- 
laense in omnibus propemodum differunt* 

126. Haec obfervatio (1 24. 1 25.) anfam prasbuit hi- 
ftoricis naturalibus, utnontantum mineralia ckplantas, 

fed Additamentum. 
(«/) Modum pariendi Steilerus in Nov. Comm. PetropoK 
Tom. III. et Auctares in BibliotK ichthyol p. 190 defcripfe- 
nmt. 72 CLASSES PISCIUM. 

fed etiam animalia , ut quadrupedia pilofa , amphibia^ 
aves, pifces & infedfo, primo;& generaliter in claffes 
quasdam feu ordines & familias difpefcuerint , quod ma* 
ximam utilitatem in hiftoria naturali habet, fi modo di- 
vifio illa claflium naturalis & genuina fit. 

127» Clajfes- (126.) feu divifmes iliae generalijfmae , m 
fingula hifloriae naturalis parte , funt vel aitificiales feu hypo* 
theticae, vel naturales feu verae t 

1 23. ClafTes artificiales (127.) 

i°. A rebusaccidentalibus, non autem ipfis partibus mi- 
neralium, ptantarum & animalium fumuntur, ut v. 
g.aloco, tempore florendi, modo & tempore pa- 
riendi, victu, magnitudine, ceteris. 

2°. A Numero quarundam partium externarum (a)« 

pag.48* l2 9* Abfurditas primi exempli (128. i°«) infra de- 

monftrabitur, & per fequoque patet; namnullomodo 
fieri poteft, ut mineralis, plantas vel animalis mihi ob- 
lati & antea ignoti , locum , tempus florendi vel parien- 
di &c. ex infpeclione externi corporis , fcire queam. 
Error fecundi exempli (128. 2 .) in ichthyologia impri- 
mis liquido conftat, ubi pifces unius ejusdemque gene- 
ris non femper pinnas numero pares obtinent, ut in 
Gadis, Scombris, Percis, Syngnatis, & aliis obfervarc 
licet; ergo numerus pinnarum ne quidem genera natu- 
ralia femper conftituere poteft, multo minus clafles feu 
ordines. 

130. Claf- Additamentum. 
(a) 3. Ab organorum refpirationis ftruclura. Vide fy« 
ikma Raji, Khinii et Briinnichii in Appendice. 

4. A fitu pinnae caudalis, uti in fyftcmatc Gronovii. 

5. A fitn pinnarum ventralium, uti in fyftemate Linnaei. 

6. A fitu ani, ut in fyftemate Scopoli. CLASSES PISCIUM. ?3 

130, ClafTes naturales (127.) funt illa», in quibus 
omnia genera ad fuas clafTes referta , convenientiam na- 
turalem in plurimis partibus habent: ita ipfagenera fub- 
alternata primo recte & naturaliter inter fe collocari, & 
in certos quafi manipulos redigi, & exinde claffes po- 
ftea conitrui debent, quae quo pauciores funt eo faci- 
liores(^). 

131. Defumi autem debent ejusmodi claffes, vel 
redlius ordines naturales (130.), ut mineralogiam & 
phytologiam praetereamus , inque fola zoologia manea- 
mus. 

i a . in quadrupedibus pilofis ab unguiis & unguibus, vel 
a dentibus cum D. JLinnjEo. 

2®. ln Additamentum. 

(b) Claffis mente Linnaei eft generam plurium conve- 
hientia in partibus quibusdam fecundum principia naturae et 
artis. Ordo autem eft claflis fubdivifio qua genera inter fc 
magis affinia proxime collocantur. 

CtaJJis nomen etfi auctor nofler in ichthyologia non vult 
tolerare, tamen in fuo fyftemate pifces fummatim in duas claf- 
fes, nempe in catheturos et plagiuros tacite divifit. Vide fy- 
fiema ejus in Appendice. 

Not*e in conftantes> quae ab astate, nutrimento habita- 
tione diverfitate climatum, et aquarum aliaque caufa fortuita 
exfiftunt, ut color mutabilis, pinguedo, magnitudo abnormis, 
deformitas &c. ad fingularem fpeciem, confiituendam non fui- 
ficiunt. Itaque Varietas ejus fpeciei, quacnmfitu, numero et 
figura partium externarum, ut et conformatione internarum 
maxime convenit, appellanda efi. 

Ad memoriam et allegationem Ievandam Linnaeus No- 
men triviale tanquam cognomen] proprium unicuique fpeciei 
in margine appofuit, quod ex unico vocabulo conftat, Con» 
fer. Ejus Philofoph, botan. pag« 202» , 

&YU&i Pfrilofogbia» K ... T4 CLASSES PISCIUM 

2°,. In avibus, a figura & proportione roftrt 
3°, In pifcibusa figura capitis, ckfitu caud^, & fic de- 
inceps in aliis zoologise partibus, 

132. Aft notandum eft, quum regna naturse adhi- 
doriam naturalem pertinentia, vulgo tria tantum fint, 

pag.49. & duo priora, minerale nempe & vegetabile, ftngulum 
per fe in unum fyftema congerantur, & in fuas claffes 
a methodicis diftribuantur; idem quoque in zoologia 
fieri deberet, fed cum ambitus zoologise nimis diffufus 
& amplus fit , eandem in varias partes fubdiviferunt , ut 
i°> in hiftoriam naturalem animalium quadrupedum pi- 
lolorum. 2 . In Amphibiologiam feorfim. 3 . Ornitho- 
logiam. 4°.In Ichthyologiarn & 5°.in Entomologiam (c)* 

133. Verum Iicet zoologiam in tam varias partes 
fubdiviferint, (132.) nihilo tamen minus in unaquaque 
parte nomen ciaflis retinuerunt, & tam Tetrapodolo- 
giam , quam Ornithologiam , Ichthyologiam & reliquas 
Zoologhe partes, in fuas claffes diftribuerunt ; cum ta- 
men, proprie loquendo, univerfa zoologia tantum in 
claffes feu divifiones illas generales difpefci debeat, re- 
fpeclu fcilicet ad mineralogiam & phytologiam habitoj 
ita ut zoologia non plures claffes merito contineat, quam 
funt partes illce generales , in quas ipfa zoologia dividi 
debet. 

134. Et tali modo fex tantum clajfes generales inzooto- 
giafunt, quarnm prima animalia quadrupedia pilofa; fecnn- 
da aves; tertia amphibia K e, angues, lacertas, ranas & 

tejlu- Additamentum. 

(c) Eiitomologise vocem lato fenfu hic auclor adhibet et 
infeclorum et vermium dodrinam illa fimul indicat. Poftea 
Linnaeus vermium fcientiam ab Entomologia , proprie fic di- 
fla, feparavit. CLASSES PISCIUM 75 

tejludines ; quarta pifces ; quinta infebla omnict ; £f deniquc 
fexta Zoophyta continere debet t 

135, Proinde (132. 133» 134.) quoque vocabulum. 
claflis in ichthyologia noftra non toleratur, quatenus 
omnes pifces unicam tantum clafTem zoologioe confti- 
tuunt, (134.) fed ejus loco vocabulum Ordo vel Familia 
a nobis merito fubftituitur, ita ut ejusmodi ordines feu 
familiae fint tantummodo claflium fubdivifiones , vide pag.jo» 
Linnjei Sijftema naturae clafTe quarta» 

136. Tales ordines feu familiae naturales in ichthyo- 
logia numero quinquc vel fex circiter conftitui debent, 
quoniam, uti dictum eft, genera pifcium naturalia prius 
in certos quafi manipulos conquserenda funt, ex quibus 
poftea ordines naturales fponte exfurgunt; nec multum 
refert, an ordines illi uno numero plures vel pauciores 
fint, modo ipfe numerus illorum paucus exiftat, nam 
quo plures funt ordines, eo difficilior fit methodus ipfa 
ininveniendisgeneribuspifciumnaturalibus, quod prae- 
cipuus finis totius ichthyologue eft, 

GENERA PISCIUM NATURALIA 

ET 

CHARACTERES GENERUM GENUINL DEFINITIO. 

13*7. yJTemts in Hijloria naturali ejl anatogia quaedam 
fpecierum certarum , quae infgura , fitu , numero velpropor- 
tione partinm ita conveniunt , ut ab omnilms aliorum generum 
fpeciebns m aliqua minimum parte dijferant* 

K 2 SCHO- p CHARACTERES GENElUCr, 

SCHOLfON. 

138. Vocabulum Genus hoc loco (137.) in propria 
fjgnificatione adhibetur, nam cIafIis_quoque quibusdam 
genhs fumnmm , & noftrum genus ad ejus diftinclionem, 
genus fubattemum appellatur. Sed quum definitio o;ene- 
>ag. 51. rica data (137.) nimis generalis fit, genus in ichthyolo- 
gia fpeciatim explicabimus. 

DEFINITIO. 

130. Genus khthyologiae eft convenientia quaedam cer- 
tavutn fpecievum , feu fimilitudo quorundam pifcium ad fpeciem 
diverforum, qui in fitu partium externarum femper , numero. 
plerumque , figura & proportione faepe conveniunt. vide 
Linn. fundam. §. i6"7* 

SCHOLION. 

140. i e . Hinc genus ichthyologorum & aliorum 
hiftoricorum naturalium eft tantum terminus artis, 
quo illa mineralia, plantge & animalia, qu^e in figu- 
ra, fitu, numero vel proportione partium ita con- 
veniunt, ut a reliquis fpeciebus fui regni vel claffis 

*differant, ad unum idemque genus pertinere dicun- 
tur, 
2°, Nullum genus a reliquis diftinclum, ideo cum ge- 
nere quodum noto confundi debet, quodunica t n- 
tum conftet fpecie, fi notas characlericas diftin&as 
habeat*; fien enim poteft, ut in alia orbis plaga plu- 
res ejusdem generis fpecies reperiantur. 

141. Data definitione generis-, (137. 139.) inqui- 
rendum eft, quibus notis feu chara&eribus fingula ge- 
nera a fe invicem differant, vel quinam pifces ad unum, 
idemque genus pertineant. 

CHARACTERES PISCIUM GENERICL 

Definitio. 

142. Chara&eres genermn funt notae illae, quibus fiti' 
gulipifces, ad diverfa genera pertinentes y a fe invicem difiin- 
gui & adfuum genus refervi poJfunt f 

■43» CHARACTERES GENERICI. 77 

143. Sunt autem characleres illi, feu diftinctio ge- pag. 52, 
nerum naturalis, prirnum & prcecipuum fundamentum, 

non folum ichthyologi?e, fed totius reliquse hiftoriae na- 
turalis; quo bene intelle&o, in ipfa hiftoriae naturalis 
adyta fine impedimento pervenire licet. 

144. Sed defeclu horum characlerum , (142. 143.) 
omnia genera hujusque pro lubitu conftrucla, & a fola 

facie externa defumta funt, idque non folum in ichthyo- 
logia, fed etiam, fi phytologiam excipis, inreliquahi- 
ftoria naturali. 

DEFINITIO. 

145. Facles extema ejl nota quaedam vel fmilitudo quo- 
rundam pifcium, in figwa capitis , totius corporis , ut 6f jitu 
& proportione phmarum , ac caudae praefertim , confijlens , li- 
cet faepe difficile ditlu fit, in quanam re facies illa extema prae- 
cife conjiftat. 

146. Ejusmodi faciem externam feu fimilitudinern 
In primo afpectu, habent quidem multi pifces, qui ad 
unum idemque genus pertinent, ut in Gadis, Clupeis, 
Salmonibus, Petromyzis, Coregonis, Pleuroneclis & 
Rajis omnibus, ut & Cyprinis quibusdam &c, inpropa- 
tulo en\ 

147. Interdum tamen plurimi pifces unius ejusdem- 
que generis funt, qui in facie feu fimilitudine externa a 
fe invicem admodum differunt, ergo nullum genus a fo- 
la facie externa defumi debet, 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

148. Tinca & Trutta lacuftris fatis fibi fimiles funt 
ad faciem externam ; prior tamen eft fpecies generis Cy- 
prini, & alter ad genus Salmonis pertinet. Scorpcenae 
Auclorum & Cottus inter fe invicem fatis fimiles funt, pag. 53, 
interim tamen ad diverfiffima generapertinent, && 

K 3 149* ?S CHARACTERES GENERICL 

149. Hinc (146. 147. 148.) fequitur, quod, quate- 
nus facies externa (145.) non fola fufficit ad dlftinguenda 
genera, neceffe fit, ut characteres generici (142.) a par- 
tibus pifcium extemis, earumque numero, figura & fitu 
defumantur; Characleres autem a numero partium de- 
fumti omnibus reliquis antecellunt, ob evidentiam fci- 
licet, & quod ftatim in oculos hominum cadant, 

150. Verum antequam differentiam harum partium 
(149. ) in numero , figura & fitu , nobis explicandam fu* 
mimus, obiter generalem pifcium diftinclionem indice- 
mus oportet, quatenus pifces diverforum ordinum di- 
verfos characteres genericos quoque habeant. 

151. Omnes pifces vulgo in cetaceos, cartilagineos & fpi- 
wofos dividuntur. Cetacei appellantur iili pifces , quorum 
cauda fecundum fitum naturahm horizonti paralhla eji. Car- 
tilaginei funt , quorum pinnae feu membranae natationi infer- 
vientes ojjicidonm Ioco cartilaginihus radiatis fujlentantur , £?* 
tartilctgines quoque intus pro offibus habent, Omnes vero reli- 
qui, qui pinnas ojjiculis fu/ientatas , caudam Jitu perpendku- 
larem, 6f ojfa intus habent , veteribus fpinofi audiunt t Et 
haec ejl generalifima pifcium divijio. 

152. Pifces cetacei, (151.) qui nobis Plagiuri appel- 
lantur, cum quadrupedibus pilofis magnam partem con- 
veniunt, & per eosdem fere caracleres, ac quadrupedia 
pilofa, dentes puta, afe invicem diftinguuntur; omnes 

54, enim reliquse partes illorum inter fe multum conveniunt, 
foli vero dentes & numerus pinnarum in diverfis generi- 
bus variant ; unde chara&eres generici pifcium plagiurorum 
a numero pinnarum £? dentibus defumendi funt . Exempla in 
fingulis fpeciebus obvia funt. 

153. Pifces cartiiaginei (151.) fecundum figuram to- 
tius corporis, numerum foraminum ad branchias &c. 
in diverfis generibus tantum diverii funt; Numerus pin- 
narum vero fepe in eodem pifce feu fpecie, & figura 
dentium in uno eodemque genere interdum variat, Er- CHARACTERES GENERICL 79 

go cliavaUeres ilbrum generici a figura corporir, £? numero 
foramhmm branchialium depromi debent, 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

154. Rajae omnes figuram planam feu plagioplateam 
& 5 foramina ad branchias; Petromi/zi figuram teretem 
& 7 utrinque foramina ; Chonepterus & Mola figuram fub- 
rotundam & unicum utrinque foramen ad branchias ha- 
bent, & fic in reliquis. Numerus pinnarum vero &fi- 
gura dentium in uno eodemque genere foepe variant, ut 
in Rajis videre Iicet. 

155. Pifcium fphioforum (151.) characteres generi- 
cos veros invenire, res altioris indaginis eft; hi enim 
ob multitudinem & faciem externam , inter diverfos pi- 
fces fatis fimilem, non tam faciie a fe invicem digno- 
fcuntur. 

156. Paulo fupra diclum eft, quod characteres pi- 
fcium generici a partibus extemis defumantur: (149.) fed 
quum partes externse non tantum numero, fed etiam 
fitu & flgura differant, necefTe eft, ut primus & pneci- 

puus character generum ab illis partibus , quoe fecundum pag, 55:, 
has quantitates, in uno eodemque genere maxime con- 
jftantes, nec multis generibus communes funt 3 defuma» 
tur. Unde de fingulis ordine agemus. 

FIGURA PARTIUM EXTERNARUM. 
Thefis. 

157. Figura pinnamm & caudae, m diftingnmdis ge-> 
mribus nullius ufus eft*. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLJ. 

158. Omnes propemodum fpecies generis Cyprinl 
pinnas in extremo acutas & caudam bifurcam habent; 
Tinca tamen & caraflius auctorum , qui fpecies quoque 
faujus generis funt> pinnas obtufas & caudam ln extre- 

ino So CHARACTERES GENERICI- 

mo sequalem obtinent. Idem in aliis generibus quoque 
obfervatur, utin Gadis, &c. 

Sunt tamen multa genera, quorum omnes fpecies, 
fimiles pinnas & caudas habent, ut Scombri, Congri, 
Percse, Coregoni &c. fed quum ejusmodi nota pluribus 
generibus communis fit, per fe in dignofcendis gene- 
ribus nihil facit. 

THESIS. 

159. Figura dorfi, pecloris^ ventrir, <ut £f totius cor- 
poris, refpeffiu longitudinis ad latiiudinem^ in difiinguendit 
generibus nihii omnino facit. 

DEMONSTRAIIO PER EXEMPLA. 

160. i°. Dorfum in quibusdam Cyprinis, ut Brama 
audlorum & aliis, fubacutum eft, in reliquis vero 
& maxima parte Cyprinorum convexum exiftit, 

2°» Venter in maxima Cyprinorum parte anterius pla- 
pag» 56, nus eft, & inter pinnas ventrales & anum in cari- 
nam acutam contrahitur, in Tinca tamen, generis 
Cyprini fpecie, totus a capite ad anum usque pta- 
nus eit. 
3°. Figura corporis fecundum longitudinem & latitudi- 
nem, in omnibus fere Cyprinis admodum diverfa 
eft, ut in Brama, Rutilo, Alburno & reliquis vide- 
re licet. Eodem modo hx partes in aliis generibus 
fefe habent , fed hsec forte fufficiant. 

TB E S I S. 

161. Figura eapitis, oris, ocuiorum, narium &* reii- 
quarum capitis partium , in dijiinguendis generibus magni quu 
dem momenti efi , fed quum eadem figura nimis generalis Qf 
pluribus generibus communis fit , magis ad difiinguendos ordi- 
nes, quam genera pifcium conducit. 

EXEM- CHARACTERES GENERICL £i 

EXEMPLA. 
Clupea & Coregoni; Cotti & Scorpaen» Au&o- 
rum &c. capita fatis fimilia obtinent, interim tamen di- 
verfa genera funt 

162. Figura fquamarum in uno eodemque genere, 
eadem fere eft , ut in diftinguendis generibus fuum qui- 
dem fymbolum addat, fed cum una fquamarum figura 
multis generibus diverfis communis ilt, ad confignan-* 
dos characleres parum valet. Exempia in muitis gene- 
ribus ubique in promtu funt. 

SITUS PARTIUM EXTERNARUM. 
Thefis. 

163. Situs oris, narium, ocutorum, Sf ani, in fpecie- 
bus unius gencris , refpeStu ad proportionem habito , fatis con- 
ftans quidem ejl , fed quum multa genera has partes eodemfitu 
locatas obtineant , ad diftinguenda genera nihil valet , quodin pag'5%. 
multis fpeciebus diverforum generum obfervare licet* 

THESIS. 

164. Sitns pinnarum in omnibus fpeciebus ejusdem gent- 
vis eodem modo ut phrimum fefe habet, fed quum unus idemque 
fitus pinnarum in midtis generibus diverfs obfervatur , in di~ 
ftinguendis generibus fuum fymbolum quidem addit, fed nulfe 
modo totam rem decidit. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

165. Genera Clupess, Coregoni, Salmonis & Co- 
bitidis nemo negat diverfa efTe, omnes tamen illorum 
fpecies pinnas eodem fitu locatas habent; Pinnas peclo- 
rales enim capiti proximse funt, has ordine fequitur pin- 
na dorfalis , tum pinnse ventrales & denique pinna ani. 
Eadem obfervatio in pluribus aliis fpeciebus quoque ob- 
tinet. 

166« Situs fquamarum fecundum dmftatem Sf raritatem 

in fpeciebus ejusdem generis femper qiiidem obtinet, fed idem 

drtedi Pbilofopbiat L fl licl ' 82 CHARACTERES GENERICk 

fquamarnm fttus multis generibus communis eft, &? proinde in 
diftinguendis generibus nuliius fere ufiis t Exempla ttbique ob- 
viafunt. 

167. Situs dentium in iisdem generibus fatis conftans qui- 
dem obfervatur , & in midtis generibus fiium fymbolum addit, 
fed quum in quibusdam generibus ad locum variet, &f praeter- 
m idem fitus muttis generibus communisft, neque hic chara&e- 
rem generum pratcipnum fuppeditat. 

BEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

168. Cyprini omnes unico eoclemque loco dentes 
j>ag. 58. fitos habent, nempe in faucibus tantum prope orificium 

ventriculi; Salmones & Efoces dentes qnatuor locis ob- 
tinent, ut in maxillis , lingua, palato & faucibus; Per- 
cae, Cotti & Clarice tribus locis dentes habent, in ma- 
xiliis fcilicet, palato & faucibus, & fic deinceps in aliis 
generibus. In genere Coregoni autem una fpecies den- 
ticulos habet tribus locis , in maxilla fuperiore fcilicet, 
lingua & faucibus, ut Albula nobilis Schoneveldii; al- 
terafpecies, quoe Suecis Sik-loja dicitur, unico tantum 
loco, feu in lingua denticulos obtinet; Thymallus Au- 
^torum, qui hujus generis quoque fpecies eft, dentes ia 
ambabus maxillis & palato habet: unde varietas dentium 
in uno eodemque genere^ fecundum fitum fatis fuper- 
que patet. 

NUMERUS PARTIUM EXTERNARUM, 
Thefis I. 

169. Numerus dentium in dijlinguendis generibus , nuU 
Hus omnino ufus eft, quod per exempla fatis demorftratur: iiam 
iu unica eademque fpecie faepe varint , utinOfmero, Salmone 
Jfufforum , Lucioperca Schoneveldii & aliis pifcibus quivis ex- 
periri poffit, 

Thefis II. 

170. Numerus pinnarum in uno eodemque genere inter- 
dum variat, & praeterea unus idemque numerus multis generi- 

bus CHARACTERES GENERICL 83 

bus dlverfis tommunis ejl; unde neque hic ad diftinguenda ge- 
mra multum vakt. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

171. Di&um eft fuperius, (128. 2 . 129.) claffes pi- 
fcium naturales a numero pinnarum defumi non poffe; 
par ratio quoque eft in generibus conftituendis ; nam pag,5y. 
quis unquam negavit Afellum longum Willugbeji & Afel- 
ium Merlucium Au&orum cum reliquis novem Afelli 
vel Gadi fpeciebus, quas defcribit Willughbejus, eo- 
dem genere convenire, licet Afellus longus & Merlu- 
cius pinnas duas tantum in dorfo & unicam aniobtine- 
ant, reliquce vero fpecies omnes tres pinnas dorfi & 
duas ad anum habeant. 

Scomber Belionii & reliquorum Auclorum (i?.) 
feptendecim pinnas habet , Thynnus vero Bellonii pinnas 
23, 24, &faepe viginti quinque obtinet; quisideo adeo 
abfurdus effet, ut hos pifces, eos ad diverfa genera re- 
ferendo, fepararet, quos natura adeo conjunxit, utnon 
tantum facies externa , fed etiam omnes reliquse partes 
imperitos primo momento doceant, pifces congeneres 
effe, Perca fluviatilis Bellonii , Lucioperca Schonveldii, 
Cernua fluviatilis Bellonii feu Perca fluviatilis, minor au- 
rata Gefneri, & Schraitfer Ratisbonenfium Willughbejr, 
unum idemque genus agnofcunt, ut facies externa & 
omnes reliquae partes tam externse quam inteftinse fatis 
fuperque probant; interim tamen Perca fluviatilis Bellonii 
& Lucioperca Schoneveldii duas in dorfo pinnas, Cer- 
nua vero & Schraitfer unicam tantum dorfi pinnam ob- 
tinent. 

In genere Syngnathi, una fpecies, quoeAcus Ari- 
ftoteli, feu Acus fecunda fpecies Rondeletio & aliis Au- 
cloribus audit, prseter pinnam dorfi, duas pectorales 
& cauclam pinnatam obtinet; Altera vero, feu Acus lum- 
briciformis, feu Ophidion lumbriciforme Raji, unicam 
duntaxat in toto corpore pinnam habet, nani pe&orali- 

L 2 bus 84 CHARACTERES GENERICL 

pag.60. bus caret & eauda non in pinnam, fed in acutam cuspi- 
dem definit. Quis vero adeo infulfus eflet, utnegaret, 
hos pifces, in omnibus fere partibus fimillimos, ejus- 
dem ^eneris efife; 

172. Nmnerus oj/ictttorum radiatorum in pinnis dorjl 
hnprimis £f ani diverfus propemodnmefl ln omnibns fpeciebns 
cujttsvis generis; unde nihil omnino 111 generibus, fed infpe- 
siebus difVthguendis mnltum facit. Exempla clarijfima nobif 
exhibent pinnae ani £? dorjiin Cyprinis, Percis,- Gadis, Cot* 
tis, PUnroneffiis £?V. 

COROLLARIUM. 

173. Officula pinnarum ventralium in multis pifci- 
bus numero quidem conveniunt, fed quum idem nume- 
rus plurimis generibus diverfis communis fit, ad diftin- 
guencla genera inutilis eft; exemplis gratia: 

Omnes fpecies generum Spari, Labri, Percse, Scor- 
psense, Labracis, Sudis, Mugilis, Sciaense, Trachini, 
ApriRondeletii, Ligyri, Mulli, Amise, Scombri cum 
Trachuro , Anguellce Venetorum &c. fex oflicula radia- 
ta in pinnis ventralibus habent, licet genera admodum 
diverfa (int. 

174. Illae partes externae, qu&in omnibus pifcibus 
numero pares funt, ut oculi &c. ad diftinguenda genera, 
minus nihilo faciunt, quod adeo clarum eft, ut nulla 
demonftratione egeat. 

175. Ex reliquis partibus externis, quse in diverfis 
generibus numero variant, & in omnibus pifcibus fpi- 
nofis adfunt, nullae dantur, praeter officula illa, utrinque 
in mmibrana capitis hranchioftega reperiunda. 

176. Hsec (175.) enim in omnibus ferme pifcibus 
pag, Ci. ofieis, catheturis reperiuntur, licet in quibusdam, ob 

craflitiem membranae , non adeo confpicua fint. 

177. Numerus horum ojjium (175. 176. ) in uno eodemque 
genere magis coujlans eji, quam numerus pinnarum. 

DEMON* CHARACTERES GENERICI. Q$ 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

178. Quatuor illa genera Scombri , Gadi, Percse & 
Syngnathi numerum pinnarum in fpeeiebus fui generis 
admodum diverfum habent (171.); numerus officulorum 
vero membranae branchioftegae in his generibus con- 
ftans eft : nam Gadi omnes habent feptem utrinque of- 
ficula, Percse etiam totidem , & fic in reliquis generibus, 
e. g. 

i°. Cyprini omnes habent utrinque tria, ut & Gaftero- 

fleus. 
2°. Cottiya?. %° , Chrte feptem. 4°.Clupege 0^,5°, Efo- 

ces quatuordecim , & fic in reliquis. 

OBSERVATIO. 

179. Duo folum modo genera, (quod fciam) in nu- 
mero horum officulorum (175. 176.) differunt, Salmonis 
nempe & Coregoni: in illius enim fpeciebus diverfis, 
jam 10. jam n. vel 12. officula reperiuntur; In hujus ve- 
ro fpeciebus vel o&o , vel 7. vel 9. vel 10. numerantur, 
Obfervatu tamen digniffimum eft, quod natura hoc tan- 
tum in illis generibus fecerit, quorum fpecies inter fe 
admodum fimiles funt: nam prsterquam quod omnes 
Salmonis &Coregoni fpecies appendicem cutaceam, pin- 
nulge aemulam, in extremo dorfo habeant, omnes quo- 
que fpecies, in fuo fcilicet genere, adeo fibi fimiles funt, 

ut differentia fpecifica, in illis diftinguendis , interdum pag.62. 
defiderari videtur. 

THESIS. 

180. Unus idemque mtmerus pinnartim pturibus diverjts 
gemribus magis communis eji, quam idem numerus ojficulorum 
m membrana branchiojiega. 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

181. Genera i°. Cyprini. 2. Clupese. 3. CoregonL 
4. Ofmeri» 5. Salmonis. 6. Cobitidis, 7. Efocis, 8- Pl eu " 

L 3 rone- 86 CHARACTERES GENERICI. 

rone&ae. 9. Spari. 10» Labri. ir.Gobii. 12. Gaftero* 
ftei, &c. fingula feptem pinnas ofliculis radiatas, inclu- 
five cum cauda , obtinent, qui numerus feptenarius pin- 
narum longe pluribus etiam generibus minus notis com- 
iramis eft. Contra vero non nifl pauca hucusque ge- 
nera vidi , quae eundem numerum officulorum in mem- 
brana branchioftega obtinent, uti°. GenusPercse, Ga- 
di v Ammodytis & Scombri feptenarium , & Cyprini ac 
Gafteroftei ternarium, Cotti, Pleuroneclse, Mugil fe- 
narium; funt autem hsec genera admodum diverfa, & 
ad diverfos ordines pertinentia. 

thesis; 

182. Hinc fequitur, (175. 176. 177. 178. l8o. Igl.) quod 
numerus ojficulorum in ynembrana branchioftega , primum £5* 
praecipuum chara&erem in diftinguendis generibus pifcium ca- 
theturorum & oft-eoptenjgiorum fuppeditet. 

133. Non tamen folus in emnibus generibus diftinguendis 
ftfficit , fed requiritur infuper, ut pifces ad unum idemque ge* 
mis pertinentes, habeant praeter hunc numerum ojjiculorum. 
l°. Eandem /ari«H externam quodammodo. 
'g»^3« 2 °* Eundem fitum pinnarum, fi modo numerus illarum 
non differt. 
3°, Eundem numerum pinnarum, quod tamen interdum 

deficit. 
4°, Eundem fttum dentium, quod plerumque obtiner. 
5 . Eandem ftguram fquamarum , idque plerumque. 
6°. Siftgura fkfttus reliquarum partium externarum ut & 
internarum ; ventriculi imprimis , ejus appendicum 
& inteftinorum, veficse aereae &c. his accedat, res 
eo clarior eft & omni dubio caret. 
184. Hae tamen notse omnes (183. i°. 2 . 3 . 4°. 5*, 
6*0 non reperiuntur in omnibus pifcibus ad unum idem- 
que genus pertinentibus, fed in uno genere magis, in 
alio minus. Tres autem primse fcilicet. i°. Facies exter- 
na> 2°.idem numerus officulorum in membrana branchioftega 

& CHARACTERES GENERICI. 8? 

& 3°. idem Jitus pinnarum, necefTario adeffe debent, & 
fere femper adfunt; quibus numerus pinnarum, fitus 
dentium, figura fquamarum & aliarum partium, tam 
externarum quam inteftinarum , plerumque fuum fym- 
bolum addunt. 

195. Hinc difcimus: (14$. adi84») primo, quod 
praecipuus characler a numero partium defumendus fit, & 
fecundo, quod nulla nota feu chara&er genericus adeo 
generalis fit, ut ad omnia pifcium genera diftinguenda 
folus fufficiat , fed plures notae minus generales fimul ad- 
fint necefTe fit, antequam vera & genuina genera natu- 
ralia in ichthyologia conftrui poffint. JkikL gga y^ - ■ » » REFQRMATIO NOMINUM^ 
GENERICORUM. 186. Indicato, quid genus & characteres generum 
fint, & quomodo genera a fe invieem per ejusmodi cha- 
racleres dignofcantur, proximum erit, de ipfis nomi- 
nibus genericis agere. 

DEFINITIO. 

187. Nomen genericum eft vocabulum illud, quo omncs 
fpecies, ad unum gemts perthuntes ;, in/igniuntur. 

188» Ejusmodi nomina generica, in hunc usque 
diem , magnam partem barbara funt , & frepe originis 
adeo obfcurse, ut dubium 5 an Teutonica, Anglica, 
Belgica, Suecica, Gallica, Italica, Hifpanica, Portu- 
gallica , Latina vel Indica fint. 

189. CaufTa hujus rei videtur efTe , partim ignoran- 
tia fcriptorum, partim audoritas & ufus receptus feu 

con- 88 NOMINA GENERICA. 

confuetudo, partim quoque negligentia ; unde fequen- 
tes canones, in medelam quafi hujus barbariei, adpo- 
nere placuit. 

In hac parte egit folus D. Linnasus, dum in botani- 
cis fundamentum hocce nuper pofuit, quod idem in ich- 
thyologicis maxima ex parte obtinet, mutatis, exce- 
ptis , vel additis paucis. 

CANON PRIMUS. 

190. Qiticunque pifces uno eodemque genere conveniunt, 
eodem etiam nomine generico infigniri debent; & cantra* Linn» 
fund. 213. Philof. bot. 159. 

S C H O L I N. 

191. Quod tamen adhuc in pauciffimis generibus 
pag.65. praeftitutum eft, fed pifces unius generis fub diverfis no- 

minibus genericis defcribuntur ; interdum vero con- 
.trario plane modo, genera pifcium diverfiffima uno eo- 
demque nomine generico gaudent. 

EXEMPLI GRATIA. 

i°. Alburnus. 
Barbus. 
Bubidca. 
Brama. 

Capito & Cephatus 
Carafus vel Carajjim. 
Carpa. 

Erythrophtatnms. 
Fundulus. 
Gobis vel Gobhtfo 
Grijtagine. 
Leucifcus. 
Mugil fluviatilis* 
Nafus. 
Orfus. 

Phoxi- nomina generica: m 

Phoxinus. 

Pigttf. 

Rutilus feu Rubellus, 

Squalus. 

Tinca. 

Varius, &C» 
Tam diverfa & varia nomlna generica habent, & tamen 
omnesadunumidemquegenus, Cyprini nempe, per- 
tinent. 

2°. Agonns. 

Alofa vel Alaufa. 

Celerinus* 

Chalcis. 

Emhrapcholus* « a « ££ 

Harengus. 

Lycoftomus. 

Pilchardus. 

Sardanus. Sardella. Sardiwt* 

Sprattus. 

Sparlingus. 

Thrijfa &c. 
Diverfa nomina generica habent, & tamen omnes fpe* 
cies tantum generis Clupe^ funt. 3 . Plurima hujus- 
modi exempla adferre pofiem, fi operae pretium eflet, 
fed haec forte fufficient. 

-192. Centra vero interdum duo genera diftin$ta 9 eodem 
nomine generico male gattdent, e. g. 

Tinca lacuftris auclorum eft fpecies Cyprini. 77«- 
ca marina vero efl fpecies alterius generis , & quidem di- 
yerfifllmi, & fic in aliis. 

CANON SECUNDUS. 

193. Nomina pifcium generica, quae Quadrupedibus 

pilofif, Avibus, Amphibiis, Infeclis, Plantis, Minerali- 

bus, Inftrumentis antiquis opificum &c. communia funt, 

omnino deleantar. Linn. fund. 230. 

/irtedi Whfopbio, M SCHO> m NOMINA GENERICA, 

SCHOLION. 
194. Primo enim maximum errorem, propterana- 
Sogiam voeabuli, in tota hiftoria naturali pariunt, & fe- 
cundo fimilitudo illa animalium terreftium & marino- 
rum, antiquis adeo decantata, maxime partium fabula 
eft. 

TALIA VERO SUNT SEQUENTIA 

!*♦ Qiiadrupedum communia'. 
Aper. 

Afellus & Aftnus. 
V a o*^7' Canisy Canicuta & CatelliM. 

Capros vel Caper. 
Elephas. 

Gattorugine h. e. Felis aeruginefus» 
Hyaena. apudPlinium& Oppianum* 
Hiftrix. 

Lepus marinus, Schonev. 
Lupus marinus. 
Marjio h. e. Porcus marinus, 
Monoeeros. 
Muftela. 

Onos & Onifcos h. e. Afinus & Afeltusl 
Porcus , Porculus & Porcelhts* 
Simia marina. 
Vefpertilio marinus. 
Vulpes & Vulpecula* 
E°. Avibus communia. 
Alauda. 
Aquita. 
Capo. 

Corvus vel Corax, 

Cuculus. 

Galks marinus. 

Galerita. 

Graculns, Th. Gaja, 

Hirun- NOMINA GENERICA; gc 

Hirundo. 

Larus. 

Merula, 

Milvus* 

Pajfer. 

Pavo. 

Scolopaxl 

Turdus» 
3°, Amphibiis commumq] P^gVtfjS. 

Caecilia. 

Draco marinus» 

Dracimculus. 

Lacertus. 

Ophidion» 

Rana PifcatrixJ 

Saiirus h. e. Lacertus graeci» 

Serpens marinus. 

Tarantola, ita dicitur Lac ertus quidam Italis, ' 

Typhle vel Typhline, 
A°, InfecHs communm, 

Araneus* 

Afellus* 

Gryllus. 

Ichneumon. 

Julis, una tantum litera differt Julus, 

Libella, 

Scarabaeus. Th. Gaja. 

Scorpius (Scorpaena.) 

Tarantota, una litera differt folum modo* 

Taenia. - 
Vermis. 
5°. Plantis commnmap 
Adonis. 
Arnoglojfuf. 
Buglojfuf. 
Cimoghflus* 
J 6 M " M « Erka . i 5£ NOMINA GENERICA, 

Erita Gazae. 

Hippurus, una tantum litera differt Hippuris: 

Holofteum. 

Papaver, Th. Gaja. 
1*6$ * Pajiinaca. ■ 

Spinachia. 
Thymus. 
Viola. 
€t Variis rebus, ojjjciis homimm & inftrumentis dome- 
fticis &c. communia* 
Acus, 
BsXovy] h. e. acus Gneco? 

Bubulca. 

Carbonarius t 

Citharus t 

Faber» 

Gladius, 

Hufo, quia domum figniftcar, 

Hippoglojfus. 

Hippmus h. e. cauda equina. 

Ichthijotolla h. e. gluten pifcis, abfurde, 

Linguta , diminutivum a Lingua. 

Lucema* 

Lyra. 

Maltha, quia infula eft ejusdem nominis» 

Mola. 

Nafus. 

Novaculaf 

Orbis. 

Orca eft nomen dolii cujusdam, 

Qtiadratulus, 

¥a(pts h. e. Acus grcece. 

Remora. 

Rombus & Rhomboides. 

Serra. 

Soiea. 

Umbva* NOMINA GENERICA, 93 

Umbra. 
^°. Spiritibus communia. 

Angelus marinus. pag. 70, 

Diabolus marinus, 

CANON TERTIUS. 
195. Nomina generica, quae ex duobus VOCabuliS in- 
iegris c onfiant , toterari non debent. Linn« ftind. 221. 
Talia fnnt praecipue fequentia» 
Alandis affinis. 
Alba coretta. Pifonis. 
Araneus marinus* 
Afper Pifciculns. Rond. 
Angelus marinus. 
Canis carcharias. 
Columba marina. NieuhofL 
Curvata Pinima. Marggr. 
Draco marinus. 
Faber marinus. 
Gobioni perjimilis. GefneruSe 
Guaibi coara. Marg. 
Guaperua Hijlrix. Lifter. 
Lepus marinus. Schonev* 
Lupus marinus. 
Mufielae affinis h. e. Phycis. Willugh, 

Novoculd pifcis. 
Pira ^furamenbeca. 
Pifciculus aculeatns, 
Pifiis comutus. 
Pifcis gibbofus. 
Pifis quadrangularifc 
Pifcis trinngnlarist 
Pudiano Vevmelho. 
Pifcis gutturofus» 
Pungitius pifcif. 
Porcus marimtf* 

M 3 R*™_ 94 NOMINA GENERICA, 

pag.71. Rana pifcatrix. 

Scorpaenae fmiilis. 
Serpens marinus. 
Simia marina. 
Vefpertilio aquaticus. 
Vulpes marina. 
Xiphiae affinis. 
Zygaenae affinis. 

CANON QUARTVS. 
106» Nomina generica , ex uno nomine generico fra£to, 
& attero integro compofia , exulent, Linn. fund. 224. 
SCHOLION. 

197. Innuunt enim ambiguitatem quandam, utin- 
certum fit, ad quodnam genus pifcis proprie pertinat. 

TALIA SUNT. 
Lucio-Perca. Gefneri» 
Rhino-Batus. 
Squatino-Raia. Aldr. 
Squato - Raia. Salv. Gefn* 
Squatro-Raia. Bellon» 
Squat-Raja. Jov. 

CANON QUINTUS. 

198. Nomina generica , quae non funt originis Latinse 
vel Graecas , profcribantur. Linn fund. 229, 

SCHO LIO N. 

199. Nam ficuti in aliis rebus nulla vocabula barbara 
aphilologis tolerantur, ita neque heic, quando latine 
fcribimus, fordes latinitatis tolerari debent. 

i e . Ejusmodi nomina barbara, funt vel originis. 
»ag. 72, l°. Teutonicce. originis. 

Albula Gefnero ab Albulen vel Albelen 
Helvetorum & aliorum Germanorum. 
Mcca Gefn. a Blicke Holfatorum & aliorum Ger- 
■ ~ manorum. 

Caraf- NOMINA GENERICA: 95 

Caraffirts vel Carafus Gefn. a Karas vel Karaiifche 

Germanorum.' 
Charax vero vocabulum Graecum genuinum eft. 
Carpa Gefner. a Carpe Germanorum, alias Carpe 

etiam Gailis dicitur. 
Dobula a Dobbeler Hamburgenfium vel 
Dobel Saxonum. 
Grifiagne, vocabulum incolis Auguftte Vindelico- 

rum, ufurpatum. 
Harengns a Germanieo Hering & Harinck. 
Hufo.ab Haufs & Hus Germanorum, quod domum 

fignificat. 
Macarelfaf a Makarel vel Makrel Germanorum. Ma- 

querellus. Arn. Villanovani. 
Marena a Marenen Holfatorum & Megapolenfium. 
Mifgum & Fifgurn 9 vocabulum Ratisbonenfium» 

Willugh. 
Nagemuhs a Nagmaul Bavarorum. Geih» 
Najus a Nafe Germanorum. Albert. Mag. 
Orfus ab Orff vel Urff Germanorum. Gefn, 
Rotaug h. e. oculus ruber Germanice. Willugh, 1 
Schihs a Schil Germanorum. Gefnerus. 
Schraitfer, vocabulum Ratisbonenfium. Willugh* 
SchroUus a Schroll Germanorum. Gefn. 
Sendacius a Sandat Pomeranorum, Holfatorum & pag, f£ 

Megapolenfmm. Au&or vocabularii Suecani in 

8vo. .. ^ 
Tobianus a Tobian Holfatorum , Pomeranorum, 

Schoneveldius. 
Triffia a Treufch & Trufch. Gefn» 
Germanorum Thrijfa autem vocabulum Grsecuni 

eft. 
Vrowfifck h. e. pifcis uxorum , vocabulum Ratisbo : 

nenfium- Willugh. 
', Belgicae Originis, 
Corettaz Coret Belgarum. G. Pifo, 

Hayeu $6 NOMINA GENERICA. 

Hayen, vocabulum Belgicum. Nieuhof. 
Lumpen, vocabulum Antwerpienfium Willugh,' 
Sand - creeper, Belgicum. Nieuhof. 
Spirinchus a Spirinch vei Spiring Frifiorum. Gefne- 

rus. 
Verckens Beck h. e. roftrum porci Belgice. Frafier. 
Zee-Duyvel h. e. Diabolus marinus. Belgice. Nieu* 

hof. 
Zte - Vleermuyr h. e. Vefpertitio marinus Belgice, 1 

Nieuhof. 
Nota Plura nomina Belgica vide apud Nieuhof. 

3°. Anglicse originis. 

Branlinus a Branlins Anglorum. Johnfon. 
Coddus a Codfifh Anglorum. Willugh. 
Gornatus vel Gurnardus a Gurnard Anglorum» 
Gttiniad, vocabulum Wallicum. 
Gunnellus, vocabulum Cornubienfium. 
Graja a Grey h. e. Canus Anglic. Johnfon. 
, Bitingo - Pollachius a Huiting - Pollach Anglorum. 

P a &,74* Willugh. 

Huitingus vel Whitingus a Whiting Anglorum. 
Lnmpus a Lump h. e. maffa informis Anglice. Gef- 

nerus & Turnerus. 
Pilchardus a Pilchard Anglorum. Willugh. 
Sandilz fecundum Orthographiam Salviani. h. c, 

Anguilla arenofa. Anglice. Salvianus. 
Schelley, vocabulum Cumberlandicum. Willugh. 
Scurfa a Scurf Anglorum. Johnfon. 
SparUngns a Sparling Anglorum. Willugh. 
Sprattus a Sprott Anglorum. 

4°. Svecanae originis. 

Sicus a Sik Svecorum. Roberg. 
Strbmingus a Strdming Svecorum. Roberg. 
Strdmlingiis a Strdmling , fecundum pronuntiatio- 
nem Germanorum, Roberg. 

5°.Gal- NOMINA GENERICA. 97 

5 , Gallicse originis, quo etiam retulimus vocabula 

Allobrogum , feu incolarum ad Lacum Lemanum 

(Genferfee) idque propter Linguae cognationem. 
Ablet, vocabulum Gallicum. Bellonius. 
Alanfa & Alofa, ab Alofe gallorum. Aufonius & 

Gaza. 
JEgkfinus vel JEgrefinus, ab Eglefin vel 
./Egrefin Gallorum. Rond. Bellonius. 
Barbus a Barbeau vel Barbel Gallorum. Aufonius. 
Bavofa, vocabulum Provincialium. Rondel. 
Burbota vel Bavbota a Burbot Gallorum vel Barbotte 

Parifienfium. 
Cekrinus a Celerin Allobrogum. Aufonius & Bel- 

ionius. 
Epelanus ab Epelan Gallorum. Bellonius. 
Eperlanus ab Eperlan Rhotomagenfium in Norman- p a g^7J« 

dia. Rondel. 
Farra vel Ferra, vocabulum incolarum ad Lacum 

Lemanum. Rondel & Gefnerus. 
Fkfus a Flez Gallorum. Bellonius. 
Gardo & Gardus a Gardon Gallorum. Bellonius. 
Lavaretus a Lavaret Allobrogum vocabulo. Bello- 

nius. 
Limande, vocabulum Gallicum. Rondel. 
Lota a Lotte Lugdunenfium in Gallia. Rond. 
Marfio a Marfovin Gallorum. Bellonius. 
Merlanus vel Merlangus a Merlan Gallorum. Bel- 

lonius. 
Merhuius a Merlus Gallorum. Bellonius. 
Molva & Morhua, vocabula Gallica funt. Bellonius. 
Platejfa, vocabulum Gallicum. Aufonius. 
Pola a Pole Gallorum vid. Rondel. Bellonium. 
Trutta a Truitte Gallorum , ut videtur. Trodta ve- 

ro feu Tro&es ell vocabulum Graec. 
Umbla ab Umble vocabulo accolis Lemani Lacus 

ufitato. Bellonius. 

Artedi Pbilofopbia. N 5°. Por- §3 NOMINA GENERICA* 

5°. Portugallicae originis. 

Linguado, vocabulum Lufitanicum. Marg. 
Pudiano Vermelho, vox Lufitanica. Marg. 
Tiburo vel Tiburonus a Tiberaon vel Tuberaon Por- 
'; tugallorum. Rondel. 

6"°. Italicse originis, ab antiquo Latio aberrantis. 
Agonus, vocabulum Mediolanenfium. Belnius* 
pag,76» Angwlla, vocabulum Venetorum. Willugh. ' 

Canofa, vocabulum Italicum. Salvianus. 
Capidoiius a Capidolio Romanorum. P. Jovlus. 
Carpio, vocabulum Italicum. P. lovius. 
Cepole, vocabulum Romanum. Willugh. 
Cituta , vocabulum Romanum & Venetum. P. Jo- 

vius. 
Fiatola vocabulum Romanum. Bellonius. 
Fvdgolinus a Fragolino Romanorum. P. JoviuS. 
Galea, vocabulum Venetum , quod tamen a Graeco 

yahpv} vel yccKij, originem ducit, quod i c . Fe- 

lem vel Catum proprie fignificat, 2°. autem ita 

dicitur Muftela quadrupes, apud Dioscoridem, 

&c. Bellonius. 
Gattorugine, quafi Cattus seruginofus, vocabulum 

Italicum. Willugh. 
Laccia, vocabulum Romanum. P. Jovius. 
Lechia, aliis Leccia, vocabulum Romanum & Li- 

gurienfe. P. Jovius. 
Linguatuta, vocabulum Romanum Willugh. 
Marfwne vel Marfio, vocabulum Italicum vel Vene- 

tum. Aldrov. 
Pigus a Pigo Mediolanenfium. 
Raijna, vocabulum Venetorum. P. Jovius. 
Sachettus, vocabulum Venetorum. Willugh* 
Sandella, vocabulum Venetorum , Willugh. 
Sardanus, Sardella, vocabula Italica funt; vocabu- 

lum Sarda vero Plinius habet Hiftor. Natural. !. 

32. - NOMINA GENERICA, ,99 

32. c. 1 1 & Sardina Columellae ufurpatur l, Q. c. 
' 17. Willugh. & Rond. ' 
Scorpena , vocabulum Romanum Scorpsena vero 

cum ae diphthongo, Plinio ufurpatur Hift.Nat* 

1. 32. c. 1 1. P. Jovis. WJ" 77« 

Spigola , vocabulum Romanum. P. Jovus. 
Tarantoia , vocabulum Romanum. Willugh» 
Trafcina , vocabulum Italicum. Salvianus. 
Umbrino vel (Jmbrina, vocabulum Romanum. Jo» 

vius. 
}*♦ Americanae originis & quidem Bvafilienfiu 
Acarapitamba. Marggravius. . 

Acarauna. 
Amore - tinga. 
Bagre. 
Carauna. 
. Guaperua. 
Guebucu. 
Jperuquiba. 
Manati vel Manathi, vocabulum incolarum Inf* 

Hifpaniolae. 
Narinari. 
Paru. 
Punaru. 
Quacucuja. 

Tan oata. Marggravius.' 
8°. Originis Afiatuae, €f Graecanicae hodiemae , ab «»- 

tiquo idiofnate aberrantis. 
Cherifcaria. Bellonius obfervavit. p. 130. 
Corcovada. Frafier. 
Grinadies Bellonius. 

LitTa vel GliiTa , vocabulum Cretenfium. 
Turnes. &c. Bellonius. 

CANON SEXTUS. 
200. Nomina generica defmentia in Oides , non probari 
debent* JLinn, fund, 226. 

N 2 Tcho* xoo NOMINA GENERICA. 

pflg.78. SCHOLION. 

201. Ratio eft, qula aliud genusinnuunt vel acl ali- 
ud alludunt, cui hoc in Oides definens, fimile erit, & 
nullam ulteriorem originem vel caufam fuse denomina" 

" " tionis habent, 

TALIA SUNT. 
Rhomboides Rondeletii. 
Scorpoides ejusdem. 

CANON SEPTIMUS. 

202. Nomina generica diminutiva vix toleranda funt. 
Linn. fund. 227. 

SCHOLIO N. 

203. Alludunt enim & hsec primo ad aliud nomen 
vel genus, unde defumta funt, & fsepe illud nomen ge- 
nericum, a quo formata funt, non ad ichthyologiam, 
fed aliam hiitorige naturalis partem pertinent, 

Anguilla ab Anguis. 
Afelhif ab Afinus. 
Canicula a Canis. 
Glaucifnif a. Glaucus. 
Lciicifcitf a Aa aos h. e, Albus. 
Dvacuncuhif a Draco. 
Caprifcnf a Koc7r$ os h. e. Aper. 
Linguia a Lingua. 
Onifaif ab oW h, e. Afinus. 
Ophidion ab d@ts h. e. Serpens. 
Quadratnhif a quadrato. 
Sardella a farda. 
Spinarella a Spina &C 

CANON OCTAVUS. 

204. Nomina generica imprimif latina pitre adjeSiiva, 
fed fubftantive tifurpata, criticorum more improbanda funt. 
Linn. fund. 235, 

Exem NOMINA GENERICA, 101 

EXEMPLI GRATIA. pag.79, 

Acuhatus, 

Centrine vel Centvines h. e. Aculeatus Grsece* 

Coracinus h. e. Corvinus groece. 

Glancus adjeclivum graece originis. 

Latiihs e latus, a, um. adjecliv. Schoneveld, 

Ptigitivus, terminationem adjeclivam habet, fed 

vocabulum fictum eft. Joh. Cuba. 

Rutiks, Gefnerus. 

Varins a colore vario. 

CANON NOVUS. 

205. Nomina generica fubjlantiva tatina , Auffinvifms- 
prifcis probatis ignota , eY a recentioribus effiffia, fecundum 
rigorem criticorum barbara funt & malae notae. 

SCHOLION. 

206. Latina folummodo intellige, nam in graecis 
aliter fe res habet, quatenus Lingua grseca novas voca- 
bulorum formationes tolerare poteft. 

Ejusgtiodi vocabula latina novafunt. 

Alburnus ab albore feu fquamis albis. Aufonius. 
Barbus huc quoque pertinet, fi non a Barbeau 

Gallorum, fedabarba, fubftantivo latino, de- 

rivetur. 
Lampe.tra quafi lambens petras. 
Lucius a lucendo. Bellonius & C. Figulus. 
Salar & Fario. Aufonius. 
Tinca quafi Tincta, quod pifcis niger fit. Au- 

fonius. 

CJNON DECIMUS. pag.8c 

207* Nomina generica , originem denominationis fuae 
habentia a loco natali, ~ubi primum hwenta, parum aejliman- 
da funt. 

Sardina, Sardella, ab infula Sardinia ubi frequenseft. 

Sturio ab Afturia Hifpani^ provincia. 

N 3 '2C8» m NOMINA GENERTCA» 

208* Nomina gmerica vere Latina & GtXCO latina 
funt imprimif fequentia. 

.3 Acipmfer. Plaacli, Ciceronis, Plinii. 

^*fl, Plin.1. 9. c. 15. 

Anthiaf. Plin. 1. 9. C 59. 

Batana. Plin. 1. 9. C 3. 4. 6. 

Bhmniuf, Plin. 1. 32. c. 9. 

Clupea, Plin, 1. 9. c. 15. 

Cabitif, Atheneus 1. 7. dipnof. Plin, 1 ' 

Cyprintif, Plin. 1. 32. c. 11. 

Delphinuf , Piin. 9. c. 8. 

Elopf, Ovidius Plin. 1. 9. c. 17. 

Efox, Plin. 1 6". c. 15. 

Exocoetus, Plin. 1. 9. c. 19. 

Gobhif, Ovidius in Halieutico, Juvenalis, 

Labrus, Ovidius Plin. 1. 32. c. II* 

Lamia , Piin. 1. 5. c 24. 

Liparis, Piin. 1. 32. c. 11. 

Mugil, Ovidius. Plin. 1. 9. c. 17, 

Mulluf, Cicero ad Attic. 22. 

Muraena, Ovidius, Plin. 1. 9. c. 23, 

Perca, Ovidius. Plin. 1. 9. C. I0~. 

Phyfeter, Piin. 1. 9. c. 4. 

Priftis, Piin. 1. 9. c. 3. 4. 

Raja , Plin. 1. 9. c. 24. 

Salmo , Plin. 1. 9. c 18» 

Salpa, Piin. ibidem. 
f Scaruf, Ovidii Piin. 1. 32. C 2. 

Scomber, Ovidii Piin. 1. 9. c. 15. 

Silurtis, Plin. 1 9. c 15. 

Spariif, Plin. 1. 32. c II. 

Squahif, Plin. 1. 9. c. 24. 
Thynnus , Plin. 1. 9. c 15. & OvidiL 
TorpeJo, Plin. 1. 9. c 24. 
Triton, Plin 1. 9. c 5. 
TurfiOf Plin. 1. 9. c f 9. 

Uran&* NOMINA GENERICA. 103 

Uranofcopns , Plin. 1 32. c. 7. 
Xiphias. Ovidii Plin» 1. 32. C. 2» & II. 
Zeus, Plin. 1. 9. c. 18. 

ETHYMOLOGIA NOMINUM GENERICORUM, 

QUM PRiECIPUE 

A NOBIS RECEPTA FUERE. 

Acipenser eil vocabulum latinum. Plauti, Ciceronrs 

&c. derivatio incerta. 
Ammqdytes ab ccfufxos arem & $vr?\s urinator 

quia in ipfam arenam fefe infinuat & abfcondit. 
Atherina ab ccB-e^l^oo vilipendo, contemno, | 

quia pifcis mole & pretio exiguus fit, vel ab #5&» 
amfta, quod offa ariftarum inliar in corpore pet- 
lucido apparent. 
Blennius a Bhivvoc nmcur fen ignavus [ 

quod femper mucofus fit pifcis„ 
Catodon a Kc&Too infra & c$ovs dens* 
Ch^etodon a %ol\t<& feta & ths dens. 

i quod dentes in fetas flexiles diitingui queunt* 
Clupea verbum Pl.nii 1. 9. c, 15. eft. 

derivatio incerta» 
Cobitis vocabulum Athenael eft\ 

derivatio minus certa. 
Coregonus a jto^jj pupilla aculi & yawas angnks pag.82. 

quia pupilla anteriore parte in angulum acutum 
procurrit. 
Coryph^ena feu Ko$v(pcctvc& Durionis apud Athemeum^ 

quas idem pifcis exiilimatur a Rondelefio. 
Cottus a Korlyj quod caput Hefychio figniflcat. 
quia caput refpeclu corporis magnum eft. 
Cyclopterus a xvkKos circulus & (pTsqov pinna. 

cum pinnos ventrales in orbem concretse funt 
Cyprinus a KvTtps vemis. 

quod fit pifcis admodum fcecundus, 

Del- 104 NOMINA GENERICA. 

Delphinus a h\Qos vulva uterus feu a hh(po&]r porcel/ui. 

quod per vulvam pariat. 
Esox Pli-nii vocabulum , forte ab efitare, 

quia omnes fpecies admodum voraces funt. 
Gadus eft vocabulum graecum apud Athenseum, 

origo minus clara. 
Gasterosteus a yusvif* venter & ossov os oflls. 

quia venter pifcis hujus magnam partem offeus eft. 
Gobius eft vocabulum latinum a grseca mutuatum cujus 

origo dubia. 
Labrus eft vocabulum Ovidio ufitatum 1. 32. c. 11. 

quia magna & prominentia labra habet. 
Liparis a Kmuqes pinguii 

quod pinguis fit pifcis hic prsefertim. 
Lepturus a hs7ircs tenuis gracilis &^« cauda. 

cum cauda admodum tenuis fit. 
Lophius a \o(pioi pinna, eminentia. 

quia undique eminentiis pinniformibus inftruitur. 
Monodon a fjiovos folus & c$8s dens. 

quod unicum dentem folum obtineat. 
Mugil eft vocab. Ovidii, P. Nigidii Figuli, extricatur 
P a g-83* quafi nmltum agil 

quod pifci huic optime competit. 
Mur^ena a fxvfsiv ftiere , fluitare: 

cum in aquae fuperficie natent vel e manibus 

defluant. 
Perca a 7regY.os nigris diflinStut maculis 

quod fpecies hujus generis optime competit. 

. pETROMYZON 3 7TST^0S lapiS & jj.vCOC f. fu8&60 fugO 

quia fugendo lapidibus adhseret in fluviis. 
Physeter a (pvo-oioo inflo, fufflo. 

quod aquam marinam magna vi fufflat & efflat. 
Pleuronectes a 7r7\sv^oi f 7iXs%ov latus & wkty\s natator. 

quod pifces hujus generis omnes in altero latere 
projecti natant. 

Raja NOMINA GENERICA; f0 j 

Raja eft vocabulum Plinii 

derivatio dubia. 
Salmo eft vocabulum a Plinio 1. 9. c. 13. primum ufur* 
patum 
cujus derivatio minus certa. 
Sci^ENA a £«*# umbra 

quod colorem obfcurum & umbrofum habeat 
Scomber vocabulum ab Ovidio ufurpatum , a gr^cls 
mutuatum 
origo vocis dubia. 
Silurus a creleiv movere & ggcc cauot& 
quia continuo movet caudam. 
Sparus a ajtptfyew palpitare, vibrare 

quod aquis extra&us multum palpitet 6? fe vibret. 
SquALus vocabulum Plinii a Sqaalore 

quod hi pifces fqualore & impuritate gaudent. 
Syngnathus a a-vv cum, una cum 3 con (in compofitio- 
ne) & yvoiQos maxilla 
quia maxill^ ambos concrefte funt 3 m oris apex pagTf '4 
modo aperiatur. ' 

Trichechus a S^ crinis & )%Qos pifcis 

quia folus inter pifces fere hirfutus flt. 
Trachinus a T%oi%eiv'os afper fcaber. 

quia officula pinnss dorfalis valde afpera & aculeata 
funt. 
Xiphias vocabulum Ariftotelis a |/^^ enjts, gladius. 
quia roftrum in cuspidem longum, enfis inftar, 
definit. 
2eus vocabulum Plinii eft. 

cujus origo nobis non conftat» Artcdi Vhihfopbia* O SPE« ioS 

SPECIES GENERUM. D E F I N I T I O. 

20Cj. ^pecies in ichthyologia appettatur unusqttisqm 
pifcis, qui a reiiquis fui generis fpeciebus in parte quadam e%- 
■ terna, fecimdum defe&um vet exceffum -, numerum, proportio- 
nem , figuram &? colorem confiantem variantem , diverfus efi. 

210. Non tamen fingulae hse differentiae fpecificae in 
omnibus fpeciebus feu pifcibus adfunt, fed in aliis pau- 
ciores, in aliis plures, in quibusdam etiam fingulae re- 
periuntur. 

211. Ut res eo clarior evadat, qua ratione fpecies 
fingulorum generum a fe invicem differunt, fequentia 
fcholia adponere lubet: 

S C H O L I A. 

212. i 3 . Si unus pifcis prae reliquis ejusdem generis, 
P a £'85» parte quadam extema praeditus (it , qua atter caret , e. g» 

cirris, tuberculis capitis cornuformibus, aculeis in 
capite vel alia corporis parte &c. fpecies a reliquis di« 
ftincliftima eft. 

2°. Siunus pifcis ab altero ejusdem generis, numeropar- 
tis ejusdam, puta pinnse, aculei in capite vel alia 
parte corporis &c. differat, fpecies duae diftin&ae 
funt. 

3°. Si unus pifcis ab altero ejusdem generis, proportione 
duarum partium, longitudine imprimis differentium, 
ut e. g. mandibularum & dentium, differat, fpecies 
duae diftinclas funt. 

4. . Si unus pifcis ab altero ejusdem genens figurd evi- 
denti part-s cujusdam ut roftri, dorfi, caudae, den- 
tium, lineas lateralis &c. differat, fpecies duse di- 
ftinctae itidem funt, 

5°,Si DIFFERENTLE SPECIFIC^. 107 

5°, Si denique unus pifcis ab altero ejusdem generis, 
non tantum exceffu partis cujusdam in altero defi- 
cientis, fed etiam numero, proportione & figura 
alicujus partis, vel etiamfi tribus, vel fi duobus fo- 
lum ex his differat, res eo evidentior eft, & fpe- 
cies ambae eo magis diftinclae funt. 

6°. Si vero unus pifcis ab altero ejusdem generis colort 
tantummodo diverfus fit, licet is conftans videatur, 
tum res ambigua eft, & non fine periculo ; fciendum 
eft nunquam dari duas fpecies unius generis veras feu 
diftinclas, quae in nulla alia re quam folo colore dif- 
ferunt, quod cuilibet fpecies fuorum generuminter 
fe bene conferenti putebit» vid. Linn. fund. 27. 

213. Quod autem cohr in una eademque fpecie ad- 
modum variat, & jam intenfior eft, jam remiflior, id png»8& 
vel fola Perca jluviatilis Bellonii nobis demonftrat, quse 
interdum tota nigrefcens, interdum vero & faepius lute- 

fcens eft, prout fcilicet aqua & fundus loci, in quo de- 
git, vel puriora funt vel turbidiora & magis lutulenta. 
Unde fequitur, quod nullus pifcis folo colore a reliquis 
fuae fpeciei individuis differens, pro diftincla fpecie ha- 
bendus fit. 

214. Interdum vero dantur fpecies aliquot diftin&as 
unius generis, quae iibi adeo fimiles funt, ut in nulla 
reali nota differre videantur, Cujus rei exemplum nobis 
exhibet genus falmonis, in quo omnes fpecies fibi fi- 
millimae funt, & magnitudine tantum , colore & aliis re- 
bus accidentibus difcrepare videntur. Neque enim in 
numero partis cujusdam differunt: Figura quoque par- 
tium externarum eadem fere in omnibus eft: Propor- 
tio mandibularum & longitudinis ad latitudinem in qui- 
busdam differt quidem , fed non multum : Color & ma« 
culae variant quidem, fed faepe in una eademque fpecie, 
ita ut nullum genus mihi hucusque innotuit , cujus 
fpecies difficiliores funt ad dignofcendum a fe invicem, 
quam hoc falmonis. Nam officula pinnarum, quae alias 

O 2 in 108 - DIFFERENTLE SPECIFIC^. 

In omnibus unius generis fpeciebus numero differre fo- 
lent, in fingulis hujus generis fpeciebus eundemnume- 
fium obtinent. 

215. Ut autem certi fimus qua ratione ejusmodi 
fpecies unius generis fibi fimiles , vere a fe invicem dif- 
ferunt, vertebrae dorfi numerari debent, (quod optime 
in pifcibus cociis fit.) Numerns enim harum vertebra* 
rum femper in una eademque fpecie idem eft, & contra 

jpag.87» diverfus plerumque in diverfis. Aft cavendumeft, ne 
error aliquis in numerando committatur , proinde tota 
dorfi fpina acarne & membranis bene feparata, in pa- 
tella vel menfa munda, culteilo in fuas vertebras divi- 
denda eft, quge poftea bene numerantur, ut numerus 
illarum verus innotefcat; Iterum tamen atque iterum 
moneo, ne vertebra utrinque ultima feu caudae & cra- 
nio proxima, in feparatione omittatur, neque femel tan- 
tum , fed aliquoties certitudinis caufTa numerari debent» 

216. Hac ratione (215.) videas pifcem minimum & 
maximum ejusdem fpeciei, femper eundem numerum 
vertebrarum obtinere. Pifcis autem vel fpecies diverfa 
plerumque una vertebra, fi non pluribus, fecundum 
numerum differt a reliquis fui generis, fi modo in nu- 
merando nullus error commiffus fuerit. 

217. Hoc ideo adpofui , quia numerus partium ma- 
gis in oculos cadit, quam alise notae, nam illte fpecies, 
quoe in ipfa re diverfae funt, differunt quidem femper ali- 
quantifper in figura & proportione partium externarum, 
fed ejusmodi differentiae non adeo claroe & determina- 
tiuae funt, proefertim fi ichthyographus quidam in inve- 
niendis dtfferentiis fpecficis parum exercitatus & inftruclus 
fit. Obfervatio. Dantur quidem aliquot fpecies diverfas 
unius generis, quae unum eundem numerum vertebra- 
rum habent, fed illse fpecies, in partibus externis fatis 
diftinctae, & praeterea exempla admodum rara funt, ita 
ut ego in folo genere cypriai illud obfervavi. 

VARIA- VARIATIONES SIC DICTiEp.g. 
SPECIERUM. ' 218. V-^um non tantum in iehthyologia , fed etiam 
In omni reliqua hiftoria naturali ufus communis duas vel 
plures fpecies unius generis, pro una eademque intro- 
duxit, eundem errorem quoque hac vice caftigare & ex- 
plicare neceffe efh vide Linn» fundam cap. g* 

219. Ejusmodi variationes & defcriptiones, dua- 
rum vel plurium fpecierum, pro una eademque (211.) 
afequentibus rebus imprimis defumtcefunt, ut: 

1°, A colore vaviabili & inconftanti unius ■ pifcis . Qualia 
exempla apud Rondeletium non femel inveniuntur, 
prscipue in genere Turdi feu Labri. 

_j°. A colore conjlanii quidem , fed jam intenfiore , jam 
remiffiore. Uti pifcatores noftri, & alii quidam 
fcriptores narrationes pifcatorum infcribendofequen* 
tes, faciunt. 

0°, A diuerfa nmgnitudine ejnsdem fpcciei in diuerfts locis. 
Hoc faciunt pifcatores & alii quidam horum doctri- 
nam fequentes» 

4°, A loco diuerfo, ut pifcatores noftri & alii ejusdem fa- 
rinse homines faciunt, dum loquentes inter fe, & 
quidam etiam fcribentes, Percam fluviatilem Belionii, 
fi in mari capta fuerit, pro diverfa fpecie habent, & 
Percam marinam appellant, dum tamen Perca mariua 
Au&orum longe alius pifcis fit. 

£*. A diverfo paricndi tempore. Ita pifcatores noftri & 
plurimi alii faciunt, dum tres fpecies Luci Au&o- 
rum conftituunt, quarum primam appellant Is Gjad- 
dai. e. Lucium glacialem, quod in lacubus Suecanis p^g. 8y* 
verno tempore fub glacie pariat. 

O 3 Scmn* '- iio DIFFERENTLE SPECIFIC^. 

Secundum vocant Blomfler-gjadda i. e. Lucium flo- 
riferum, quod vere magis adulto vel provedo, quando 
plantae quaedam florefcere incipiunt, pariat. 

Tertia demum Fro-gjadda illis audit h. e. Lucius fe- 
- minifer, quod adhuc ferius ova pariat, quando fcilicet 
qusedam plantas pofl deflorationem jam femina habent, 
& fic in aliis &c. 

THESIS. 

220. Onmes vevo ejusmodi differentiae (21Q*) falfae & 
frivolae funt* 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA. 

221. i°. Qiiod ad primum exemplum a colore variabiti 
defumtum attinet , nemo efl qui nefcit quomodo co- 
lor in una eademque fpecie ludat, ut ex plurimis 
exemplis probari poteft , e. g. Tinca, Muftela fluvia- 
tilis, Anguilla, Salmo & Turdus Auclorum in co- 
lore nimium quantum variant. 

2°. Reliquse differentiae fpecificge a eolore intenjiore velre- 

miffiore, itt & magnitudine & Ioco diverps, fumtae, mi- 

noris adhuc momenti funt, nam exempli caufTa, quis 

negat vel unquam negavit Ethiopem & Pygmaeum 

feu hominem natura admodum brevem, veros ho- 

mines efTe & eadem fpecie cum reliquis hominibus 

convenire, licet prior refpedtu ad Europseum album 

nigerrimus fit, & pofterior in comparatione cum 

homine procero, magnitudine multum differat. Et 

par ratio in nuper allatis pifcium differentiis (219.1®. 

2°. 3 . 4 .) omnino eft. 

3 . Quod ad differentiam pifcium a diverfo pariendi tem- 

pag.90, pore allatam attinet, nemo eft primo qui ignorat, quod 

pifces, aves & alia animalia ftatum tempus pariendi 

obfervantia, in una regione ferius paulo , in alia ve- 

ro citius ova ponant &pariant, prout regio fcilicet 

illa vel frigidior vel calidior exiftit. Etfecundo, in 

uno eodemque loco etiam quoedam animalia feu in- 

divi- NOMINA SPECIFICA. m 

dividua ejusdem fpeciei citius, qusedam ferius pa- 
riunt, quod vulgaris experientia, & quotidiana ejus- 
modi rerum obfervatio abunde nobis ante oculos po- 
nit, imprimis in avibus. 

REFORMATIO NOMINUM 
SPECIFICORUM, 222. V indicatis fic nominibus genericis a barba- 
rifmis, atque a mifcela linguarum exoticarum repurga- 
tis, ut et indicatis notis & variationibus fpecierum, or- 
do exigit, ut de nominibus fpeciflcis agamus, 

DEFINITIO. 

223. Nomen fpecificum e/i epitheton illud aliquot vocabu~ 
tis conftans , quod nomini generico pojiponitur , ut una fpecies 
pifcium a reliquis ejusdem generis dignofcatur, Linn. fund. 

257. 

224. Ejusmodi nomina fpecifica (223.) funt vel fal- 
fa vel vera feu genuina. 

225. Nomina fpecifica fymiafunt, quae unam fpeciem a 
reliquis ejusdem generis non difiinguunt , nec difiinguere que~ 
ttnt , atque fic ie&oribus & difcentibus nidlum ufum praejiant. 

226. Ejusmodi nomina fpecifica (225.) a fequenti- 

bus imprimis defumta funt, ut: P a g«9 T 

1°, A frequentia vel etiam raritate unius fpeciei prae altera 
in eodem genere e. g. 
Acus vnlgaris, Aldrov. 
Afellus vulgaris. 
Aurata vnlgaris. Aldrov, 
Balaena vulgaris. 
Gryllus vulgaris* 

Lupus xia NOMINA SPECIFICA: 

Lupus vutgarif. Aldrov* 
Muftela vulgavis. 
Salmp vulgarit. Aldrov* 
Turdus vulgatijjimut. 
Boopis rara fpecies. Rond. &c. 
2." A numero quodam^ ob frequentiam , unhis fpeciei prae 
reliquis , itt videtur. e, g. 
Acus pvima fpecies. 
s Acus fecmida fpecies. 
Acus altera. 
Anthias tertius. 
Anthias quartus.' 
Anthiae fecunda fpecies. 
Araneus alter. 
Afellus primus. Schon» 
Afelius alter. Ald. 
Afellus tertius, 
Aringa alter, 

Bagre ia. 2a. 33. ^a. & 5a. Species Marcgr. 
Box prima. Bellon. 
Boopis fecitnda fpecies. 
Carapo fecunda fpecies. 
Caraffi imn, ' zum & 311111 genus. Gefn* 
Exocoeti tertium genus. Bellon. 
Glaucus ins, zus &jut, Rond* 
Gobius fecundiis, 
pg.92. Gobius tcrtius. 

Hiftrix alter. 

Lampreta altcra. Salviani, 
LampretK genus altr.rum.. Gesneri, 
Leucifci fpecies prima. Gefn. 
Leucifci fecunda fpecies. 
Lyra altera. Rondeletii. 
Morhua altera. 
Muftela altera, Sehon. 
Multelus primus, Salviani. 

Mufte- KOMItfA SPECIFICA, n* 

Muftelus fecundus. 
Muftellus tertius. Bellon. 
Myrus alter. 
Orbis primus. Rond. 
Oftration prior. Aldrov. 
Oftration alter. 
Oftracion tertius. Lifter. 
Pafleris tertia fpecies. Rond* 
Paftinaca fecunda Rond. 
Punaru fecunda fpecies. Marg. 
Pungitii pifcis alterum genus, Aldrov. 
Raja (clavata) altera. 
Sphyraense prima fpecies, Rond. 
Sphyraenae fecmida fpecies. 
Tsenia prima. Rond. 
Tsenia altera. Rond» 
Tsenia tertia. 

Turdus tus. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8* 9- W% 11* & izmus. 
Umbla altera. 
g°, Aloco natali, domiciUo, &c. Ut. % 
Alburnus lacuftris. 
Ammodytes americana* 
Apua phaterica. 

Bramma marina. Johnfon» P a g*P3< 

CapitO fiuviatilis* 

lacujiris. 
Carpio lacus Benaci. 
Cataphraclus Brafilienfis. 
Canicula faxatilis. 
Cernua fiuviatilis. 
Clarias Nilotica. 
Cobitis fiuviatilis t 
Conger Indicus. 
Epelanus fiuviatilis» 
Gobius fiuviatilis. 

lacufiris» 
drtcdi Vhilofyhia, P Go- ir* NOMINA SPECIFICA 

Gobius marintif, 
Lampetra fluviatilif. A 
Lepus noftras h. e. Germanicus. Schon» 
Liparis noftras h. e. Anglorum. Johnfon. 
Lupus noftras h. e. Germanicus» Schon» 
Lumpus Anglorum, 
Lucius marinus. 
Muftela fluviatilif. , 
kcuflrif* 
marina, 
Jndica. 
Myftus fluviatilif, 

marimtf, Bellon* 
Scarus Cretenfls. 
Schrollus Danubianus, 
Tinca marina, 
Torpedo Americaua, 
Trachurus Brafllienfli, 
Trutta fluviatilif, 

lacuflrif, 
Turdus ab injula afcenflonif* 
pag. 94. Umbra fluviatilif. 

4°, A qualitate vel proprietate varia e. g. , 
Albula nobilif vel hutuf. Schonf. 
Ob faporem fcilicet gratum. 
Afellus lufciif. Willugh. 
Capito fluviatilis rapax , quia pifces perfequitur. 

Gefn. 
Lampreta coeca, ita tantum videtur. 
Lampreta coenofa, quia cceno gaudet. Schwenf. 
Muftela fojfilif, quod in arena fodendo reperitur* 

Gefn. 
Muftela vivipara, Schon. 
Rana pifcatrix. 

Salmo nobilis. Schon. Ob faporem gratum. 
Salmo fpitrius , ob faporem minus gratum. Schon» 
5- . A magnitudim diverfa. 

Acus NOMINA SPECIFICA.' tu$ 

AcUS mnjor. 
Acus mtnqr. 
Acus maxima, 
Aculeatus minov. 
Albula parva. 

miiiima. 
Afellus latus. Li/ter, 
Afellus longus. 
Afellus major. 

minor. SchonV 
Afellorum maxima fpecies» 
Alellus omnkim minimns. 
Atinga minor. 
Balaena major. 
minor. 
Bugloffus maximus. 
Catulus major. 

minor. f^Z*9S* 

maximusl 
Gobius maximus.' 
Cruaperua maximal 
Harengus minor* 
Hippocampus parvpr. \ 
Lampetra parva, 
minor* 
major» 
minima. 

media. Schwenckf, 
Mullus major. 
Muftela maxima. Bellonius» 
Perca major. 
minor. 
Pifcis maximus quadrangularis» 
majufcukis quadrangularis. 
medioms quadrangularis, 
Rhombus maximus* 

P 2 Solea m NOMINA SPECIFICA, 

Solea parva. 
Scorpius major. 
minor. 
Turdus major. 
Umbla minor. 
6*. A colore vel variabili £f diverfo in tino eodemqne pifce, 
vel etiam conflanti quidem , fed nimis generaliter toti cor- 
pori pro parte illius attributo. e. g. 
Albula caerulea, male quia non totum corpus, fed 

pars tantum caerulea eft. 
Afelius flavefcens 1 male quia totum corpus eundem 

virefcens j colorem non habet. Schon, 
Capito caeruleus, male, quia non totum corpus, 
pag. 96* fed pars tantum ccerulefcens eft. Gefnerus, 

Capito fubruber, itidem male, quia nulla mentio 

fit earum partium , quae rubrae funt. Gefnerus. 
Raja aflerias, male, quia ipfius coloris, quemha- 

bent, maculaefeu aftra, nulla fit mentio. 
Scarus varius, male, quia plures fpecies poffunt ha- 

bere colorem varium , fed tamen diverfum. 
Sargus pohjgrammus , male, quia colorum prcefen- 

tium nulla fit mentio. Aldrov» 

.y, , , * ] male, quia color incon- 

p ma ja i ^ « ^ . a( j e ft j am 

Torpedo non maculofa ■ u a 

Turdus perbelle pitlus. Ridicule, quia ipforum colo- 
rum nulla fit mentio, & plures Turdi fpecies 
poiTunt habere colores pulehros. 

227. Dantur quidem plura Auclorum nomina fpe- 
cifica, quae a rebus accidentibus & variis ex cauflis fum- 
ta & fabrefa&a funt, fed haec (225. 226. i°* 2° t 3°«4 C . 
5°. (5°.) ut praecipua forte fufficiunt. 

THESIS. 

228. Cuncla vero haecce nomina fpecifica, ut fu- 
pradixi, merito falfa & fpuria funt. (225.) 

DE- NOMINA SPECIFICA. 117 

DEMONSTRATIO PER EXEMPLA, 

229. Nam 

1°, Nullo modo fieri poteft, ut videre vel difcernere 
queam , fi pifcis ignotus mihi offeratur, an vulgaris 
fit, velrarus^ multo minus. 

2°. An primus , fecundus vel tertius &c. in fuo genere 
fit, quatenus natura pifces numeris arithmeticis non 
infignivit , ut magiftratus parietes civium in qui- pag. 97, 
busdam urbibus & emporiis» 

Neque. 
3 . Difcernere pofTum, an pifcis ignotus, abaliomihi 
oblatus, fit vel marinus, vel jluviatilis, vel lacujiris, 
vel Europaeus , vel Ammcankf, vel Africanus &c. Et 
praeterea hsec differentia a loco natali fumta, in eo 
fsepe graviter peccat, quod unus idemque pifcis & 
marinus & fluviatilis, &lacuftris, & Europaeus, & 
Afiaticus & Americanus fimulfit. 

Neque. 
Q°. Sapor, rapacttas, domicilium, modus pariendi, indolet 
& aliae proprietates pifcium , in externo corpore con- 
fpici queunt. 

Neque, 
5 . Exunico pifce mihi oblato hariolari poiTum, num 
in fuo genere maximus, minimus , major, minor, me- 
dius, parvus, reliquis longior vel latior fit, uttaceam, 
quod una eademque fpecies, pro diverfa setate, jam 
major, jam minor, jam media exiftat. 

Nee demunu 
6°. Color variabitis, vel etiam conftans, fed generali- 
ter fumtus, fine mentione partis coloratae , veram & 
qusefitam alicujus generis fpeciem mihi indicare pof- 
fit. (226 6°.) 

230. Hinc fequitur, (226. ad 230.) quod , quatenus 
nulla ratione ejusmodi res evidentes, qualitates & pro- 

P 3 prie- ii 8 NOMINA SPECIFICA». 

prietates inpifcibus ignotis, mihi oblatis, videre pof- 
fim, eatenus haecce nomina & differenti» fpecificae, a 
rebus accidentibus fumta, falfa, frivola & nuliius fere 
ufus fmt* 

Q, E. D. 

4e= — — — «g3£ - ' ' » 

iwg.98. CHARACTERES SPECIERUM 

SEU 

DIFFERENTIyE SPECIFIQE GENUINjE. 231. L^omina fpecifica vera feu genuina (224.) funt, 
quae primo intuitu vel mininia opera adhihita, unam fpeciem 
a reliquif ejufdem generif diftinguunt. Linn. fund. 258. 

232. Haecce nomina fpeciiica (231.) fumi debent a 
parte quadam extevna unius fpeciei, differente fecundum 
exceffum, defeffium* numerum, proportionem , figuram vel 
colorem conjlantem difcrepante, uti 

EXEMPLI GRATIA. 

iV Ab exceffu alicujus partis in unafpecie, quseparsin 
alia ejusdem generis deficit. Et haec ipfa differentia 
fpecifica omnes reliquas, ob evidentiam antecellit* 

Exempla ejusmodi partium jam exiftentium, jam 

vero deficientium, in uno eodemque genere , funt: 

«. Cirri a mandibula inferiore vel ab angulo mandi- 

bularum pendentes. Exempla funt pifces fequentes: 

1. Gadus ore cirrato. 

2. Gadus cirro carenf. 

1. Mullus cirrif in mandibula inferiore. 

2. Mullus cirro mandibulae carenf. 

&. Tu. NOMINA SPECIFICA. 119 

0. Tubercnta cornuformia m capite quorundarn pi- 
fcium, ut: 

1. Cottus comubus quatuor in capite* 

2. Cottus comubus capitis carens. 

y, Acnki in capite vel in alia corporis parte, uts P a £.99« 

1. Cobitis aculeo bifurco utrinque ad oculos. 

2. Cobitis aculeis capitis carens. 

§, Prominentiae feu apophyfes molles, vel alise res 
notabileSj in quacunque demum corporis parte fint. 

SCHOLION. 
Ob magnam hujus rei (232.) evidentiam, non mi- 
rum eft, n* una vel altera ejusmodi differentia fpecifica 
apud au&ores reperiatur, e. g. 

i, Mullus barbatus h. e. cirratus. 
2. Mullus imberbis h. e. cirris carens. 
S°, A nttmero partium, in uno genere dirTerentium , ut 
pinnarum; aculeorum & officulorum in pinnis; acu- 
ieorum iricapite, dorfo vel alia corporis parte; li- 
nearum tam coloratarum, quam colore carentiur% 
dentium &c. ut: 

1. Gadus dorfo tripterygio. 
2* Gadus dorfo dipterygio. 

!♦ Gafterofteus aculeis in dorfo trihur* 

2. Gafterofteus acukis in dorfo decem* 

1. Perca lineis fex transverfs nigris* 

2. Perca lineis offio transverfis nigris, &c. 

2°, A proportione duarum partium, lougitudine imprimis dif> 
ferentium , in eadem fpecie» 

" Quae differentia. 
». A mandibulis imprimis fumitur, uU 

1. Clupea mandibula inferiore tongiore. 

2. Clupea mandibula fuperiore hngiore h. e, 
Enchrafieolus. 

I. Gadus maxilla inferiore tongiore* 

2» Ga~ 120 NOMINA SPECIFICA, 

2. Gadus maxiVa fuperiore longiore, &C. 
/3. A dmtihttf, qui in diverfis fpeciebus ejusderrr ge- 
neris vel longitudine aequales, vel inaequales funt, 
ut: 
pag.ioo* I» Perca dentibus quatuor majoribus in apice maxillae, 
hoc eft, Lucioperca. 
2. Reliquas vero fpecies dentes sequales habent. 

OBSERFJTIO. 

In fqualis & aliis pifcibus cartilagineis fuperior cau- 
dae pars inferiore longior quidem eft, fed quatenus hoc 
in toto genere obtinet, nullum ufum in differentiis fpeci- 
ficis praeftat. 

4°. A figura alicujus partis in eodem genere , differente, ut: 

oc. A rofiro, quod vel conicum, vel depreflum feu 

plagioplateum , vel cathetoplateum feu compreflum^ 

vel teres & anguftum , in longam cufpidem definens 

eft, e. g. 

i. Coregonus rojlro conico h. e. Oxyrhynchos. 

Rond. 
2. Coregonus rojlro depreffo h. e. Thymallus. 
i. Efox rofiro plagioplateo h. e. Lucius Au&orum. 
2. Efox rofiro in cufpidem teretem & longam definente. 
Acus vulgaris Oppiani. 
/3. A dorfo & ventre, quae vel convexa, vel plana, 
vel fubacuta feu in carinam acutam contra&a funt. 
Cujusmodi exempla in multis generibus obvia funt, 
ut in Cyprinis, &c. 
y. A cauda , quae in extremo feu medio extremae par- 
tis vel cufpidata, vel fubrotunda, vel aequalis feu 
perpendicularis, vel fegmenti circuli inftar, leviter 
quafi excavata,. velbifurca, forficis diduclae inftar, 
vel lunae crefcentis modo exeavata eit. Exempla 
in multis Gyprini, Gadi & aliorum fpeciebus, in 
propatulo funt. 

I A NOMINA SPECIFICA. %zi 

h A tinea taterali , quae vel recta, vel cuvva eft. Exem- p. 101« 

pla ubique proftant. 
6. A /m«V £y maculis, cotore conftanti praeditis, quae vel 

rotundae, vei oblongae, vel longitudinales, vel trans- 

verfae funt v ut: 

1. Sparus lineis tongitudinatibus h. e. Salpa. 

2. Sparus lineis transverfis, parallelis h. e. MormyruS' 
Auctorum. 

5°. A coloveconftanti, fed in unafpecie, refpe&u ad atteram, 

diverfo. e. g. in genere Percae & in aliis multis. 

» 

EXCEP TIO. 
Si vero color vaviabilis eft, ut in genereLabri, &c. 
tum haec differentia nullius omnino ufas eft. Confer fu- 
pra (226. 6°. 229. 6"°.) 

COROLLARIUM. 

233. Tolerari etiam poteft, fi differentia fpecifica 
quandoque, in fpeciebus admodum pufillis, a magriitu- 
dine feu longitudine fumatur, fed longitudo illa inftru- 
mentis mathematicis determinari debet, & prasterea in 
illis tantum generibus hoc iieri poteft , in quibus fpecies 
una vel altera, refpeclu reliquarum, admodum pufilla 
eft, & nunquam major evadit, atque in ejusmodi fpe- 
ciebus pufillis tantum haec differentia admittenda eft, 
nam pifcis magnus pro diverfa aetate poteft effe pufillus ; 
pufillus autem non contra magnus unquam evadit. His 
non obfervatis differentia a longitudine fumta, frivola 
eft & inutilis. Confer (226. 5 . 229. "5 0, ) : fi vero quis 
hanc differeiitiam pro inutili habeat, illi non multum 
repugnabo. 

234. Situs pinnavum £f aliarum pavtium, in generi- 
bus veris feu naturalibus, eandem diftantiam propor- 
tionatam inter fe quodammodo fervat, unde nullam dif- p« 102* 
ferentiam fpecificam fuppeditare poteft, fed in generi- 

bus diftinguendis fuum ufum habet. 

Avtedi Pbilofopbia. Q^ 235. 122 NOMINA SPECIFICA, 

235. Hae differentiae pifcium fpecificse ab exeejfu ve! 
defeSfu, numero, proportione , figttra & colore, cnnflanti^X' 
tium praediclarum fumtse, (a 232. ad 233.) merito verae 
& genuinae funt, (231.) verasque notas ad diftinguendas 
fpecies generum fuppeditant; Nam fi quis pifces unius 
generis inter fe conferre velit, ille fua obfervatione & 
autopfia nullum inveniet, qui a reliquis fui generis in 
aliqua minima re harum partium externarum non diftjn* 
&US eritj fi modo fpecies diverfa eft. 

Quod erat demonjlrcmdum> *C 'I » APPEN- APPENDIX AD ICHTHYOLOGICAM 

ARTEDI, CONTENTA. i, Syftema pifcium Raji, Dalei, Artedi, Kleinii, Schaefferi, Linnaei, 
Gronovii, Brunnichiij Scopoii et Goiiani, 

i. Walbaumii Anatouiia Xipl*iae. 

3. Dyverneji Obfervatio de ftructura cordis pifcium cum tabula aenea, 

4. Ejusdem Commentatio de circulatione fanguinis in pifcibus, 

5. Alexandri Monroi Defcriptio cordis, vaforum fanguiferorum et 

circulationis fanguinis in pifcibus. 
SYSTEMA INDIGESTUM RAJI P I S C E S. :S$U£= 'I. X. ulmonibus refpirantes, 
Cetacei 

A) Dentati 

a) in utraque maxilla Delphinus; Phocaend; Orc». 

b) in maxilla inferiore tantum 
l) Bipinnes dorfo inipinni 

*) minores: Balaena minor. No. 2. 
**) majores : Balaena major. No. g. Potwalfifch. 
a) Tripinnes feu dorfo pinnato 
*) dentibus arcuatis falciformibtis : BaJaena major. 

No. 4. 
**) dentibus minus inflexis et in planum definentibus : 
Balaena macrocepbala. No. 5. 

B) Edentuli laminas corneas in fuperiore maxiila habentes. 

a) Bipinnes feu dorfo impinni 

1) Fiftula donati: Balaena Groenlandica vulgavis ~ 

2) pro fiftula nares habentes: Balaena major. No, 6t 

b) Tripinnes feu dorfo pinnato 

1) Fifiula donati: The Finfifh. 

2) Naribus pro fiftula refpirantes. 

*) Roftro acuto et plicis in ventre: Balaena tripinnis» 

N. 8. 
**) Mandibula inferiore latiore; Balatna tripinnis. 
No. o. 
IJ. Branchiis refpirantes, 

A) Ova magna conciphmt. 
Cartilaginei, 

a) longi et tcriufculi: Sqiiali, 

b) lati et piani: Rajae. 

Q^ 3 Ano- I2 6 SYSTEMA RAJL 

AnomAli cartilagineis affines : Ratta pfiatrix, 
Guaperna & Guacucuja, 
B) Ova parva concipiunt 
Ossei five Spinosi. 

a) Plani in latus projefti 

I) Corpore breviore et fere quadrato \ pi euronec W 
a) Corpore prodiidhore j 

b) Dorfo erefto natautes 

I) unico pinnarura pari, qui pinnis ventralibus carenf, 
'*) Anguilliformesfive corpore laevi obiongo. Nomina 
illoruin vide in Bibliotheca ichthyologica p, ag 9 
No 4. 
**) Corpore contraftiore & afperiore. 
Orbcs. Vide ibidem No. 5, 
Ci) dentibus binis 
/3) dentibus quaternis. 
*y) dentibus plurimis. 
$) Radiis mollibus pinnarum dorfalium omnibus, 
*) Dorfo tripinni: Afelli 

#*) Dorfo bipinni. Vide Bibl. ichth, No. 7. et 8. 
oc) Anguiiliformcs. Vitle ibidem No. 9. 
Q) Pinnis ventralibus in unum coalitis. No. 10. 
*y) Pifciculi varii pinnis dorfalibus duobus. No. II} 
^) Exotici et Braulienfis. No. 12. 
s) Barbati et aculeati Bagre di6te. No. 13. 
£) Pinnis dorfalibus diflimilibus j anteriore acu- 
ieata. No. 15, 16. 
#**) Dorfo unipinni 

cc) Radiis dorfalium pinnarum mollibus. No. i6", 
f ) Malacoftomi five maxillis edentulis No. 17. 
/3) Radiis anterioribus aculeatis, pofterioribus mol» 

libus. No. 18- 
•y) Radiis omnibus fpinofis : Americani, 
III, Pifces incertae fedis ob defcriptiones iniperfecias 
A ) Indici aliquid Nieubojii. 

B) Americani a Rochefortio & Du Tertre obfervati.' 

C) Iamaicenfes ab Hanfto Sloane commnnicati. 

D) Rariores Cornubenfes, quos Georgius Jago delineatos ex» 
iribuit. SYSTE- 12f 

ig j '■ m iitiiii w ii i. iiii K m* *jg te»t ■ii i. i ■ n | j . —m n»i ^, 

SYSTEMA SAMUELSS DALEl 

PISCES SUNT VEL I* JLJranchiis refpirantes, eorde, unico ventriculo prsedito. Ii- 
que vel 
A) Ovipari (i. e, ova non intus foventes, fed in aqua eji- 
cientes, nbi calore folis foventur et excluduntur) dor- 
fo ereclo natantes, vel 

a) Corpore longo et lubrico, fquamis quoqijs- carente, 
i) Pinnis ad branchias obtinentes, ventralibus deftt* 

tuti : - - - Anguilla* 

a) Pinnis utroque pari donati. i. e. bran- 
chiali et ventrali 
*) Duabus in dorfo pinnis Muftela fliwiatilif* 

'**) Unica in dorio pinna Lupus marinuf* 

b) Corpore contracliore vei faltem non admo- 

dum lubrico 
l) Pinnis non aculeatis, quibus 
*) Unica in dorio pinna 

u) Marini, quorum pinna dorfalis ant 
f) Gravitatis centro apponitur; linea 
in ima ventris carina e fquamis 
compofita 
i) Serrata - - Hatec. 

a) Non ferrata - - Encrajichohir^ 
ff) Non Jonge a cauda fita 
i) Squamofus, corpore pentfigono Sturio. 
2) Non fquamofus Ichthyocolla t 

p) Fluviatiles et lacnflres. 

f) Dentati - = Lncius, 

tt) Eden- 

Extat in S. Dalei Pharmacokgia Lugd. Batav, 1735» in 4. pag. 
401, 128 SYSTEMA DALEL 

ft) Edentuli 
i) Squamis maximis Carpio» 

<i) Squamis medise magnimdinis Barbus* 
3) Squamis minimis, tenuibus, 

vifcido connexis Tinca» 

**) Duae in dorfo pinn^e eriguntur 

#) Edentuli - - Afchia five Thymallus* 
|3) Dentati - - Trutta* 

a) Pinnis aculeatis, duabus in dorfo pinnis, 
anterioreautem fpinisrudiata 
*) Marinus - v - Mugit 

**) Fluviatilis - - Perca 

B) Vivipari, i.e. q-ui ova intus concipiunt ma- 
jufcula, avium modo, eaque in 
utero fovent, 
a) Cartilaginei 

1) Longi - - - Galeus 

2) Plani - - - Raja &c, 
II» Pulmone refpirantes, corde duobus ventricu- 

lis prjedito, 
A) Dentati 

a) Fifkilofi - . Cetus 

b) Non fiftulofi ... Monoceros 
Z?) Edentuli - Balaena SYSTE- pgm 


SYSTEMA ARTEDL I. X^ifces cauda perpendiculari\ five Catheturc 
A) pinnarum rarfiis ojfeis 
a) Branchiis ofliculatis 
i) Pinnis inermibus 
*) Malacopterygii. 06 ) pinna dorfi unica in medio fe 
re dorfi :< r. 

2. 

3- 
4- 

II 

/3) Pinna unica in medio fcre dor- Pj. 
fi et unica poftica dorfi adi- J Q. 

19- 

10, pofa 
•y) Pinna unicain extfemo dorfi J) Pinna unica, pluribusve per to* 
tum dorfum extenfis g) Pintia unica longa vix a cauda 
diftincla I 10 

JI2. 

13. 
I14 

|i6. \i< P) Pinna exigua unica in extremo j*20. 
dorfi vel nulla l 2 !' 

2,) Pinnis ofleis, quarum quaedam fpinofx 
**) ACANTHOPTERYGII Syngnathus 

Cobitis 

Cyprinus 

Clupea 

Argentina, 

Exocoetus 

Coregonus 

Osmerus 

Salmo 
Efox 
Echeneis 
Coryphaena 
Amodytes 
P/euroneShs 
Stromateus 
Gadus 
Anarhichas 
Muraena 
Ophidion 
Anahleps 
Gymnotus «) Capite glabro Artedi Phihfophia 22. 
23- 
24. 

26. 

27. 

28- 

129. R/ennius 
Gobius 
Xiphias 
Scomhev 
Mttgil 
Lalmis 
Sparus 
Sciaena 
/3) Ca- «3© SYSTEMA ARTEDI, 

|8) Capite afpero * b} Branehas ejjibus dejlituth 
***) Branchiostegi /30. 

V.s*; 

32. 

33. 

34- 

35. 
36, 

37- 

f38- 

J39- 

L4.I- 
B) Finnarum vadiis eartiiagineis vix a membrana d 

[-42. 

****) CHONDROPTERYGII \£lL 

L45« 
II. Pifcej cauda horizontali, pulmonibus refpirantes 

^46. 

47. 

48- 
4 49- 

50 

5»- 
L52- *****) Plagiuf.x IIL Appendix pifces fndifpofitos contincns, in 

Synonyinia ab au&ore indicatos 1. 

2. 
3- 
4- 
5- 

'7- 
8 
9- 
10 
ii Ttfta 

Trachinus 

Trigla 

Scorpaena 

Cottus 

Ztus 

Chactodmt 

Gajlerojlem 

'BalifeS 
Ojiracion 
Cyclopttrus 
Lophius 

iftinctis 
Petromyiots 
Accipenftr 
Squalus 
Raja 

Phyfettv 

Delphinus 

Balaena 

Monodon 

Catodon 

Trichecus 

Siren 

Silurus^ 

Phycis 

Cicla 

Sphj/ratna 

Hepatus 

Cttprifcus 

Taenia 

Pholis 

Antherina 
Liparis 
Cbelon* - SYSTE. xggSi *3* SYSTEMA K L E 1 N H I, -l ifces pulmonihus gaudent 
A) Phyfeteres 
a) Baljenae 

i) Edentulae 

*) in dorfo laevi apinnes; Species 3. 
**) in dorfo gibbo apinnes : Species z„ 
***) in dorfo pinnatae: Species 3. 
3) Dentatae 

*) dorfo laevi apinnes: Species a. 
**) dorfo laevi pinnatae: Species 3. 
***) dorfo gibbo apinnes: Species 1.. 
****) dorfo gibbo pinnatse : Species I. 
b) Narwhal five - - 

C) Delphaces 

*) Capite in roftrum porcinum, firaum 

exeunte- _ - 
**) Capite in roftrum porcinum rc- 

ftum et longum protenfo 
***) Roftro reclo, brevi et obtufo 
II. Pifces hranchiis occultis 
A) ad latera 
a) Pinnata 1. Monodott 2. Orca 

3. Delphinus 

4. Turfio 1) Spiraculis qulnque 2) Spiraculo unko * • 

b) Apennia 

1) Spiraculo unlco - • 
2. ) Spiraculis feptem 
B) In Thorace. 

1) Spiraculis conftanterquinque 
R 2 f5. Cynoecphahs 
I 6. Gnkus 
i 7. Cefiracion 
[§• Rhina 
f9. Batrachus 
Crayracion 
Caprifcus 
Congcr Jio. 
1 II. 

LI2. 13. 
14. Muraena 
Petromyzou 1*1 5. Narcacion 

j 16. Rhinobatus 

1 17. Lejohatus 

[l§. Dafyhatus 

III. Pi- tp SYSTEMA KLEINIL 

III. Pifces lnranchiis apertis 

A) Series I a partibus notabilibus et corpore angmllifornii 
a) Fafciculus I. capite et ventre notabilis 19, Silunis - 

' h) FafciculusII. notabiliter roftrati, ore vario 
i) Ore prono, capite in folidum roftrum 

exeunte - - - 20, Accipenfev 

%) Ore fiflb 

*) ctlabrace, roftro retufo, dentibus 

horridis: - - -21. Lathargus 

**) Mandibula fuperiorc in roftrum no- 

tabile exeunte: . - 22. Xiphias 

***) Inferiori mandibula ultra fuperio- 

rem roftratam produdVa 23, Majlaceemlelus 

****) Utraque mandibulaxqualiter ro- 

ftrata . - - 24. Pfaliifojlomus 

3) Ore in roftri tubulofi extremitate 25. Solenojlomus 

4) Capite et cauda roftratus 26. Amphijilen 
c) Fafciculus III. notabiliter planiet oculati 

1) In dextro latere oculati - - f 3 ?« S ° Ie £ 

L28- Pajfer . 

2) In finiftro latere oculatus 29. Rhombus 

^30. Rhombotides 

3) Utrinquc oculatt - - <%\. Tctragonoptrus 

1^2. Phtighjfus 

k p r . , Ttf ^p, . . L'u'm-* f33- CataphraBus 
ci) Fafciculus IV. Thoracici notabihter j 3 * Ceriljion 

arm d L35* Ce«^w 

e) Fafciculus V. vel fterno vel capite no- f , n 

tati inftar ricini omnibus corpori- «J 3 & * Ocontwn 
bus fibique invicem adhaerentes [ *^ c » e ^ ei 

f) Fafciculus VI. corpore teretiufculo an- 

guillae adfpeclum habentes 38. Enchelyopus 

B) Series II. corpore fpifib vel lati, vel carinati et caftigati 

a) Fafciculus VII Tripterus - - 39. Calhirias 

b) Fafciculus VIII PfeiKlotripterus 40. Pelamys 

c) Fafciculus IX. Dipterus 

I) Pinna fecunda cutacea vel adipofa 41. Trutta 

("42. Mullus 
I 43. Ceftreus 
I 44. Labrax 

1) Pinnis ambabus radiatis ^45. Sphyraena 

j 46. Gobio 
I 47. Afperulus 
(48. Trichidion 

d) Fafci* SYSTEMA KLEINII. 133 d) Fafciculus X. Pfeudodipterus 

1) proprima pinna dorfali aculeis difcretis 49. 
z) prxter pinnani longam , proceflibus in 

capite quafi criftatus 50. 

0) Fafciculus XI. Monopterus 
x) Pinna longa unica 

*) Interrupta * 

.**) Sinuofa - 

***) coaequata #) dentibus acutis 

/3) dcntibus latis et obtufis 
y) edentuli 

%) Pinna brevi 

*) ad mediimi dorfi 
cc) corpore lato fpiflb 
/3) corpore caftigato 
•j") barbatus 

tf) imberbes 

**) caudae proxima 
/) Fafciculus XII. Pfeumonopterus 51- 

52. 

f53- 
J54. 

■ 5 I' 

L56. 

57- 
58. 
59. ( 5 Glaucus 
Blennus Perca 
Percis 

Maenas 
Cicla 
Synagris 
Hippurus 
Sargus 
Cyprinus 
Prochihs 60. Eranta 61. 

J62. 
V63. 

64. 

65- Myjlus 
Leucifcus 
Harengus 

Lucius 
Pfeudopums SYSTR *34 SYSTEMA A L G. SCHiEFFERO 

PROPOSITUM. wlafHs I. Pifce3 abranchiales five phyfeteres. 

II. — branchiapocryphi. 

III. — branchedeli capitofi et ventricofi 

IV. — — — roftrati. 

V. — — — plani et oculati. 

VI. — — — thoracici et armati f. loricatij 

VII. — — — nofabiles capite et fterno 

VIII. — — — teretiufculi f. corpore volubili. 

IX. — — — alomonopteri pinna longa. 

X. — — — — — — brevi. 

XI. — — — pfeudomopteri. 

XII. — — aledipteri. 

XIII. — — — pfeudodipteri. 

XIV. — — — aletripteri. 

XV. — — — pfeudotripteri. 

Vide ejus Efifiola de Jiuciii ichthyo/ogici facihori et tutiovi tnt* 

thoifo pag. 14. Cenera in his claflibus ordinanda ibi non indicavit. SYSTE- m 


SYSTEMA L 1 N N i£ i. 

P I S C E S, I. -tinnis ventralibus nullis omnino. 
Apodes. 

i) Apcrturis branchiarum ad latera thoracis 

2) Dorfo apterygio - - 

3) Cauda aptera - 

4) Dentibus rotundatis - 

3) Capite corpore anguftiore - 

6) Corpore cnfiformi - 

7) Corpore ovato - 

8) Roftro - enfifero - 

II. Pinnis ventralibus ante pinnas peBoraks. 
IUGULARES. 

5>) Aperturis branchiarum ad nucham 
10) Ore fimo - _ 
li) Ano prope peclus - - 

Ii) Pinnis pecloralibus elongatis in acumen 

13) Pinnis ventralibus didachylis muticis 

III. Pinnis ventralibus fub pitinis pecloralibus 
Thoracici. 

14) Ore fimo, corpore enfiformi 

15) Capitis dorfo plano transverfim fukato 

16) Capite antice truncato - obtufo 

37) Pinnis ventralibus coadunatis in pinnani 

ovatam - 
sg) Capite corpore Jatiori - 
19) Capite cirris adfperfo 
ao) Labio fuperiori membrana transverfa for- 

nieato - - . - 

31) Ocuils ambobus in latere altero capitis 
aa) Dentibus fetaceis confertiflimis, flexilibus 
a?) Dentibus validis, inciforibus fivc molaribus 
24) Pinna dorfali ramento poft fpinas notata 
2,5) Pinna dorfali in foffula recondenda 
a6) Operculis branchiarum ferratis 
27) Cauda Jateribus carinata , fpinis dorfali-. 

bus diftinclis - 

3g) Cauda lateribus carinata, pinnulis fpuriis 

pluribus - - 1. Muraena. 

2. Gymnotus 

3. Trichiurus. 

4. Anarhichas 

5. Ammodytes % 

6. Ophidium 

7. Stromat eus t 

8. Xiphias, 9. Callionymus. 

10. Uranofcopus 

11. Trachiv.us. 

12. Gaclus. 

13. Blenniuso 14. 
15. 
16. Cepolal 

Echeneis. 

Coryphaena\ 37. Gnbins, 

ig, Cottus. 

19. Scorpoe^a, 

20. Zeus. 

21. Pleuroneffes* 

22. Chaetodon, 

23. Sparus. 

24. Labrus. 

25. Sciaena* 

26. Perca* 

27. Gaflerofleus* 

28< Scontber. 

30) Scjus- t^6 SYSTEMA LINN^L 29. 

30. 3*. 

32. MuJJus. 
Trigla, Cobitis. 
Amia, SiJuvnf, 

Teutbis. 

Loricaria. 

Saimo. 
37. FiJluJaria, 
38 Efox. 
39. Elops, 33 
34 
35- 
36 ao) Squamis etiam capitis laxis 

30) Digitis diftinclis juxta pinnas pedtorales 
IV. Pinnis ventralibus pone pinnas pt&orales, 

ABDOMINALES. 

31) Corpore vix ad caudam anguftafo 

32) Corporenudo, offeo , fcabro 

33) Radio primo pinnae dorfalis pe£toraliura- 

que dentato .... 

34) Capite antice truncato ... 

35) Corpore cataphra&o ... 

36) Pinna dorfali poftica adipofa 

37) Roftro cylindrico operculo claufili 

38) Mandibula inferiore longioie punclata- 
69) Membrana branchioftega duulici, exte- 

riore minore 

40) Ano caudx vicino 

41) Fafcia laterali longitudinali argentea 

42) Mandibula inferiore intus carinata 

43) Apertura branchiali lienari absque oper- 

culis ..... 

44) Pinnis pec"toralibus longitudine corporis 

45) Digitis diftincris juxta pinnas pectorales 

46) Abdomine carinato, ferrato 

47) Membrana branchioftega triradiata 

Amphibiovum, 
NANTES pinnati: fpirantes etiam branchiis lateralibus. 
Spiraculis compofitis five pSuribus. 

1) Spiraculis 7 laferalibus - - I. Petromyzoit, 

%) Spiraculis $ fubtus - - - - 2. Raja. 

3) Spiraculis 5 lateralibus ... 3. SquaJus. 

4) Spiraculis folitariis quadripartitis fub collo 4. CJnmaera, 
Spiraculis folitariis. 

5) Pinnis ventralibus 2 ore denticulato 5. LopJnns. 

6) Pinnis ventralibns 2 ore edentulo 6. Accipenfer 

7) Pinnis ventralibus 2 in orbiculum digeftis 7. CycJopterus. 

8) Pirina ventrali 1 carinae inftar pofita g. Ba/ijies. 
0) Pinnis ventralibus nullis corpore loricato 9. Oflracion. 

10) Pinnis ventralibus nullis abdomine muri- 

cato - - - - - 10. Tetrodon. 

11) Pinnis ventralibus nullis; corpore aculeato II. Dioclon, 

12) Pinnis ventralibus unitis; corpore fpina 

loricato - - - - '12. Centrifcus, 

13) Pinnisventralibusnullis? corporearticulato 13. SyngnatJms, 

14) Pinnis ventralibus2; roftro ciliato dentato 14. Pegnfus. 

SYSTE- 40. Argentina. 

41. Atlierina. 

42. MugiJ. 

43. Mormyms, 

44. Exocoetus. 

45. PoJynemns. 

46. Ctupea. 

47. Cyprinus. *=! SYSTEMA GRONOVII 

P I S C E S. *37 I. v^auda horizontali depreffa gaudent. 

Pl-agiurT - - 

II. Cau la perpendiculari. 

A) Radiis piunarum cartilagineis. 
Chondropterygii 

a) Pinnis ventralibus prajfentibus 

b) Pinnis ventralibus nullis 

B) Radiis pinnarum offeis. 

i) Branchiarum aperturis, foramine exiguo 
Branchiostegi. 

a) Pinnis ventralibus nullis - b) Pinnis ventralibus fpuriis c) Pinnis ventralibus veris praefentibus 

i) Branchiarum aperturis fubtcr atque in la- 
teribus laxe apertis. 
Branchiales. 

a) Pinnis ventralibus in pe&ore fub 
pecloralibus. 

*) Pinna dorfi folitaria - f[. Phyfetev. 

j 2. Delphinus. 

< 3. Balaena. 

IQ. Monodon. T5. 
j-6. 

L8- 
9« Accipcnfer. 
Callorynchus, 
Squalus. 
Raja. . 
Petromyzon. Ariedi Vhilofophia, tantura apertis. 

flO. Muraena. 
II. Gymnotus 

t 12. Syngnathut 

L 1 3. Ojlracion. 

f 14. Balifles. 
"{ 1 5. Cyclopterus. 

[16. Cyclogafier. 

f 17. Gonorynchus 
J 18- Cobitis. 

I ig Uranofopui, 

L20. Lophius. 

'2 1 . Sciaena. 

22. Cynaedus. 

23. Sparus. - 

24. Holocentrus. 

25. Coracinus, 

26. Scarus. 

27. Chaetodon. 
23. Lahrus. 

29. Callyoilon. 

30. P/ettro?iec7es. 

31. Echeneis. 
3 2 Blennius. 

33. Erichelyopus. 

34. /VWi* 

_**). Pin- 133 SYSTEMA GRONOVIL **) Pinna dorfi una pluribus. [?) Pinnis ventralibus inter pinnas 
pe&orales et analetu fitis. e) Pinna dorfi folitaria l) Pinnis dorfalibus duobus, po- 
fteriore fpuria feu adipofa ' 3) Pinnis dorfalibus veris feu ra- 
diatis "35. Cottus; 
36. Amia, 

Trachinus» 

Gobiv.s. 
,. Eliotris, 
<J40. Ivighi. 
Mullus, 
Perca(\) 
Scomber (f) 
1 44. Zens. (f) 
|_45. Gcuius (f) 

Clarius, 

Silutns, 

Aspredo. 

Albuln. 

Cyprinus. 

Clnpea 

Argentina. 

Synochis, 

Hepatus. 

Erithrinus. 

Umbra. 

Cataphraftus, 

Exocoetus. 

Annbleps. 

Efox. 

Soknojlomm. 

Belone. 

Saimo. 

Anojlomes. 

Charax. 

Myftns. 

Callichthys. 37- 
38 

39- 

40. 

41. 

42. 

143 
44. 
45. 

'46. 
47- 

43- 

49- 

50. 

52. 

53- 

54 

55- 
56. 
57- 
58- 
59. 

60 

61. 
62. 

[63. 
J64. 

I65. 

166 

67. < I 68 Plecojlonms(\i) 
\ 69 Centrifcus, 
j 70. Mngil. 
I 7 1 Polynemus. 
(.72. Aiherina. 

c) Pin- (f) In quatuor hisce generibus numerus pinnarurnjn dorfo incon- 

ftans eft et ab 1 ad 3 variat. 
(f+) Plecoftomi genus quandoque tantum unica pinna dorfali gau- 

det; fedpropter analogiam cumCallichthide hucgenusilludretuli. SYSTEMA GRONOVIL 13$ 

/"73. Amvhichu^ 
I 74. Ophidion. 
75 Majiacemhah^ 
76. Ammodyteu 
t) Hnnb veatralibus veris ixuliis <[ 77- Gajlerojlcut. 

78. Channa. 

79. Gajleropelecm, 
. go. Xiphias. 
I 8 1. Leptocephalui. 

$2. Gjmnogajlcr; S 1 . SYSTE- I4<* SYSTEMA BRUNNICHII (% 1 ribus. 

I, Branchiis incompletis. 
• Spiraculis thoracis lateralibus." 

Aurium foraminibus pone oculos. 
' Pinnis cartilagineis. 

Chondropterygh & Petromyzoth 
Raja. 

Saualus, 
Chimatra. l 4 

^5. Accipenfer. Branchiostegi. 

Pinnis ventralibus nullis II. Branchiis incompletis. 
Apertura thoracis lienaris. 

Pinnis membranaceis ra*Uatis. 

Corpore faepius cataphra&o vel murkato f6. Syngnathus. 

I 7. Ofiracion, 
<|8. Balifles. 

I 9. Tetvodon. 

I I c. Diodon. 
f 1 1 . Lophius. 
J !2 CyJopterus. 

1 13. Centrifus. 

1*4- P*g«f»s> Pinnis ventralibus pracfentibus 

III. Branchiis completis. 
Apertura thoracis hiante 

Pinnis membranaceis radiatis ; vcntralibus 
nullis 
Corpcre fapius alepidoto. 

Apodes .... IV. Branchiis completis. 
Apertura thoracis hiante 

Pinnis membranaceis radiatis : veniralibus 
fub jugulo 
Corpore fquamis minutis tedto vel mido 
IUGULARES '15. Xipbias. 

16 Anarrhichas. 

17 Atnmodytts. 
1 8- Trichiurus. 

19. Stromatens, 

20. Muraena. 

2 1 . Ophidion. 

22. Gynmotus, 

'23 Lepidogajler, 

24. Biennhif. 

25. Gadus. 

26. Vmnofopus. 
,«j 27. Caliionymus, 

\2%. Trachinus. 
V Bran- (*) Extat.in Ejus Zoologiae funiamentis. Hafniae 1772. in g. SYSTEMA BRiiNNICHIL 141 Malacoptcrygii V. Branchiis completis. 
Apertura thoracis hiante 

Pinnis membranaceis radiatis: ventralibus in thorace 
Corpore faepius fquamofo quam alepitodo 

THORACiCi. (29 Cepo/a. 

30. Corypbaenn. 

3 I . Pfenronecltt, 

,32. Ecbeneii, 

'33. Gobiui. 

34. Sparui. 

35. Labrus. 

36. Mulhi. 

37. Scomber. 
38- Trigla. 

s 39. Chaetodon. 

40. Perca. 

4 1 Gcijlerofleus % 

42. Scorpaena. 

43. Cottui, 

VJ, Eranchns completis, 
Apertura thoracis hiante. 

Pinnis membranaceis radiatis, ventralibus in abdomine. Acanthopterygii Corpore fquamato, loricato vel alepidoto 
Abdominales, Malacopterygii 45. Sahno. 

46. Argentinal 

47. Amia. 

48. Firtufaria. 
49 Efox. 

i 50. Cobitii. 
] 5 1 . Cyprinus. 
52. Exocoetus, 
53 £%**. 
Mormyrns, 
Athefina. Acanthopterygii 54- 
155- 

[56. 
57. 

^58- 

{59- 
60. 

[61. Sifnrus. 
Loricaria, 
Theutis, 
E/opi. 
Pofynemus, 
Mvgil. SYSTE- 142 SYSTEMA SCOPOLL VJens I, Ano inferiore Cive caudae plus minifc approximato 
A) Pinna dorfali tmica a) Corporc oblongo b) Corpore tereti five teriufculo B) Pinnis dorfaKbus binis 
a) Pinna una exoftea fi. Clupea, 
J 2. Cyprinus. 
| ^.Eryfbrinus. Gronovl 
\ 4. Synodus. Gronov. 
1 5. Mormyrus. 
j 6. Elops. 
1 7. Caiiydion. Gr, 
j 8. Holocenthrus. 
\_g. Gonorynchus. Gr, 
flC. Fijluiaria. 
j 1 1 . Xyphias. 
I I 2. E/av. 
j 13. Aihuia. Gr. 

14. Umhra. Kratner. 

15. Cohitis. 

16. Anahleps. Gr. 

17. Argentina. fig SWwo. 

- «^19 Anoflomus. Gr.' 

L2c. Myjlns. Gr. 

,. D . ,. . (21. Afag7/ 

*) Pinna utraque radiata - - ^ CflI f ychthyu Gr , 

Gens II, Ano fuperiore, capiti plus, minus approximato. 

/1) Edentati - - - 23. LovUaria. 

B) Dentati 

«) Dentibus in lingua , pafato et 

masillis. - - - 24. Echtncis. 

[25;. Gymnotus. 

I 26. Pleuronefies. 

b) Dentibus in raaxillis et faucibus <| 27. Linaris. Avtedl. 

1 2g. Si/urus Gr. 

^29. Aspredo. Gr. c) Maxil- SYSTEMA SCOPOLL «43 e) Maxillis folis dentatis Gens III. Ano medio 

A) Pinnis ventralibus interpinnaspe- 
ctorales et analem fitis <e) Abdominaks B) Pinnis ventralibusin. pectorefub 
pe&oralibus. /») Tboracici €) Pinnis ventralibus veris nullis a) Apodes 30. 

31. 

32 

33 

34. 

35- 
,36. 

37- 
38* 

[39- 

40. 

4«. 
4.2. 

143- 
'44 46. 

f 47- 

43- 

49- 

50. 

5 1 - 

52. 

53- 
54- 
55 
56. 

57- 
58 
59. 
60. 
6j. 

62. 

63. 

64 

165. 

<66. 

67. 

68 
69. Gadus, 
Blennius. 
Trachinus. 
Leptocephalus. Gr, 
Percis. Scopoli. 
Scomher. 
Pttridiunt. Scopl 

Exocoetus. 
Amia. 
Polynemus. 
htherina. 
Charax. Gronov, 
. Teuthis. 
Cblarias; Gr. 

Cynaedus. Gr. 
Sciaena. 
Pholis. Gr. 
Scorpoena, 
Tr'12. la. 
Perca. 
Zeus. 

Gohius. Pallas* 
Coryphetena. 
Cepo/a 

Gajlerojleus. 
Mullus. 
Cottus 
Chaetodon. 
Lahrus. 
Sparus. 
UranofcopttS. 
Callionymus. 

Gajievopelecus. Gr„ 

Stromateus. 

Anarrhichas . 
MajiiicemhaJus Gt* 

Trichiurus. 

Ammodytes. 

Chahna. Gr. 

Muraeua. SYSTE- 144 SYSTEMA GO II A N I 

PISCES GAUDENT. L iJranchiis completis. 

A) ACANTHOPTERYGir. 

a) Pinnis ventralibus nullw. 
i) Apodes - 

b) Pinnis ventralibus m collo 

Ittgulares 
<■) Pinnis ventralibus in tliorace Thoracici d) Pinnis ventralibus in abdomine Abdominales _fK Trichiurm-.- 
«j 2. Xiphias. 
L3. Ophidiurn- 

f4. Trachimis. 
'5 Uranofcopus, Callionymui, 
Blennins, "P>. Gobius. 
9. Cepo/a. Coryphana, 
Scomber, 
Labrus, 
Sparus. 
Chaetodon. 
J 15. Sciaena. 

Scorpaena. 
Miillus. 
Trivla. 
Cottus, 
Zeus. 

22. Trnchipterus, 

23. Gajlerojieus, 10. 
1 I. 
12. 

13 
14. 

l 5- 
16. 

17 
«8 
19 

20. 

21. ["24. Silurus, 

25. Mugil. 

< 26. Polynemus, 

I 27. Theutys. 

' j5) Ma- SYSTEMA GOIIANL »45 M) Malacopterygii. 
a) Pinnis ventralibus nullis, 

l) Apodes h) Pinnis ventralibus in collo 

lugulares « ... 

<r) Pinnis ventralibus in thorace 

Thoracici - 

rf) Pinnis vcntralibus in abdomine Abdominaks II. Branchiis incompleiis. 

Branchiojltgi 

a). Pinnis ventralibus nullis 
Apodts b) Pinnis ventralibus in collo 
Iugulares 

c) Pinnis ventralibus in thorace 
Thoracici 

d) Pinnis ventralibus in abdomine 

Ahdominalts - {29. 
30. 

32. 
133- 

(34- 
(35. 

f36. 
138- 

f39- 

40. 

41. 

42. 

43- 
<j44' 
145. 

46. 

47- 
48. 
49. 

150. 5i. 

52. 

5 53. 

154- 
155« 

56. 

57- 

58- 
59« Muraena. 

Gymnotus. 

Anarhichas, 

Stromateuf, 

Ammodytes, 

Lepadogafler. 
Gadus, 

Pleuronefftf: 

Eehtneis. 

Ltpidopus* 

Loricavia. 

Athevina. 

Salmo, 

Fijlularia. 

Efox. 

Argentinal 

Clupea. 

Exocoetus. 

Cyprinus, 

Cobitis. 

Amia. 

Mormyrus, 

Syngnathus. 

Balijles. 

Oftracion, 

Tetrodon. 

Diodotl. 

L ophius. 

Cyclopterus, 

Centrifcus. 
Pegafus, Aricdi Phihjopbia. WAL- t'46 WALBAUMII 
ANATOMIA XIPHIiE. 

,«=g ■ ^g^ =» 

A> «• 
d cognltionem partium internarum pifcium amplifican» 
dam obfcrvationes meas de Xiphiis duobus anno 1778 Novem- 
bri et 1786 Oclobri menfe dififeclis apponam. Ne autem be- 
nevolus lector fenfu alieno iii errorem inducatur, praemoneo, 
11 1 vocabuia Supra , Infra, Ante et Pone de fitu aaturali, quem 
pifcis in natandc habet , inteliigenda iint. 

i %. 

Cor parvum, fpadiceo-rubrum, triquetrum, ante an- 
gnftum, retro latius, et oblique truncatum. Ventriculi ob- 
Jongi, angufii, unici latera five parietes interni deorfum inftar 
pumicis cavernofi, fibris carneis ramofis confirucli funt. Ori- 
£cio verfus auriculam in primo pifce valvula lunata et alia cru- 
ciformis; in fecundo auiem duae Jnnatae praetenfae erant. Ori-' 
ficium fuperius verfus aortam in primo pifce una valvula lunala 
et crure valvulas cruciformis ante dicfhe occludebatur, in altero 
pifce autem duae valvulae lunatas aderanu 

Auricula cordi fuppar, trigona, humiliter pyramidata, 
duas valvulas lunatas in ofiio verfus finum venas cavae continet, 

§. 4* 

Pericardium membranaceum, a trunco arteriae aortae 
oriundum, undique et parietibus pectoris et diaphragmati fir- 
miter adlweret. ANATOMIA XIPHLE, 147 

Arteria Aorta aficendens bnlbo fufiformi, duriufculo a 
bafi anguflo cordis incipit. Tunica tenui, albida, et fibrarum 
pallidanun, transverfarum fpiffa congerie extus circumdatur, 
quae verfus primam ramifi.cationem gracilefcit. Interna ejus 
fuperficies tubulofa, et inftar pumicis cavernulis plena, fibris 
reticulatis, robuftis contexta eft («)♦ Truncus aortae pofi bul- 
bum teres, reclus, brevis, fub offe hyoideo fitus, utrimque 
emittit tres ramos, quorum primus poft exortum bifidus ad 
branchiam tertiam et quartam abit , fecundus ad fecundam,. 
tertius etiam bifidus ad primam branchiam et ad branchiain 
mancam accefforiam , in pagina inferiori operculi fitam , rait- , 
titur. Foliis branchiarum binis cultro anatomico diffcdris, fu- 
per arcus offeos vidi duo vafa fanguifera paralele fibi impouta, 
quorum inferius ab arteria aorta oriundum ArUria hranchialis 
appellatur, et in tubulo quodam , a periofiio arcus formato, 
inciudituf. Irt initio pennae anferinae capax verftis extremum 
fuperius cujusque branchiae angufiatur et fine caecodefinit. Arte- 
ria haec ablegit permultos ramos, qui in externo iimbo eujusque 
iamellae recle adfcendunt et denique per anaflomofin cum ra- 
inis venae branchialis conjunguntur (b). Alterum vas fuperius 
inter bafin connatam foliorum gemellorum percurrens prope 
cxtremum ftiperius branchiae pennae anatinae capax eft, Ced ver- 
fus extremum inferius ejusdem fenilm gracilefcit ibidemque fine 
cceco, uti fine injeclione vifum efl mihi, terminatur. Hocce 
Vma branchialis a quibusdam aucloribus nuncupatur. Ulte- 
riorem curfum vaforum fangniferorum in his fubjecftis fine in- 
jedione cerae coloratae otio deftitutus tunc temporis perfequi 
non potueram. Secundum Monroi obfervationem omnes 
venae branchiales fub bafi cratiii concurrentes effundunt fangui- 
nem in aortam defcendentein quae fub fpina dorfi ad caudam 
pervadit et quaquaverfum ramos ad vifcera et mufculos emir» " 
tit. Venae inde reduces multae eorumque anaftomofes cum 

T 2 arte- (a) Confer. Memoive de M. Duvevmy. §. 18. 
(h) Vide Mem. de M. Duverney §. 19. et 20, i 4 8 ANATOMIA XIPHI^. 

arteriis adhuo ignotae funt. Confer. ejus Stru&ure and Phy~ 
fiology of Fishes. tab. I. et III. 

i & 

Branchiae operculatas, quaternae, complicatae, bifoliae, 
cribriformes , intus fcabrae et una fingularis monophylla man- 
ca operculo adnata. Arcus oiTeus quisque, in fuperficie in- 
terna convexus, in externa vero canaliculatus, duobus inae« 
qualibus brachiis fubreclis, cartilagine flexili curvato connatis, 
conftat. Krachium inferius modice incurvatum, dimidio plus 
longius eit fuperiori, cujus extremum anterius compreffuin 
oiTi linguas cartilaginea fynphyfi adhaeret; extremum vero pO- 
jfterius ope cartilaginis cujusdam teretis et incurvati intermedii 
conjungitur cum brachio fuperiori. Hoc brachium fubfimile 
inferiori, fubredhun a latere interno proceffum tenuem, hu- 
milem, longe extenfum et inferne hamatum, habet, et ex- 
tremo fuo fuperiori, parum recurvo, bafi cranii inhaeret. In 
limbo externo gemino uniuscujusque arcus infunt duo folia 
branchias lunata, cribrola, rigida, fimilia fed inasqualia, ap- 
preiTa, fibris mufculofis prope balin inter fe combinata funt, 
quae tenui crufta tophacea obteguntur, Confiant e multis la- 
meliis cartilagineis, fubulatis ad marginem e transverfo den- 
tatis, tenuibus, anftifTmis, fimplicibus et nonnullis dichoto- 
mis, radiatim ereclis, membrana molli rubra undique vefii- 
tis. Omnes lamellae limbo externo dentato tantum firmiter co- 
haerent fic ut dentes transverfae uniuscujusque lamellac cum den- 
tibus vicinarum connati innumera foraminula rotunda et ob- 
longa relinquant, unde fuperficies externa et interna foliorum, 
inftar cribri, perforata videantur. Foraminula hiant in inter- 
futia lienaria, angufta, quas inter lamellas exifiunt. Bran- 
chia accejforia operculi medio infita, parva, ovata, brevis, 
branchiae primae verae oppofita, ejusdem fabricae efl, verum 
arcu oiTeo caret. 

§• 7- 
Diaphragma tenue , tendineum, femipellucidum in re- 
gione clavicularum peclus a cavo abdominis feparat. Ante- 

riori ANATOMIA XIPHUE. 149 

riori ejus paginac pars pofterior pericardn firmiter adnata eft, fub 
<jua Simts venqfus oblongus transverfe jaeet. 

§. 8. 

Omentum tenue, femipellucidum, peritonaeo accretum 
omnia vifcera abdominis, quibuscum plnrimis in locis cohae- 
ret, includit, et cum mefenterio unam membranam efllngerc 
videtur. 

& 9» 

. Hepar folidum , taie, quale alii pifces habent, non adeft, 

fed loco ejus inveni corpus fpadiceum, molliflimum, membra- 
neum, fesqui uuciam craflum, latius quam longum, depref- 
fum, bilobum lobis inaequalibus rotundatis, quorum maximus 
cum diaphragmate et pancreate ope tunicae celluJofas conjunclus 
eft, alter minor fuperiori parti pancreatis et oefophago incum- 
bit. E vulnere illi infliclo effluebat magna copia liquoris ino- 
dori, e rufo fpadicei, confiflentia olei. Corpus ejus mem- 
brana externa et cellulofis fibris internis compofitum eft. Nul- 
la confpicua vafa fanguifera, neque bilaria in illo extricare potui. 

§. 10. 

Vefcula vetlis fufiformis, remota, inteftino defcendente 
duodeno et ventriculo ope mefenterii alligafci, collo fuo lon- 
giflitno fuperficiem pancreatis prope hepar tranfit. Originem 
ejus ex hepate jam collapfo invenire mihi non contigit. Du- 
clus cyflicuslongus ab initio amplus fenfim gracilefcit, et prope 
orificium unius duclus pancreatici inteftinum duodenum pe» 
netrat. 

f 11» 

Pancreas, quod haud procul diaphragmate et pyloro 
transverie jacet initiumque inteflini duodeni ad dimidium am- 
pleclitnr, efl corpus glandulofum^ extus modice tuberculofum, 
e flavefcente grifeum, breve, latius quamlongum, fubcorda- 
tuin, depreflum, iii ambitu attenuatum, fuperficie anteriori 

T 3 con- 150 ANATOMIA XIPHL& 

convexa et pofteriori plana, Illud- tres vel quatuor diuftus ex- 
cretorios cartilagineos., amplos, in innumeros ramos gracile- 
fcentes, verfus ambitum abeuntes, continet, qui orificiis tri- 
bus amplis, in inteftino duodeno perforatis, mucum flave- 
fcentem emittunt. 

§♦ *** 

Lien fubrotundus , trium unciarum diametro, deprefTus, 
plano convexus, mollis, e viride nigricans, conftat e mem» 
brana tenui externa et cellulofa textura interna, quac cruore ni- 
gricante oppletae iunt. Situs eft dextrorfum ad medium ven- 
triculi et finem duodeni, mefenterio inclufus, cujus ope pan- 
creati, ventriculo et flexuris inteftinorum adjungitur, 

§. *3' 

Oefophagm brevis infundibuliformis, linea recla ven- 
triculo continuus, a quo glabritie interna et angufHa tantum 
diftinclus eft. Externe fibns muiculofis robufiis circumdatur, 
quas illum coardtant. Timica ejus interna moJlis in longitu- 
dinem modice corrugatur. A palato et offibus gulae oriundus 
defcendit infra fpinam dorfi, fupra pericardium et per diaphrag- 
ma, ubi ventriculus eum excipit, 

§. 14. 

Ventviculus eft faccus lingulatus, longus, reclus, in ex- 
tremo coeco fuo obfolete acutus, a diaphragmate fuper pan- 
creas et infra veficam aeream ad pofteriorern abdominis par- 
tem parum finiftrorfum fe extendit. E tunicis tribus robuftis 
compofitus eft. Prima rutila, mufculofa, lineam crafifa , fi- 
bras longitudinales habet. Secundas duplo craffioris et durio- 
ris pallidae fibrae mufculofse in transverfum gyrum abeunt, quae 
in fuperficie interna ventriculi in fex coftas longitudinales, ra- 
mofas elevantur. Tunica tertia five interna, mollis, crispa, 
transverfe et flexuofe corrugata, e rubicunduio flavet. Inter 
rugas hujtis tunicas, glandulas parvre, fubrotundas, deprefTa?, 
diverfx, olivacei coloris quafi immerfae jacent, 

§» '5* ANATOMIA XIPHLE. 151 

.. ij. 

Pytorus brevis e parte anteriori ventriculi haud procul a 
cardia dextrorfum fine difcrimine exit in dnodenum inteAinum» 
Clauditur tamen a fibris mufculofis quae externe illum cingunt. 

§. i6\ 

Inteflinomm canatis duriufculus, tres pedes circiter lon- 
gus, digiti minimi propemodum crafTitie, tanquam quatuor 
fingulares partes, fecundum formam diverfie, confideretur. 
Prima pars ocT:o uncias longa et digiti minimi capax, qliae alias 
duodenum nuncupatur, a pyloro verfus diaphragma duarum 
iinciarum fpatio curvatur ibidemque a pancreate ferme ample- 
clitur, ,de hinc recle regreditur_ad latus dextrum abdominis. 
Haec e tunica. tenui, mufculofa, externa, alinque craila, al- 
bida, tendinea media, et intus alia molli, fiavida, in trans- 
verfum varie corrugata, confiat. Pars fecunda canalis primum 
ultro citroque odies plicata, nempe in oclo flexus ferpentinos, 
flmiles, apprefTos et conglutinatos, "fenfim decrefcentes con- 
traftta eft; poftea fenfim gracilefcens ad pofieridrem abdomi- 
nis partem vergit; dehinc brevi fpatio reverfus ab inteflino 
caeco fequente valvula lunata interna diftinguitur. Subfiantia 
ejus eadem eft ac duodeni, lunica vero interna colore rubieun» 
dulo et rugis in longitudinem directis differt. Tertia pars ca- 
nalis intcftinum caecum nuncupatur. Eft breve, arcuatum, 
transverfe fitum, quod a latere externo facculum, femiglobo- 
fum, humoreque gelatinofo oppletum eft, et e regione ejus 
procefTum vermiformen, fiexuofum, duarum unciarum lon- 
gitudine habet, Quarta pars canalis five intefiinum rebluni 
priore amplius, longitudine pedis, ab inteftino cscco valvula 
annulari uiftin&um, recla via infra veficam aeream et inter 
partes genitales internas ad cavitatis abdominis extremum per- 
git anoque terminatur. Tunica ejus externa coriacea pallet et 
interna mollis , villofa flavet. 

Vepca urinaria parva, conica vel potius cordata, infer- 
neverfus urethram amplior et quafi didyma, poft extremum 

veficss i 5 2 ANATOMIA XIPHLE. 

vefica? aerese in extremitate pofleriori abdominis erccla efh 
Fundus ejus fubacutus pofteriori extremitati renum arcliffimc 
annexus, urethere unico renis utriusque breviffimo, latente, 
perforatur. Urethra brevis dimidiae unciae intervallo poft anunjj 
orificio communi cum vulva exit, 

§; 18. 

Renes lineari-Ianceolati, depreffi, e rufo nigricantes, ar- 
cliffime combinati, membrana diaphana laxa veftiti, infra ver- 
tebras in fcrobe longitudinali, a thorace ad veficam urinariam 
duclo, latent, ubi iibris tendineis, cancellathn plexis, ob- 
teguntur. 

§♦ l 9- 

Vejlca aerea magna oblonga , integra , ante et pone acu* 
ta infra renes a diaphragmate ad finem cavitatis abdominis ex* 
tenfa, cum oefophago, renibus et partibus genitaiibus ope 
mefenterii conjiingitur. Duclus pneumaticus anguftus ex an- 
teriori apice prodit. Vefica manibus compreffa, aer inclufus 
per duclum non exit. Utrum valva interna illum occludat, 
in pofterum difquirendum efr. Confer in Appendice Duver- 
iieji Comm. de circulatione §. 1 1. 

§♦ 20» 

Ovaria gemina, divaricata, cylindrica, aliquantum ca~ 
va, e flavo-albida, inxqualia , ligamento lato veficae aereae al- 
ligata, facci funt intus foliofi. Videlicet tunicae copiofae lie- 
nares, erectae, longiflimae, appreflae, tanquam folia in libro 
fcriptorio, fuperflciei intemx facci adnatae funt, quibus ovula 
innumera adhaerent. Extrema eorum pofteriora in unum con- 
nata emittunt canalem communem , brevem, tendinofum, qui 
cum urethra conjunctim defcendit, et cum illa communi ori- 
ficio exit. Ovula extra tempus generationis, milii femine mi- 
nora , e rutilo flavefcentia , pundlum pellucidum in medio 
continent. 

§. 21. ANATOMIA XIPHLE. 153 

§■ 21. 

Ocutorum Jlruffiura : Bulbus magnus durus, fubglobo- 
fus, parum depreffus, mufculis quatuor fibi oppoiitis move- 
tur. Adduclor latiflimus medio fcleroticae inferitur; Abduclot 
priori oppolitus, biveuter, tendinem fuum initio fcleroticac 
immittit; Elevator biventer medio fclerotic* luperne innatus 
efi; et DeprefTor biventer medio etiam fcleroticas infra affigitur» 
Tmiica adnata, fufca, a fuppofita pinguedine tumida, limbo 
corneae terminatur. Cornea tenuis velamento tenui, peiluct- 
do, adhaerente, quod alii niembranae niclitantis falfo nomine 
nuncupant, obtegitur. Sckrotka a limbo corneae oriunda, 
inftar epifiolaris chartae tenuis, verfus nervi optici ingrefTuin 
crafTefcit, Tefta annularis olTea, pergamenae membranae craf- 
fitie fub fclerotica latet, bulbumque in peripheria munit fic, ut 
magnum foramen ante, quod cornea explet, et pone aliud mi- 
nus fubrotundum, a fclerotica occlufum, relida fint. Cavi- 
tatis oculi fere dimidium pofterius oppletur pingiiedine moi- 
liflima candida, quae tunicam choroideam in modum dimidii 
globi cavi circumdat et fic humori cryftallino appropinquat, ut 
iila radios lueis, per humorem. cryftallinum globofum, ad- 
modum oblique fraclos, recfta menfura excipiat. Practerea in 
hac pinguedine pone choroideae medium glandulam orbicula- 
rem, planam, obfcure rubram, confpexi, quae nervi optici 
extremo, in cavitate oculi prominenti, et internae fupefficiei 
fcleroticae firmiter adhaeret. Tunica choroidea duabus lamel- 
lis contexta, intus livet et extus infufca eft. Uveae eircularis 
tres lamellae funt. Prima earum, tendinea, angufia, limbo 
tefiae durae adnata, iridem argentaceam, olivaceis et nigricau- 
tibus punclis obfcuratam, format; altera etiam tendinea, ri- 
£;ida, albida, duplo latior prima, quacum prope pupillam coa- 
dunatur, periofiio interno teftas inhaeret; tertia five interna fu- 
liginofa, tenuiflima, mollis fecundam fibris fuis radiatis, ar- 
dlis, plane obtegit. Retina albida, mucofa fuper internam 
; fuperriciem choroideae fere usque uveam fe extendit. Nermis 
opticuf longus, pennae anferinae craflitie, fcleroticam et pin- 
guedinem oculi internam pervadit ad choroideam, quam ex- 
Artedi Pbihfspbia, U tremo 154 ANATOMIA XIPHLE. 

tremo fuo rotundato penetrat. Vagina tenui, renaci externe 
includitur, quac a fclerotica originem ducit. Subftantia ejus 
interna medullaris eft latum folium lineare, in plicas longitu- 
dinales, diverfas, flexuofas conglobatum ita, ut cylindraceum 
corpus effingat, Plicae illae membrana intermedia fubtili inter 
fc arctiillme combinantur. Malpighius in Excercitatione de 
cevebro plicas icone repraefentavit, Conferanfur etiam, quas 
de hoc argumento in fuis Operibns Tom II. parte I. p. 25, et 
parte II, p. 1. exflant, ubi vero icon fupra dicta deeft. 

§. 22. 

OJJa quaedam Jlngularia. 

OJfa gulae duo in modum litterse V. inverfae convergen- 
tia, fubrecla, lienaria, prifmatica, fuperne fubconvexa et in 
tribus areolis, inftar pedinis lanae, fcabris divifa, inferne ca- 
rinata, branchiae ultimas oppofita, ante claviculas et contra pa- 
lati tubercula afpera jaceut, ubi dimidium initiutn oefophagi 
illis affixum eft. 

§. 23. 

Tubevcula afpera palati duodecim, gradatim, majora, 
oblonga, depreffa, in duobus catervis fimilibus, oppofitis, 
Ipatio angufto, glabro, intermedio remotis, oblique et pro- 
xime alterum ab altero difpofita, extremitatibus fupremis ar- 
cuum branchialium infident, praster duo ultima fimilia, ma- 
xima, quae re<fla et paralela extremitati bifurcae offis palati fub- 
funt fineque fuo pofterior: rotundato in oefophagi initio ad un- 
ciam unam libero, ficut paxilli, proflant. Superficies fub- 
convexa omnium cute callofa, aculeis minimis retroverfis hor- 
rida, obductaeft, 

§. 24. 

Scaputae os, irregularis formac, inftar ligonis hortenfls 
curvatum, partim fub gula partimque ad latus pecloris ante in- 
ferius extremum claviculae, quocum conglutinatum eft, jacer. 
Bafis five maxima ejus pars, obverfe cordata, fuperne con- 

vexa., ANATOMIA XIPHL& 155 

vexa, mferne cava, ante acuta et pone excavata eftfinulato, 
quo bafis pinnx pectoralis excipitur, fubter gulam transverfim 
recumbit, Bafes ambarum fcapularum conjuncftse, loco fter- 
ni, quod hic deficit, peclus infra muniunt. A limbo exter- 
no balis proceflus latus, triangularis, admodum comprefTus 
et priorfum incurvus ad angulum obtufum, ficut manubrium 
ligouis , erectus proftat. 

§. 2J, 

Clavieuta utraque fere lienaris, incurva fine fuperiore fif- 
fo cum fpina dorfi et fine inferiore acuto cum proceffu fcapuJse 
conjun&a eft P 

§, 26. 

Coftae verse defunt fed loco earum oflicula re&a, tere- 
tia, tenuia, retroverfa, longitudine digitali, ad latus utrum- 
que vertebrarum oblique annexa, in mufculis dorfi abfcon- 
duntur. 

Confer Auclores in Bibliotheca lchthyologica pag, 199, •&* V 0. OBSER- i 5 6 

OBSERVATION 

SUR LA 

STRUCTURE DU COEUR DES POISSONS 

TAR M. DUVERNEY (*) V oulant d'e'crire le coeur des PoifTons, fai choifi la carpe, par- 
ce qu'il efi facile d'en avoir, 

i, Le coeur de ce Poiffon efl fitue fous les machoires, qui 
font au-defTous des ouies, au fond du gofier, et que fappel- 
lerai machoires intemes, pour les diflinguer de celies qui font 
au-defius, & qui forment Fentiee de la gueule. La cavite, 
ou le coeur fe trouve renferme', efl revetue d'une membrane 
fort polie, qui tient lieu de pericarde dans plufieurs autres Poif- 
fons, mais qui ne peut pas etre ainfi iionnnec dans celui-ci 
puifquele cceur efl encore enferme dans un fac forme d'une pel- 
licule tres -mince, qui efl proprement fon perharde. Voyez la 
figure I. 

2. Le bas de cette meme cavite efl ferme par une mem- 
brane, qui fepare le coeur d'avee tous les autres vifceres, et 
qui efl une continuation de la precedente. 

3. On voit fous le coeur un Refrvoir forme par le con- 
cours de plufieurs veines , trois desquelles fortent du foye, et 
fervent feulement a rapporter le fang de la veine porte, et d'une 
partie desovaires: De ces trois, ily en a deux, qui fouvrent 
de chaque core dans le bas de ee refervoir, et la troifieme [ J y 
decharge aufii par une embouchure tres iarge (**)j Deux au- 
tres veines (***) remontent a chaque cote de l'epine, en accom- 

pagnant 

(*) Extat in Hijloire de 1'Academie Royale des Sciences de Paris* 

Annee 1699 p 300. 
(**) Venae hepaticae. 
{***) Vena cava inferior dupltx. SUR LA STRUCTURE DU COEUR. 157 

pagnant 1'aorte; et funiffent a chaque c6te du refervoir avec les 
veines qui fortent des deux cote'z du foye: ainfi ces deuxvaif- 
feaux n'ont de chaquc cote', en cet endroit, qu'une meme em- 
bouchure. Le tronc de la veine, qui rapporte le fang des oii- 
ies eft couche au deflus de l'aorte: il delcend au cote droit du 
coeur, il eQ colle' aux parois de la cavite', 011 Ie coeur eft ren- 
ferme; et failant vn contour, il vient fouvrir au cote' du refer- 
voir (****). Vojez la Figure II. 

4 Ce refrvoir (f) fouvre en deiTus vers le milieu de la 
partie inferieure de 1'oreillette: a fon embouchure il a deux 
valvules, en forme de paupieres, coinme font celles des ani- 
inaux, que nous avons de'crits, et celles qui font a 1'embou- 
chure de Ja veine cave inferieure des Oifeaux, dont on ne dira 
rien, parce que cela efl etranger a la matiere, que nous traitons» 
Vojez la figure III. 

5. Ce coeur n'a qu'une Oreitktte, mais d'une grande ca- 
pacite': elle eft appliquee au cote' gauche; et dans fa partie fu« 
perieure, en f'enfon$ant, elle forme de chaque cote' vne avan- 
ce ou corne, dont la gauche efi plus grande, que la droite. 
fon embouchure eftdansla partie fuperieure du cote' gauche 
du coeur. Vojez la figure IV. 

6. II ya deux valvules a 1'enibouchure de Toreillette dsrns 
le coeur, PunedefTus, et 1'antre defious, attachees par touc 
le demi-cercle qifelles forment, et ouvertes du cote de la po- 
inte du coeur: ce qui fait que le fang, qui reflue par la con- 
tratfrion du cOeur, les foiileve, et les joint Tune a 1'autre, com- 
me dans la Grenouille. Vojez la figure V. 

7. Ce Coeur eft de figure demi-circulaire, et applati, a 
peu pres comme vne chataigne de mer; il cft pofe dechan par 
rapport a la tete, enforte que les deux cctez plats regardent les 
oiues: il femboete par la baze avec 1'aorte par vne efpece de 
ginglyme, ces deux parties ajant des emiiiences et des cavi- 
tez qui fe recoivent mutuellement, Vojez la figure VI. 

U 3 8.Les (#***)■ Vena defevem, 
ify Receptaculum» i58 SUR LA STRUCTURE 

8. Les parois de ce coeur font fort epaifTes, a propor- 
tion de fon volume, et (cs fibres d'une tiffure fort compacte. 

9. Pour bien entendre la diftribution de vaiffeaux dans ce 
Poiffon, il faut avoir quelque notion de (iruclure des ouies. 
Oeft-pourquoi nous dirons que les ouies^ qui, comme on 
fait, fervent de poumons auxPoiffons, font pour ainfi dire 
partagees en deux lobes, dont chacun eft compofe' de quatre 
feuillets poiez prefque dechan Pun pres de Tautre fuivant leuc 
contour, et foutenus par quatre arcs offeux, Nous nomme- 
rons premiev arc celui de chaque cote, qui eft le plus proche 
du coeur (ff) 

1 o, La partie convexe des ces arcs efl creufe en forme de 
goutiere, Ie long de laquelle coulent les vaiffeaux, dont i! fera 
parle ci-apres, Les fenillets foutenus par ces arcs occupent 
tout 1'efpace, qui efl entre ies machoires externes, et les in- 
ternes: ils font compofez d'un double rang de lames offeufes 
cu barbes (fff). Chacune de ces James efVfaite en forme de 
petite faux: et a fa naiffance, a comme vn pie ou talon, qui 
eft plus epais que le refle, et creux par deffous en forme de 
goutiere: ce pie' e'tant debout, ne pofe que par fori extremite 
fur le bord de l'arc; auquel il irieft attache', que par le moyen 
de la membrane fort e'paiffe, qui envelope 1'arc: le cotecon- 
vexe de cette lame eft garni jufques a la pointe, defllets, qui 
vont en diminuant de longueur, a mefure qu'ils fapprochent 
de cette pointe; et le cote concave en ade beaucoupplus courts, 
et n'en eft garni qu'environ jufques vers h milieu. Voyes les 
-tfgures VII, et VIII. 

11. Ces filets font liez entr' eux, de chaque cote', par 

* vne membrane ofleufe tres-fine, qui les affen)ble par Je milieu 

prefque dans toute leur longeur, mais comme les extre'mitez 

ne font pas jointes , elles repreTentent les dents d'une fcie, Vo- 

yez la meme figure VIII, 

!2. On 

(ff ) Aycus primus ab aliis autloribus altimus vel quartns appeh 

latur. 
(f f f) FoJium duplex Jive barba. DU COEUR. 153 

12. On a ih que chaque feuillet cfr compofe d'un double 
rang de laines; il fsut ajoiiter que Ie concavc de chacune de 
ces lames, fapplique fur le convexe de celle qui lui efl oppo- 
fe'e, et qn'elles font toutes liees enfemble par vne membrane, 
qui prend depuis leur naiffance, jufqu'au milieu de leur hau- 
tenr, ou devenant plus e'paiffe, elle forme vne maniere de cor- 
don, au deffus duquel elle efl attache'e aux lames par les bouts 
d'autant de petits crohTants, qu'il y a d'efpaces entr'elles. Le 
refte de la lame eft libre, et finit en une pointe tres-fine et 
tres-fouple. Voyez la figure IX * et XV*. 

13. L/empatement de ces lames fur Ies bords de 1'arc fe 
faifint par 1'extremite de leiir talon, comme il a ete dit, il re- 
fle dans leur milieu vn petit vuide en forme de cana! triangu- 
laire, qui regue tout le long de 1'arc, et fert ii loger les vaik 
feaux. Voyez la figure X. 

14. Ces lames font revetues d'une membrane tres fine* 
et nefervent qu'a foutenir les ramifications de tous les vaiffeaux 
des ouies. Ces vaiiTeaux qui coulent dans la goutiere de cha- 
tjue arc, font vne artere, vne veine et un nerf. 

1 5. Avant que de parler de la diftribution des arteres, on 
remarquera, que la partie de tAorte, qui nait du coeurj, et 
«jui a deux valvules figmoides, comme celle de la Tortue, n'eft 
pas d'un grand volume, a proportion de celni qu s elle a vn peu 
au deffus; car d'abord elle fe'vafe, en forte qu'elle couvre toute 
h bafe du coeur: puis fe retreffiffant peu a peu, elle forme 
une efpece de cone, de la pointe duquel fort le vaiffeau qui eft 
h continuation de l'aorte. Le dedans de fa partie dilatefe (*) 
eft rempli de plufieurs colomnes charniies, qui vont toiijours 
en diminuant jufqu'au fommet, et elles ont entre leurs bafes 
des interflices, qui forment des cavitez, oii eft recii ie fang, 
qui reflue ; ce qui fortific 1'acTion de valvuies dont 011 vient de 
parler, et produit le meme efFet que les valvules, qui fe vo- 
yent dans la partic mufculeufe de 1'aorte de la Rayc et de Ia 
Grenouille» Voyez la figure XI. 

16. Le 
■ — ■ *~ ™ ~— ■— — «^— « — — — — — — — — — — 

(*) Bulbus aortae ajjcendmtis. i6o SUR LA STRUCTURE 

16. Le canal, qui fort de la pointe du cone de 1'aorte, 
coule entre les deux lobes des ouies (**). Vis a vis de la pre- 
miere paire d'arcs de ces lobes, il jette de chaque cote une 
grolTe branche, qui fe fubdivife encore en deux autres, dont 
la premiere coule de chaque cote dans la goutiere de cette pre- 
iniere paire d'arcs, et ia fecondc dans la goutiere de la feconde 
paire (***). Ce meine tronc dans fon cours, fe partage en- 
core en deux branches , dont chacune va de fon cote' a Ja troi- 
fieme paire; et plus avant encore, en deuxautres, qui vont 
a la derniere paire de ces arcs (****). 

17. Chaque artere en coulant le long de la baze de cha- 
que feuiilet, jette autant des paires de branches qu'il y a de pai- 
res de lames (f), et fe perd entierement a 1'extremite du feuil- 
let, en forte que Paorte et fes branches, ne parcourent de che- 
min que depuis le coeur jufqif a l'extremite des ouies 011 elles 
finiiTent. Voyez les figures XII. et XIII. Et pour la difiri- 
bution de chaque paire d'arteres. Voyez les iigures XIV. 
et XV. 

1 9. Sur le bord de chaque lame il y a une veine (ff) , et 
chaque veine vient fe decharger dans un tronc (ttt) qni coule 
dans la goutiere de chaque arc, et dont les diflerentes ramifi- 
cations fe voyentclairement dans les figures. Ces veines for- 
tant de Fextremite de chaque arc, qui regarde la baze du crane 
prennent la confiftence d'arteres, et viennent fe' reiinir deux 
ajdeux de chaque cote'. Celle, parexemple, qui fort du qua- 
trie'me arc apres avoir fourni des rameaux qui diftribuent le iang 
aux organes des fens, au cerveau et a toutes les autres parties 
de la tete, vient fe joindre avec celle du troifie'me arc. Ainii 

elles ( ** ) Noinine lobi bvanchiarum michr quatuor branchias unius /a- 

teris indicare mihi videtur. 
;■ *** ^ Arteriae hranchiales. 
(*^ ,:::: *) Suhdivijionem ramorum aortae afcendentis figura XII, 

non indicavit aufior. 
(t) Arteriolae laminarum. 
Ctt) Venula laminae cujusque. 
(ftt) Vena brunchialis. DU COEUR. iff| 

elies ne font plus qu'une branche. Cette branche apres avoir 
fait environ deux lignes de chemin funit a celie du cote' oppofe 
et les deux ne forment plus qu'un tronc, lequelcoulant fous 
la baze du crane recoit aufli peu de temps apres de cbaque cote 
uue autre branche formee par la rcunion des veines de ia fecon- 
de et de la premiere paire d'arcs (ffff )♦ Ce tronc continue 
fon cours le long des vertebres, et diflribuant le fang a toutes 
les autres parties, fait la fonclion d'aorte defcendante. Ccs me- 
mes veines par leur autre extre'mite' qui regarde la naiflance des 
arcs, viennent fe de'charger dans un tronc qui va finferer dans 
le refervoir (tftft). Vojez Ies figures XVF. et XVII. 

19. La conformite qui fe trouve dans la ftrudure du 
coeur de ces animaux, nous a oblige de Ies de'crire en meme 
temps. 

2.0. Mais avant que d'en expliquer les Ufages , il ne fera 
pas inutile d'avertir 1° que par le terme de refervoir, on n'en- 
tend autre chofe, qu'un tronc de veines, forme par le concours 
de plufieurs autres, et qui tient lieu de veines caves fuperieure 
et inferieure dans la Tortue et dans la Carpe; et dans Ja Gre- 
nouille, ce n"efl autre chofe que le tronc de la veine cave in- 
ferieure, qui rec,oit les deux axillaires; car bien que ce refer- 
voir ou tronc foit garni de flbres charnues, on ne pre'tend pas 
dire, qu'il ne foit pas du genre des veines, puifque celles qui 
fembouchent dans les oreillettes et dans ies cavitez du coeur 
des autres animaux font aufll revetues en cet endroit de fem- 
blables flbres. II. Qiie la raifon qui m'a oblige d'entrer dans 
le detail de la diftribution des artefes de la Grenoville et des 
poiflfons, efr qu'ayant a refuter le nouveau Syfleme, il a fallu, 
que je fiffe voir, que I'aorte defcendante eft toujours compofee 
de deux troncs , et quelque fois d'un pliis grand nombre, com- 
me dans les poiflbns. 

Expli- (fftt) Aortae defcendentis radices. 
(ttttt) Vena deferem. 

Jlrtedi Vbilofophia, X , 62 SUR L A STRUCTURE 

Exptication des Figures de la Carpe, 

I. Figure, 
De la Carpe. 

A. Le Pericarde. 

B. L'oiivenure par ou fort 1' aorte. 

II. Figure. 

AA. Le refervoir. (Recejjtacntum venarum. Aliam httjus 
imaginem vide in Goiiani hiji. pifc. tab. 4, 

BB. Deux veines qui tiennent lieu de veines- caves inferieures, 

CC. Les deux veines-caves fuperieures. 

DDD. Les trois veines qui rapportent du foye. (Venae he» 
paticae.) 

E, Une veine qui rapporte une partie du fang des ouies, et 
qui en rapporte aufli des parties voiiines^ {(Vena bran- 
chiarum deferens.) 

F. L'oreillette. 

On voit a cote de cette figure les deux veines-caves, et 
celles du foye reTmies a quelque difiance du refervoir, 

III. Figure. 

Elle reprefente 1'oreillette coupee de haut en bas pour fai- 
re voir l'embouchure du refervoir, 

A. Le refervoir. 

B. L'oreillette coupee. 

CC, Les valvules en fonne de paupieres, 

IV. Figure, 

Elle reprefente le coeur renverfe' fur le cote' droi* poui 
faire voir la forme de 1'oreillette, 

A. L'oreillette. 

B. Le coeur. 

C. L'aorte dilatee, (Butbut aortae ajfcendentis.') 

V. Figure, 
A. Le coeur. 

BB. Les deux valvules qui font a 1'embouchure de 1'oreillette, 
C, L'ouverture qui eft entrc ces valvules, 

VI, Fi- DU COEUR. 163 

VI» Figure. 
Elle reprefente le cocur renverfe fur le c6te' gauche pour 
inieux faire vpire fa forme, et de qu'elle maniere 1'aorte, qui 
eft fort dilatee a fa naitfiince, porte fur la bafe. 

A. Le coeur. 

B. La dilatation de Taorte. 

VII. Figure, 
Elle reprefente un des arcs, vu par defliis poureu faire- 
voir la goutiere, et Ies deux parties qui le compofent. 

A. Premiere partie de l'arc. (Brachium inferiusj, 

B, Seconde partie» (BrachkimfuperiusJ. 
C» La goutiere, 

VIII» Figure. 
Elle repreTente mie des lames en particulier» On ea 
parle ici avant que de parler des vaiffeaux, parce qu'elles font 
faites pour foutenir leurs ramifications. 

A. La.tige de la lame. 

B. Les filets de la partie convexe* On voit qu'ils font Iiez 
par une membrane tres-fine, mais que leurs extremitez 
ne font pas jointes, 

C. Ceux de la partie concave, 
D» Le talon avec fa goutiere. 

IX. Figure, 
Elle repreTente deux lames vues de front , et garnies de 
leurs filets. 

A. La lame qui fait le cote' convexe du feuillet. 

B, La lame qui lait le cote concave du meme feuillet, 

On voit par-la que les filets olfetix font plus longs dans 
le cpte concave de la lame A, et plus courts dans le cote con- 
vexe de la lame B. De forte que ces deux lames fe regardent 
toujours par leurs filets les plus courts, C'eH ce qni n'a point 
e*te.afTez explique dans la defcription ou l'on n'a parle que des 
lames qui font le cote convexe du feuillet. 
IX, * Figure, 

Elle reprefente les lames vues de cote, et ecartees pour 
faire voir la membrane qui les iie, et le cordon qui la termine. 

X 2 AAA. tff 4 SUR LA STRUCTURE 

AAA. I.a membrane qui lie les lames. 

B, Le cordon qui la teFmine. On voit comment ce cordon 

forme autaut de croiffans qu'il y a d'intervales entre les 

lames, 

X. Figure. 

Elie reprefente le canal forme par Ia rencontre de la gou» 
tiere A, avec les deux talons des lames BB. 

XI. Figure. 

Elle reprefente l'aorte ouverte pour faire voir lescolomnes 
charnues dont elie eft garnie interieurement; cc qui fait qu'elle 
cft fort enflee en cet endroit. 

XII. Figure. 

Elle re'prefente la diftribution de I'aorte, 

A. Le coeur, 

B. L' oreillette. 

C. L\iorte dilate'e. (Bulbur aortce ajfcendentis.') 

D. Sa divifion en quatre branches de chaque cote. On voit 
que chacune de ces branches parcourant toiue la longueur 
du feuillet fe termine entierement a fon extre';r.ite. 

EEEE. Quatre r^ameaux qui fe detachent de chaque branche 
environ a un ponce de leur naiffance, et qui fe diflri- 
buent au commencement de chaque fenillet. Ou voit 
par la meme figure, comment chaque branche fe divife 
cu autant de rameauxqu'il y a de lames, 

XIII. Figure. 
Elle reprefente une portion de feuillef detachee d'nn des 
cotez de la goutiere, et un peu renverfe'e pour faire voir com- 
ment l'artere ert enfermee au milieu du vuide que hs talons des 
lames laiffent entr'eux. On l'a degage'e de h vc-ine qui la cou- 
yre et un peu tire'e en bas pour, mieux de'couvrir les paires de 
branches qu'elle donne aux lames, 
AA. La goutiere. 

B, Vne portion du feuiller. 

C. L'artere avec fes brafiches. 

XIV, DU COEUR. 165 

XIV. Figure. 

Elle reprefente une paire de lames vues de ftont, garnies 
de Jeurs arteres et detachez de leurs lames. 

A, Le Tronc de Tartere renfernie' dans Ja goutiere de l'arc» 

(Artevia bvnnchialu.) 
#$. Les deux branches de Ia meme artere qui montent le 

long du bord inrerieur de chnque Lame» 
C. Le lieu ou les deux branches s'anaftoment, 
DDD. Leurs arterioles transver/ales qui couvrent le plat de 

chaque Jame. 
EE. Le tuyau qui fert de veine qui fabbat fur ]e tranchant 
exterieur de chaque Iame et dans lequel fabbouchent im- 
mediatement leurs arterioles trausveriales. 
F. Le Tronc de la veine renferme'e dans la goutiere de Tarc* 
{Vena branchialisy. 

On voit par-la comment chacun de ces vaifleaux fette eni 
travers un tres-grand nombre de rameaux, qui couvrent les 
deux furfaces de chaque lame* et comment ces deux arteres 
fabouchent hine avec Tautre au milieu de leur route, 

XV. Figure. 

Elle reprefente ces memes arteres detaehe^es des lames* 

XVI. Figure. 

EHe repreiente la diftribution des veines des ouies. 

On y voit que Ja veine renferme'e dans chaque nrc recjoit 
prefque a un tiers de difiance de chacune de fes extre'mitez deux 
jbranches, dont chacune rapporte de chaque rang du feuillet 
auquel elle eft appliquee, au Jieu que c'eft Je milieu de cette 
veine qui fournit lui-meme a la partie du milieu de cefeuillet 
fous lequel il efl couche. Cette difhibution ne fe fait ainfi dif- 
feremment que pour rendre Ja route des vailFeaux qui vont aux 
lames plus sure et pJus aife'e. 

X 3 AAA. 

Fig. XV *. refponelet Jigurae IX. Etenim laminas branchin- 
rum oppoftas parum a latere repraefentat , ut foacs conjuuiiionis 
mrum ope membranae intermeciiae appureat, 

A. Locus rejliathte. 

B. Vena brancbialis„ 166 SUR LA STRUCTURE 

AAA. Le tronc de la veine des oiues qui efl couche' au def- 

fus de 1'aorte (*_). 
BBBB. Le lieu ou ehaque veine fc partage en trois. 
CCCC. L'endroit oii ces veines s'inferent dans le tronc mar- 

que A. 
DDDD. Le lieu ou chacune de ces veines fe partage encore 

en trois, dont il y en a auffi deux qui rapportent des h- 

mes. 
EE. Le lieu ou ces veines fe reuniflfent deux a deux de 

chaque cote. 

F. Lc tronc forme par Ieur rencontre. I! eft a remarquer 
que des que chacune de ces veines fort de 1'extrc'mite' de 
la goutiere de l'arc, les parois de leur canal deviennenf 
plus epaifTes, et prennent la meme confiflence que les ar- 
teres, au lieu que tout le refle de ces veines efi: mince, 
et delie comme le vaifTeau lymphatique le plusiin» 

G. La branche du dernier arc, qui avant la reunion jette 
plufieurs rameaux qni vontal'oeil, aunez, au cerveau, 
et a toutes les parties voifines de la tetc. 

Elle tient lieu cfaorte afcendante, et le tronc forme' par 
la rencontre de ces veines qui font Arvenues arteres fert daorte 
defcendante. 

XVII. Figure, 

Elle reprefente de quelle maniere tous les rameaux trans- 
verfaux d'arteres qui couvrent les deux furfaces de chaque lame, 
viennent s'ouvrir dans un tuyau qui borde 1'extre'mite' de cha» 
que lame, et qui s'eng2geant dans la goutiere du talon, va fe 
rendre dans la veine qui efl renferme'e dans la goutiere de l'arc. 

A, La branchc de 1'artere de'tache'e de fon tronc. 

B. Les rameaux qui couvrent la lame dans toute fa largeur. 

ca 

{*) Vas fanguiferum AAA. infgnitum fi vena branchialis , nec 
norta affcendens ft , cotnpvehendere animo non poffum , quem- 
admodum novem venae hic reprnefentatae in o&o hranchiarmn 
arcuhns fttnm habeant Operae pretium efi, qmd diligens Zoo* 
tomicus haec vafa in carpione denuo disquirat. 

{**) Figur/tm XVIL auclor in tabulti aenta omilit. DU COEUR. 16? 

CC. Letuyau quifertde veine, dans Iequel s'abouchent iirt- 

mediatement tous ks rameaux d'arteres. 
D, La portion de cette veine rehfermee dans la goutiere du 

talon. 

^ ■■■ '■ ' ■ ^A^f ^td d | ^ , 

MEMOIRE 

SUR LA 

CIRCULATION DU SANG DES POISSONS 

QIJI ONT DES OUYES 
PAR M. DUVERNEY L'AINE (*). D "ans les divers Memoires que j'ai ius a la Compagnie, fal 
fait voir quclle e'toit la fkuclure du Coeur des PoifTons et celies 
de leurs Ouies. Pour fuivre cette matiere, il eft a propos de 
parler de leurs ufages: mais pour lcs rendre intelligibles a tout 
le monde, il eft abfolument neceffaire de faire ici une brieve 
re'capitulation de ce que j'ai dit touchant certe meme ftructure. 

i . On remarquera donc qu'eHe eft differente dans les dif- 
ferentes efpeces de Poiffons oii on trouve ces parties, I'ai fait 
voir a la Compagnie des Exemples de ces differences , mais je 
*n'arrete aujourd'hui particulierement a la Carpe que l'on trouve 
commode'ment et flir laquelle on pourra avec facilite verifier 
tout ce que je vais dire, 

2. Chacun fait que le comr de tous les PoiiTons qui ne 
refpirent pas 1'air n'a qu'une cavite' et par confequent qu'une 
oreillette a 1'embouchure du vaiifeau qui y rapporte le fang,' 
Celle du coeur de la Carpe efl appliquee au cotegauche. 

3, La chair du coeur efr fort epaiife par rapport a fon vo- 
lume, et fes fibres fpnt tres> - compades : auili a-t-il befoin 

d'une 

(*) Extat in flijloin de VAcademit dcs Sciencts de Paris, Annie 

1701. 1 63 SUR LA CIRCUL ATION DU SANG 

cTune forte action pour la circulation comme on le verra dans 
la fuite. 

4, II n'y a perfonne qui ne fache ce que c'eft que des 
Ottifo: mais tout le monde ne fait pas que ce font ces parties 
qui fervent de poumons aux Poiflbns. Leur charpente efl com- 
pofe'e de quatre cotes (j) de chaque cote', qui fe meuvent tant 
fur elles - memes en s'ouvrant et fe refferrant qu'a 1'e'gard de 
leurs deux appuis fuperieur et inferieur en s'e'carrant de l'un et 
de Tautre, et en s'en rapprochant. Le cote' convexe de cha- 
que cote eft charge' fur fes deux bords de deux efpeces de feuiU 
tetSy chacun desquels efi compofe' d'un rang delames, e'troi- 
tes, range'es et ferre'es Tune contre 1'autre qui forment commc 
autant de barbes ou franges femblabies a celles d'une plume si 
ecrire; et ce font ces franges qu'on peut appeller proprement 
lepoumon des Poijfons. (Voyez Ja Fig. IX.) 

<j. Voila une lituation de parties fort extraordinaire et fort 
finguliere. La poitrine eft dans la bouche auffi bien que le 
poumon: les cotes portent le poumon, etTanimal refpirel'eau. 

6. Les extre'mitez de ces cotes qui regardent Ja gorgefout 
jointes enfemble par plufieurs petits os, qui forment une efpece 
de fternon (ff) , en forte ne'anmoins que les cotes ont un jeu 
beaucoup plus libre fur ce llernon, et peuvent s'e'carrer l'ime 
de 1'autre beaucoup plus facilement que celles de 1'homme, et 
que ce flernon peut etre fouleve' et abbaifTe'. Les autres extre'- 
mitez qui regardent la bafe du crane font aufli jointes par quel- 
ques offelets qui s'articulent avec cette meme bafe et qui pei- 
vent s'en e'loigner, ou s'en approcher. 

7. Chaque coti (ttt) e ^ compofe'e de deux pieces join- 
tes par un cartilage fort fouple, qui efl dans chacune de ces 
parties ce que font les charnieres dans les ouvrages des Artifans. 

g. La premiere piece eft courbe'e en arc , et fa longueur 
eft environ la fixie'me portion du Cercle, dont elle feroit partie, 

• 9. La (f) Branchiarum conjlru&io. 

(ff) 'Ejl procejpis ojjis byoidei pojlerior, 

(ttt) Arcut branchiarum. DES POISSONS. i<% 

9. La feconde decrita peu pres une S. romaine majufcu* 
le, (Voyez ia fig. VII.) 

1 1. La partie convexe de chaque cote' eft creufe'e en gou- 
tiere, et ceft le long de ces goutieres que coulent les vaifleaux 
dont il fera parle' ci-apres. 

11. Chacune des lames dont les feuillets font compofeZj 
a la figure du fer d'une faux, et a £1 naiilance elle a comme 
un pied 011 talon qui ne pofe que par ion extre'mite' fur le bord 
de la cote. (Voyez la Fig^ VIII.) 

1 2. Chacun de ces feuillets efl compofe' de cent trente 
cinq lames, ainfi les ieize contiennent huit mille fix cens qua* 
rante furfaces, que je compte ici parce que les deux furfaces de 
chacune lame font revetues dans toute leur e'tendue d'une mem- 
fcrane tres-fine, fur la quelle fe font les ramifications prefque 
innombrables des vaifTeaux capillaires de ces fortes de poumons. 

13. I'ai fait voir a la Compagnie qu'il y a quarante iix 
mufcles qui font emplojez aux mouvemens de ces cotes; il y 
en a huit qui en dilatent I'intervalle, et feize qui le refiferrent, 
iix qui elargiifent le centre de chnque cote, douze qui le re'tref- 
fiifent, et qui en meme temps abbaiifent le fternon; et quatre 
qui le fouleVent. 

14. Les Ouies ont une large ouverture, fur laquelle efl 
pofe' un couverde compofe' de plufieurs pieces d^afTemblagej, 
qui a le meme ufage que le panneau d'un fouflet; et chaque 
couvercle eft forme avec un tel artifice, qu'en s'e'cartant l^uii 
de 1'autre ils fe voutent eu dehors pour augmenter la capacite 
de la bouche, tandis qu'une de leurs pieces qui joue fur une 
efpece de genou tient-ferme'es les ouvertures des Ouies, et ne 
les ouvre que pour donner paflage a l'eau que TAnimal a refpi- 
re'; ce qui fe fait dans le temps que le couvercle s'abbat et fe 
reiferre. 

1 5. Tl y a deux mufcles qui fervent a f&ulever le Couver- 
cle, et trois qui fervent a 1'abbatre et a lerefferrer. 

i 6. On vient de dire que Paffemblage qui compofe la 

charpente des couvevcles les rend capables de fe vodtcr en de« 

hors. On ajoutera deux autres circonfiances. La premiere 

/Irtiii Phihfophia. Y efi » 7 o SUR LA CIHCULATION DU SANG 

eft que la partie de ce couvercle qui aide a former le deffous de 
la gorge eft plie en eventail fur de petites lames d'os pour fer- 
vir en fe deplojant a la dilatation de la gorgej dans 1'infpiration, 
de 1'eau (*)» La feconde que chaque couvercle eft revetu par 
dehors et par dedans d'une peau qui lui eft fort adherente. Ces 
denx peaux s'uniffant enfemble fe prolongent au dela circon- 
ference du couvercle d'environ deux a trois lignes, et vont tou- 
jours en diminuant d'epaiffeur. Ce prolongement eft beau- 
coup plus ample fous la gorge que vers le haut de la rete. Ii 
eft extremement fouple, pour s'appliquer plus exaclement a 
Pouverture fur laquelle il porte, et pour la tenir fermee au pre- 
niier moment de la dilatation de la bouche pour la refpiration, 

17. Voila pour ce qui regarde la ftrudure des Ouies: 
pafibns a prefent a la diflribution de leurs vaiffeaux. 

ig. UArtere qui fort dn Cotur fe dilate de telle manie* 
re, qu'elle en couvre toute fa bafe: Enfuite fe re'tre'ciffant peu 
a peu elle forme une efpece de cone. Al'endroit, 011 elle eft 
ainfi dilatee, elle efl garnie en dedans de plufieurs coionnes 
charnues qu'on peut conliderer comme autant de mufcles qui 
font de cet endroit de l'Aorte comme un fecond coeur ou du 
moins comme un fecond ventricule, lequel joignant fa com» 
preflion a celle uu coeur, double la force neceffaire a la diflri- 
bution du fang pour la circulation, (Voyez la flgure XI ) 

19. Cette Artere montant par Pintervalle que les Ouies 
laiffent entr'elles, jette vis-a-vis de chaque paire de cotes de 
chaque cote une groffe branche, qui eft couche'e dans la gou- 
liere creufee fur la furface cxterieure de chaque cote, et qui 
s'etend le long de cette goutiere d'une extremite' a 1'autredu 
feuillet (**)» Voila tout le cours de l'Aorte dans ce genre 
d'Animaux. L'Aorte qui dans les autres Animaux porte le 
fang du ceritre a la circonference de tout le Corps, ne parcourt 
de chemin dans ceux - ci que depuis le coeur jufqu'a 1'extre- 
mite' des Ouies, oii elle flnit» 

10. Cet- ("*) Manbrana branchiojlega. 
(**) Arteria brancbialit. DES POISSONS. 171 

20. Cette branche fournit autant de rameaux qu'il y a de 
lames fur l'un et fur Pautre bord de la cote. La groflfe branche 
le termine a Pextiemite de lacote, ainfi qiril a etedit, et les 
fameaux finiflent a l'extre'mitedcslames aufquelles chacun d'eux 
re diftribue (***), Pour peu que Pon foit inftruit de la circu- 
fation et des vaifleaux qui y fervent, on fera en peine de favoir 
par quels autres vaifTeaux on a trouve «h expedient pour ani- 
mer et nourrir tout le corps depuis Je bout d'embas des Oiues 
jufqu'a l'extre'mite de la queue. Cet expedient paroitra clai- 
rement, des qu'on aura conduit lefang jufqu ? a Pextremite des 
Ouies. 

21. Chaque rameau d'Artere monte le long du bord in* 
terieur de chaque lame des deux feuillets pofez fur chaque cote, 
c'eft-a-dire le long des deux tranchans des lames qui fe regar- 
dent: ces deux rameaux s'abbouchent au milieu de leur lon" 
gueur; ct continuant leur route parviennent, comme j'ai dit, 
a la pointe de chaque lame. La chaque rameau de Pextremi- 
te de Partere trouve Pembouchure d'une veine (****) ? et ces. 
deux embouchures applique'es Pune a Pautre immediatement ne 
faifant qu'un meme canal malgre la differente confiflence des 
deux vaifleaux, la veine s'abbat fur le tranchant exterieur de 
chaque lame et parvenue au bas de la lame elle verfe fon fang 
dans un gros vaifleau veineux couche prcs de la branche d'ar- 
tere dans toute Pe'tendue de la goutiere de la cote (*****), Mais 
ee n'e(t pas feulement par cet abbouchement imme'diat des deux 
extremitez de PArtere et de la veine que PArtere fe de'charg"e 
dans la veine, c'efl encore par toute fa route, . . 

22. Voici comment le remeau d'Artere drefle fur le tran-» 
chant de chaque lame, jette dans toute fa route fur le plat de* 
chaque lame dc part et d'autre, une multitude infinie de vaif- 
feaux; qui partant deux a deux de ce rameau Pun d\m cote' de 
la lame , Pautre de Pautre , chacun de fon cote' va droit a la 

Y 2 veine (***) Arterioltie laminarxim, 
^ *#**) Venula laminarum, 
(*****) Vetm bvaiubialte. ip SUR LA CIRCULATION DU S ANG 

veine qui descend fur le tranchant oppofe' de la lame, et s'y 
abbouche par un contadl immediat. Oefi ainfi que le fang 
jpafle dans ce genre d'Animaux des Arteres de leur poumon 
dans leurs veines d'un bout a 1'autre. Les Arteres y font de 
vrayes arteres, et par leurs corps, et par leur foncfron de por- 
ter le fang. Les veines y font des vrayes yeines par leurfon- 
cTion de recevoir le fang des Arteres-, et par Ja delicateiTe ex~ 
treme de leur confifience. Jl n'y a jufques la rien qui ne foit 
dans l'oeconomie ordinaire. Mais ce qu'il y a de fingulier, ef$ 
premierement l'abbouchement imme'diat des Arteres avec les 
veines, qui fe trouve a la verite' dans les poumons d'autres Ani* 
maux; fur tout dans ceux des Grenouilles, et des Tortuesj 
inais qui n'efi pas fi manifefie que dans les ouJes des Poiffons; 
2 9 , La regulante de la difiribution qui rend cet abbouchement 
plus vifible dans ce genre d'Animaux; car toutes les branches 
d'Arteres montant le tong des lames dreiTees fur les cotes, font 
aulli droites et auffi e'galement difiantes l'une de l'autre que les 
lames: Les rameaux transverfaux eapiliaires qui partent de ces 
branches a angles droifs font e'galement difiansTun de 1'autre, 
de forte q-ue la direclion et Ies intervalles de ces vailTeaux tant 
inonrans que rransverfanx, e'tant auffi reguliers que s^ils avoient 
ete' dreffez a la regle, et efpacez au compasj on les fuit a l'oeil 
ct au Microfcope. On voit donc que les Arteres transverfal- 
les finilTent immediatement au corps de ia veine defcendanre, 
ct chacune de ces veines defcendantes ayant recu le fang des 
Arteres capillaires.transverfalles de part et d'autre de la lame, 
s^bbouche a plomb avec le tronc de la veine couche'e dans la 
goutiere» 

23. II faut avoiier que cette difiribution efi fort fingulie- 
re: ce qui fuit Tefi encore d'avantage. On eil en peine, com- 
me j'ai dit, de la difiribution du fang pour la nourriture et la 
vie des autres parties du corps de ces Animaux. Nous avons 
cpnduit le ian^ du coeur par les Arteres du Poumon, dans les 
veines du Poumon. Le coeur ne jette point d'autres Arteres 
que celles du Poumon. Que deviendront les autres parties, le 

Cer- DES POISSOMS. 173. 

Cerveau, les Organes des fens, et tout le refle du corps? Ce 
qui fuit, le fera voir. 

24. Ces tronces de veines (f) pleins de fang arteriel, for- 
tant de chaque cote par leur extremite qui regarde ia baze du 
crane, prennent la confiflence et 1'e'paiffeur d'Arteres; et vien- 
nent fe reiinir deux a deux de chaque cote'. Ceile de la pre- 
iniere cote, fournit avant fa reiinion des branches qui diflri- 
buent le fang aux Organes des fens, au Cerveau, et aux par- 
VQS voifines (tt), et fait par ce moyen les fondlions qui ap- 
partiennent a 1'Aorte afcendante dans les Aniinaux a quatre 
pieds: enfuite elle fe rejoint a celle de la feconde cote, et ces 
deux enfemble ne font plus qu'un tronc, lequel coulant lelong 
de la baze du crane re$oit encorede chaque cote' uue antre bran^. 
che formee par la reiinion des veines de la troifie'me et quatrje- 
me paires de cotes, ct toutes enfemble (ttt) ue font plus qu'im 
tronc. 

25. Aprescela, ce tronc, dont toutes Jes racines etoient 
veines dans le Poumon , devenant Artere (tttt) par fa tunique 
et par fon office, continue fon cours, Ie long des vertebres; 
et diflribuant le fang arteriel a toutes les autres parties, fait la 
foncftion (fAorte defcmdante , et le fang arteriel eft diftribue 
par ce moyen egalement a toutes les parties pour-Ies nourrir 
et les animer; et il rencontre par tout des racines de veines qui 
reprennent le refidu et le reportent par plufieurs troncs formez 
de 1'union de toutes ces racines, au refervoir commun qui le 
doit rendre au Coeur, c'eft ainfi que s'acheve la circulation 
dans ces Auimaux (ttttt). 

16. Voila. comment les veines du Poumon de ce genre 
de Poiifon deviennent Arteres, pour animer et nourrir la tete 
et le refie du corps. 

27. Mais ce qui nvgmente la fingularite' (fHfff) 9 eft que 

Y 3 ces 

(f) Venne branchiahs. (tt) Carotis. 

(ttt) Rddices aortae defcendentis, 
(tttt) Aovta defcendens. 

( ftttt) ^onfer Monroi Defcript, in Appendice §. zo„ et if. 
• (tttt tty Vena deferens. 174 SURLACIRCULATIONDUSANG 

ces memes veines des Poumons fortant de la goutlere des c6« 
tes par leur extremite' qui regarde la gorge, confervent la tu- 
nique et la fonction deveines, en rapportant dans le refervoir 
de tout le fang veinal , une portion du fang arteriel qirelles ont 
recue des Arteres du Poumori. (Voyez la figure II. E.) 

28. Comme le mouvement des Machoires contribue 
aufli a la refpiration des Poiffons, fl ne fera pas hors de propos 
de faire remarquer que la fuperieure eft mobile, qtrelle efi 
compofe^e de plufieurs pieces qui fout naturellement engage'e$ 
les unes dans les autres, de telle maniere qu'elles peuvent en' 
fe deployant, dilater et alionger la Machoire fuperieure, 

29. Toutes lcs pieces qui fervent a la relpiration de la 
Curpe, montent a un nombre fi furprcnant, qu'oii ne fera pas 
faehe d'en voir ici le denombrement. 

30. Les pieces ojjhfes font au nombre de quatre mille 
trois cens quatre-vingt fix: II y a foixante neuf mufcles. 

31. Les Arteres des Ouies, outre leurs huit branches 
principales, jettent quatre mille trois cens vingt rameaux; et 
chaque rameau jette de chaquelame, une infinite d'Arteres ca- 
pillaires transverfales dont le compte ne fera pas difficile, et 
paffera de beaucoup tous ces nombres enfemble. 

32. 11 y a autant de Nerfs que d'Arteres, les ramifica- 
tions des premiers fuivent exacftement celles des autres. 

33. Les veines ainfi que les arteres, outre leurs huit bran- 
ches principales jettent quatre mille trois cens vingt rameaux 
qui font de fimples tuyaux, et qui a la dirference des rameaux 
des arteres, ne jettent point de vaiffeaux capillaires transverfaux. 

34. Voila une legere ide'e de la ftrudlure des ouies de la 
Carpe: Mais quelque exaclitude que j'aye apporte'e a les decri- 
re, j'avoue qu il fera toujours difficile de s'en former une ]u(\e 
ide'e, fans le fecours des Figures. C'eft auffi a quoi on tra- 
vaillera dans la fuite, en donnant au Public tout ce qui regar- 
de 1'Anatomie ccmparce des ouies. II s'agit a prefent d'exa- 
miner les ufages de ces parties. 

35. Le fang qui e(t rapporte de toutes Ies parties du Corps 
des PouTons , entre du refervoir ou fe degorgeot toutes Iqs vei- 

xies jDES POISSONS. 175 

hes dans 1'oreillctte, et dela dans le coeur, qni par fa contra- 
tfion le pouife dans 1'Aorte, et dans toutes Jes ramifications 
iju'clle jette Tur hs lames des cnies: et comme a fa naiffance 
elle eft gnrnie de plufieurs colonnes charmies fort epaiffes, qui 
fe refferrent immedi3tcment apres (*)■•• e\\e feconde et fortifie 
par fa compreiTion Tadion du coeur, qui efl: de poufferavec 
beaucoup de force le fang dans les rameaux capillaires trans- 
verfaux fituez de part et d'autre, fur toutes les lames des ouies. 

36« On a fait obferver que cette artere (**), et fes bran- 
ches (***), ne parcouroient de chemin cjue depuis le coeur, 
jufqu'a 1'extremite des ouies, ou elles finiffent. Ainfi ce coup 
de pifton redouble doit fuffire, pour pomTer le fing avec im- 
petuofite* dans ce nombre infini d'arterioles fi droites et fi re- 
gulieres , oii le fang ne trouve d'autre obftacle que le fimple 
contadtj et non le choc et les reflexions, comme dans les au- 
tres Animaux, oii les arteres fe ramifient en mille maniercs, 
fur tout dans leurs dernieres fubdivifions. 

37. Voil» pour ce qui concerne le paffage du fang dan$ 
le Poumon. Voiei comment s'en fait la preparation (****). 

36. Je fuppofe que les paiticules d'air qui font dans 1'eau, 
comme l'eau eft dans une eponge, peuvent s'en de'gager en 
plufieurs manieres: Premierement par la chalcur, ain fi qu'on 
le voit dans l'eau qui bout fur le feu ; 2) par PafFoibliffement 
du reffort de l'air, qui preffe l'eau ou ces particules d'air font 
engage'es; comme on le voit dans Ja machine du vuide. 3) 
Par le froiffement et 1'extreme divifion de l'eau , fur tont quand 
elle a quelque degre de chaleur. 

39. On ne peut pas douter qu'il n'y ait beaucoup d'air 
dans tout le Corps des Poiflbns, et que cet airne leur foit fort 
neceffaire. La machine dti vuide fait voir l'un et Pautre, 

40. Pai (*) ContvaSiiontm covdis et bulln aovtae alternantem etiam Blocb 

obfervavit. Vide ejns Natuvg. Dentfc/jl, p, 1*3, 
(**) Aorta adfcendens. 
(***) Avteriue branchiah*. 
(****) Kefpratio* i 76 SUR LA CIRCUL ATION DU SANG 

40. Pai mis unc Tenche fort vive dans un vaiffeau plein 
d'eau que l'on a place' fous le recipient; et apres avoir dorine 
cinq ou fix coups de pifion, on a remarque que cette Tenchc 
e'toit toute couverte d'une infinite de petites bulles d'air qui for- 
toient d'entre les ecailles , et que tout le corps paroifibit perlc. 
Jl en fortoit auffi un tres-grand noinbre par les ouies, beau- 
coup plus groffes que celles de k furface du corps; Enfin il en, 
fortoit par la bouche, mais en moindre quantite. En recom- 
mencant a pomper tout de nouveau deux 011 trois fois de fuite, 
ce qui fut fait a plufieurs reprifes, on remarquoit que le Poiflon 
s'agitoit, et fe tourmentoit extraordinairement, et qu' il refpi- 
roit plus fre'quemment„ Apres avoir paife' un gros quart d'heu* 
re dans cet e'tat, il tomba en langueur, tout le corps et meme 
les ouies n'ayant plus aucun mouvement fenfible'. Ppur lors 
ayant tire le vaifTeau de deffous ie recipient, on jetta le Poiffon 
dans de l'eau ordinaire, ou il commenga a refpirer et a nager, 
mais foiblement, et il fut longtemps a. revenir a fon etat wfo 
turel. 

41. Tai fait la meme experience fur iine Carpe: }e l'ai mife 
dans la meme machine, er ayant pompe' 1'air trois ou quatre- 
tois comme on l'avoit fait a la Tenche, le Poiffon commenga 
d'abord a s'agiter: toute la furface du corps devint perle'e; il 
fortit par la bouche, et par les oui*es une infinite de bulles d'air 
fort grofi.es, et la region de la veffie d'air s'enfla beaucoup. 
Quoique cette Carpe fut plus groffe que la Tenche, le batte- 
ment des ouies celfa plurot. Lorsqu'on recommencoit a pom- 
per, les ouies recommencoint aufli a battre, mais tres-peu 
detemps, et fort foiblement. En fin elle demeura fans au- 
cun mouvement; et la region de la veflie devint fi gonfiVe et 
fi tendue, que la laitte fortoit en s'e'filant par 1'anus. Cela du- 
ra environ trois quarts d'heure, au bout desquels elJe mourut, 
e'tant devenue fort platte. Vaiant ouverte, on trouva la veflie 
creve'e. 

42. On a aufli experimente' qu'un PoifTon mis dans de 
Teau purge'e d'air n'y peut vivre longtemps. 

43. °«- DES POISSONS. 177 

43. Otitre ces expericnces qu'on peut faire dans la ma« 
chine du vuide, en voici d'autres qui prouvent aufH que 1'air, 
qui eft mele' dans 1'cau, ala principale part ala refpiration des 
PoiiTons. 

44. Si vous enfermcs des PoifTons dans un vaifTeau de 
verre plein d'eau, ils y vivent quelque temps, pcurvuque l'eau 
foit renouvelle'e : mais fi vous couvrez Ie vaiffeau, et le bou- 
chez enforte que l'air n' y puiffe pointentrer, les Poiflous fe- 
ront etoufe's. Cela prouve bien que l'eau ne fert a leur refpi- 
ration, qu'autant qu'elle a la liberte de s'impregner d'air. 

45. Mettez plufieurs PoifTons dans un vaiffeau qui ne 
foit pas entierement rempli d'eau; Ci vous le fermez, ces Poif- 
ions qui auparavant nageoierit en pleine liberte, et s'e'gaioient, 
s'agiteront et fe prefferont a qui prendra le deffus pour refpirer 
la portion de l'eau, qui eft la plus voiflne de l'air. 

46. On remarque aufli, que lorsque la furface dese'rangs 
eft ge'lee, les PoifTons qui font dedaus, meurent plus ou moins 
vite fuivant que 1'e'tang a plus ou moins d : e'tendue et de profon- 
deur; et on obferve que quand on cafle la glace en quelque en- 
droit, les PoifTons s'y pieTentent avec empreffement pour re- 
fpirer cette eau impregnee d'un nouvel air. Ces experiences 
prouvent manifefiement la necefTue de 1'air pour la refpiratiou 
des PoifTbns. Voyons maintenant ce qui fe paffe dans le 
temps de cette refpiration. 

46. La bouche s'ouvre , les levres s'avancent : par la la 
concavite de la bouche eft allongee; la gorge s'enfle; les cou- 
vercles des ouies, qui ont le meme mouyement que les pan- 
neaux d'un fouflet, se'cartant Tun de J'autre, fe votitent en de- 
hors par leur milieu feulement, tandis qu'une de leurs pieces, 
qui joue fur une efpece de genou , tient ferme'es les ouvertures 
des ouies, en fe foulevant toutefois un peu, fans permettre 
cependant a l'eau d'entrer$ parceque la petite peau qui borde 
chaque couvercle ferme exaclement l'ouverture des ouies. 

drtedi Philofophia, Z 47 f f^ SUR LA CIRCULATION DU SANG 

47. Tout cela augmente et elargit en tout fens h capa- 
cite de la bouche, et detennine i'eau a entrer dans fa cavite'. 
«le rneme que l'air entre par ia bouche et les narines, dans la 
trnche'e-artere et \es poumous, par h dilatation de la poitrine, 
Dans ce meme teinps \es cotes des ouies s'ouvrent, en s 5 ecar- 
tant les unes des autres; leur cintre e(\ elargi, Ie fternon efi 
ccarte, en s'e'loignant du palais; ainfi tout confpire a faire en- 
trer Peau en plus grande quantite' dans Ia houche* Ceft a.irm 
que fe fait 1'infpiration des Poiffons. Enfuite la bouche fe fer- 
me, les le'vres auparavant alIonge'es fe raccourciffent, fur tout 
la fuperieure qui fe plie en eVentail, la levre inferieure fe colle 
a' la fuperieure par le molen d'une petite peau en forme de croif- 
fant qui s'abbat comme un rideau de haut en bas, et qui em- 
peche l'eau de fortir. Le couvercle s'applatit fur la baie de 
1'ouverture des oules. Dans le meme temps les cotes fe fer- 
rent les unescontre les autres, leur cintre fe retrecit, et le 
flernou s'abbat fur le palals. 

48. Tout cela contribue a comprimer I*eau qui eft entree 
par la bouche. Elle fe pre'iente alors pour fortir par tous les 
intervailes des cotes et par ceux de leurs lsines, et elle y pafle 
eomme par autant de filieres, et par ge mouvement la bor- 
dure membraneufe des couvercles e(\ releWe, et l'eau preffee 
s'e'chape par cette ouverture. C'eft ainfi que fe fait 1'expiration 
dans les PoilTons. On voit donc par la que l'eau entre par Ia 
bouche, et qu'e!le fort par les ouies par une efpece de circu- 
lation entrant toujours par la bouche, et fortant tovijours par 
les oules. Tout au contraire de ce qui arrive daus Ies Ani- 
maux a quarre pieds, dans lesqnels l'air entre et fort alterna- 
tivement par la meme ouverture de la trache'e-artere.. 

49. Voila tout ce qui concerne les mouvemens de la re- 
fpiration des PoifTons. Suivons a preTent la route dn fangdans 
lesouies, et voyons quelle preparation il y recoit. 

50. Le fang qui fort du coeur de la Carpe fe re'pand de 
telle rnaniere fur toutes les lames dont hs ouies font compo- 
iees , qu' une tres • petite quantitc de fang fe preTente a l'eau 

fons DES POISSONS. i?g 

fous mie rres-grande fuperficie; afinque par ce moien cha- 
cune de fes parties puiffe plus facilement et en moins de temps, 
etre penetree par les petites parties d'air qui fe degsgent de l'eau 
par 1'extreme divifion qu'elle fouffre entre ces lames: Cefi: 
pour cela qu'il a fallu non - feulement que chaque fcuillet en 
eut un fi grand nombre, mais auflt que toutes leurs furfaces 
fuffent couvertes de rameaux capillaires transverfaux de Taorte, 

51. On obferve en quelque maniere la meme mechani- 
^ue dans les poumons des autres Animaux; car ils font forme's 
d'un nombre prodigieux de petites veficules membraneufes qui 
tiennent lieu de lames, et ils font tapifles d'une infinite' de pe- 
tits vaiffeaux; ce qui fait que le fang fe re'pand de telle manierc 
dans la fubftance des poumons, qu'il fe preTente aufli a 1'aic 
fous une tres-grande fuperflcie. 

52. Mais le nombre de ces vaiffeaux dans les veficules 
clu poumon , n'approche point du nombre de ceux des lames. 
Aufli eft-il plus difficile de tirer 1'air de l'eau que de refpirer. 
1'air pur tel qu'ii entre dans les poumons veficulaires. 

53. Si l'on fait attention au froiffement et a la divifion 
extraordinaire que fouffrent les parties d'eau dans le temps de 
1'expiration, on fera porte' a croire que c'eft alors que l'air en- 
tre dans les vaiffeaux capillaires des ouies: II efi donc proba-, 
ble que la memechofe fe pafla dans les poumons des autres 
animaux; car comme il faut a l'air quelque force pour s'in- 
linuer dans les vaifleaux, il ne paroit pas qu'il y puiffe entrer 
dans le temps de 1'infpiration, c'efT>a-dire lorsqu'il entre na- 
turellement dans les poumons. Au contraire lorsqu'ilefi re^- 
poufle par l'expiration, il cherche a s'e'chaper de touies parts; 
ct foreant tous les obftacles qu'il rencontre, il paffe au travers 
des membranes fines et deiie^es qui compofent les vaifleaux tan- 
dis que la plus grande partie de cet air reffort par la trachee- 
artere. 

54. La difficuhe avec laquelle ces petites parties d'air 
paflent par les pores de ces vauTeaux, comprime leur reffort ; 

£ % d'ou 1 80 SUR L A CIRCULATJ 0N DU SANG 

d'ou il s'enfuit que lorsqu'elIes y fontentrees, ce refifort doif 
fe t de'bander avec impetuofite' contre les particules du fang qui 
font alors abatuSs, agite'es, et broiees avec violence; ce qui 
fait qifelles s'entre-choquent en tout fens; et c'efi par la qu'el- 
les acquierent un nouvcau mouvement de liquidite et de cha- 
leur, 

55. Si cela eft vrai dans les animaux qui refpirent J'air v 
ccla doil etre encore plus vrai dans les animaux qui refpirent 
l'eau; parce qu'ici l'air eit tout autrement comprime que no 
l'eft l'air libre que les premiers refpirent; de forte que le grand 
ecart de ces particules d'air fi comprime doit fuppleer en quel- 
que maniere a la moindre quantite d'air qui entre dans les vaif- 
featix des oules. 

56. Quand 011 confidere que le iang des veines des oiues 
eft. d\m rouge plus vermeil que celui de laorte, on juge aife- 
ment qu'il s'y eft charge' de quelques particujes d'air. On re- 
marque dans les autres animaux la meme diflerence entre Ie 
fanc» de Tartere du poumon qui eft totijours d'un rouge obfcur, 
et celui de la veine du poumon qui efi toujours d'un rouge fort 
eclatant» 

57. Le fang ainfi impregne des particules d'air et par Va 
devenu vraiment arteriel, entre dans les veines des ouies; et 
ces veines fortant de la goutiere des cotes par rextremite' qui 
recarde la baze du crane, prennent la confifiance d'arteres et 
diiuibuent ce fang a toutes les parties. 11 efi enfuite repris 
par les veines qui le portent au coeur (f). 

5$. II ne faut pas oublier que I'ar?ere qui fort du coeur 
a un battement, au lieu que les vaiifeaux qui font la fonclion 
d'aorte n'en ont point, au moins qui foit fenfibie. Premie- 
rement, parce qu'ils n'ont point de communication imme- 
diate avec le coeur. 2 . Parceque ce fa ng y paffe d'un petit 
tuyau daus un grand, Mais il faut auili confiderer que les 

pouf- 

(f) Circnlatio fanguiim. DES POISSONS. 181 

pouffees du fang ne font nnllement necefEnres a la nutrition 
des parties, pour laquellc il fuffit que Je fang coule d'un cotirs 
paifible; de meme qu'il n'efl pas neceffaire qu'il coule autre- 
ment pour fa diflribution et fa circulation, fur tout dans les ani- 
inaux, oii elle efl beaucoup plus Jente, et cjui par la trans- 
fpirent peu, et peuvent vivre longtemps fans aucune nour- 
riture. 

59. II efl aife' de juger par tout ce qu'on vient de dire, 
que la fituation et Ja conformation des poumons et leur com- 
merce avec Ie coeur fontbien dirTerens dans Jes dirferentes efpe- 
ces d'animauxj ce qui n'avoit pas e'te inconnu a M.MalpighL 

60. Dans Je foetus, il y a des conduits particuliers qui 
ont une communication fi prochaine avec Jes ventricules du 
coeur, et Ia te'te des vaiffeaux du poumon, qu'iIsfont paffer 
presque tous Ies fucs nourrifliers de la mere imme'diatement 
dans I'aorte qui les diflribue a tout le refle ducorps, au lieu- 
qifapres la naiflance tout Ie fano des veines entre dans le ven- 
tricule droit, lequel Ie pouffe immediatement dans les pou- 
inons, d'ou, apres que par un long circuit il s'eft impregne 
des particules d'air, il paffe dans ie ventricule gsuche qui le 
repand enfuite parla orte dans toutes les parties. 

6i„ Dans les Tortues, les Grenouilles, et les autres ani- 
maux qui leur font analogues, un tiers du fang paffe par le 
poumon a ebaque circulation, et il y recjoit toutes les pre'pa~ 
rations neceffaires aux fonclions de la vie. Ce fang qui re- 
vient du poumon fe mele enfuite avec celui des veines dans la 
cavite du coeur, oii ce dernier etant impregne des parties acli- 
ves de l'air, dont le premier s'e'toit charge dans le poumon* 
eft enfuite diflribue par 1'aorte a tout le corps. 

62. Dans Ies Poiflbns tout le fang qui fort du coeur pafle 
par le poumon, 011 s'etant auffi impregne' des parties aclives 
de 1'air, il va enfuite fe diflribuer a toutlecorps, et jufques- 
la cette circulation eft conforme a celle de l'homme. Cepen- 
daiu les Poiffons n'ont qu'un feul ventricule, mais cette cir~ 

Z 3 euta- x%t SUR LA CIRCULATION DU SANG 

mlation fi finguliere vient de ce que 1'aorte fait la fonclion de 
Fartere dn poumon, et que les veines du poumon devenues ar* 
teres font la fonclion de l'aorte. 

63. Dans les infecles. les trachees qui leur fervent de pou- 
mon, font repandnes dans toutes les parties oii elles fe rami- 
fient ala maniere des bronches dans les poumons veficulaires; 
de forte qu'au lieu que dans 3es autres animaux l'air emprunte 
cies branches eii cliilribue dans toutes les parties par les arteres; 
ici il eH immedistement diflribue dans les fucs qui font aclueU 
lement dans chaque partie. 

64. La raifon d'une difiribution fi furprenante, vient de 
k uature des liqueurs coutenues dans les tuyaux de ces animaux, 
les queltes pour etre extremement gluantes et vifqueufes et par 
confequent tres-propres a fe lier entr'elles et a fe coller a la fu- 
perficie de leurs vaiffeaux, ont du etre impregne'es, dans tout 
leur cours, des parties adives de Pair qui iacilitaifent leur cir- 
culation et les rendiifent propres a la nourriture, 

65. On voit par cette enumeration , que les fonctions des 
poumons tvont pas toujours une e'troite liaifon avec celles du 
coenr, et que chacune de ces parties a dcs ufages fort diife- 
rens par rapport au fang, 

66. Le coeur n'efl que pour le mouvement qu'on nom- 
me circulation. Le poumon la favorife par Pintroduction des 
particules d'air, et encore par 1'impulfion de Peau dans les ani- 
inaux dont il s'agit. Mais fa principale fonc*Hon efl d'impreg- 
lier le fang d'air, et de Je rendre par la capable de porter par 
tout Paliment, la vie et la chaleur. Cefl pour cette raifon 
qifon vient de montrer, 1. que dans tous les animaux, hors 
les infecles, le fang ne paffe jamais du coeur dans 1'aorte qu'il 
rfait pnife' par ks poumons memes dans le foetus, de la ma- 
niere dont nous 1'avons explique'r. 2. Que.dans la plupart il 
faut qu'il y paiTe neceflairement tout entier comme dans Phom- 
me, les animaux a quatre pieds, les Oifeaux, et les Poiflons, 
3, Ou qn'ii y paife en panie, comme daas les Tortues, Jes 

Gre» DES POISSONS. 183 

Orenonilles etc. Et il efl necefTaire qu'au moiiis le ticrs du 
fang pafle par les pouinons de ces animaux, pour etre vivifie 
autant que le demandent leurs fonclions. 

67. Enfin 011 a montre qtie ii dans Jes infectes, il n'y a 
point de poumons par ou le fang puifle pafferc'eil que l'air fe 
me!e neceffairement dans toutes leurs parties avec les jfncs uour- 
rifHers 5 de forte que par cette mechanique chaque partie fetient 
lieu de poumon a elle-meme. 

68« Comme ce qu'011 vient de dire touchant la refpira- 
tion des Poiffons a e^te' iii dans une Affemble'e publique, on a 
ete obligede fe refferrer dans les bornes e'troitesque l'heure pre- 
ferivoit, Mais on efpere dans la fuite traiter plus amplement 
cette Matiere, i84 

A 

DESCRIPTIOISr OF THE HEART, 
VESSELS AND CIRCULATION OF THE BLOOD 

IN FISHES, 

BY ALEXANDER MONRO. CHAPTER I. 

i. ln nll the fishes, I have diflecfled, there is but one heart, 
confifting of one auricle and one ventricle, and, from the 
iatter, one arterv is fent out, which is en tirely fpent on the 
gills, From the gills, therefore the returning blood paflfes to 
all the other parts of the body, without the intervention ofa 
fecond heart, as in man (a). 

2. So far is generally known! but the whole courfe of 
the blood has not been traced with fufficient accuracy ; fo that 
feveral curious and iuterrefting circumftances have efcaped 
notice. 

3_I 

(rt) To he more readily underftood, I fhall generally apply the 
ternis fore, back , itpper, under , inner , outer , in the fame 
uianner as is done in fpeaking of the huinan body: or I fhall 
fuppofe the fish to be placed ere£t with it9 head uppermoft. 
But in defcribing the ear and other parts, ofthehead itfclf, 
I fhall fuppofe the fish in its natural fituation, as the brain 
and organs of the fenfes have not the fame dire&ion as in man, 
with refpeft to the trunk of the body. 

If lungs, as welJ as gills, are found in the Petromyzon 
and Diodon of Linnaeus, it is probable there may bc two ven- 
tricles in their heart. 

(Cor uniauritum et uniloculare in Petromyzo marino ego et 
Blocb, in Diodonte Mola vero lanus Plancus obfervaverunr, 
Vide Cot/im. Bonon Tom a. P 2. pag 279 ) 

In the Sepia, which has been generally confidcred as a fish, 
Juit which is with more propriety reckoned , a worm by Lin- 
naeus, I have, many years ago, discovered three hearts. OFTHEHEART, VE*SSELS A. CIRCUL, &c. *8* 

3. I fhall therefore give a particular defcription of the 
circulating veffels of the fkate, with which I have found the 
pifces of Linnaeus agree in every material circtunftance j and 
I f hall begin with the branchial artery, 

s e a. I 

4. At the beginning of the branchial artery there are three 
femilunar vatvef (/^, the middle parts of which analogous to 
the Corpufcula Morgagni, are much thicker than in man, and 
illuftrate theiife of thefe organs in him , as they very evident- 
\y affift in preventing the return of the blood when the arte- 
ty is in aclion. Between thefc valves and the principal cavity 
of the ventricle in the fkafe, there isa cylindricat canal interpo- 
fed (c), the coats of which have the fame mufcular texture as 
the ventricle itfelf; and their contraclion co-operating withthat 
of the ventricle, we are thence led, more evidently than in 
man, to perceive the analogy betweenthe ftructure of the arte- 
ries and that of the heart, 

5. The coronary arteries of the heart do not take their 
rife from the branchial artery , which like the pulmonary in 
man, is fpenf entirely on their lungs or gills, by five pairs of 
great branches in the fkate, and by four in the pifces of Lin- 
naeus (jf), 

6. When we take a fuperficial view of the fmall bulk of 
the gills; when we rcflecl, that an organ for reftoring mo- 
mentum to the blood fimilar to the left ventricle of our heart, 
is wantiug in fishesj aud when further we confider the extra- 
ordinary lize of the red particles.of their blood; we might be 
tempted, at firft fight, to fuppofe, that thcir branchinl arte- 
ry dit not divide into very minute branches, or that it refem- 

bled tb) See Tab. II. 42. 

(f) Sec Tab. I. fig. 4. 

(d) Tab. I. fig. 4. and Tab. XXVI. fig. 1. 

ArtUi Philofogbia» A a c& OF THE HEART, VESSELS 

bled the rete mirabik of the carotid artery of the herbivoroiis 
quadruped, But a nearer view will undeceive us, For I havc 
found, that, by elegant fnbdivifions and folds of the mem» 
brane of the gills, their furface, in a large fkate, is nearly. 
equar to the whole external furface of the human body, 

7. Thus in each fide of the body of a fkate there are fouv 
double gills, or gills with two fides each, and one fingle gili; 
or there are in all eighteen fides or furfaees, on which the 
branchial artery is fpread out. On each of thefe fides there are 
about 50 divifions, or doublings of the membrane of the 
gilis (j). Each divifion has on. each fide of it 160 fubdivi- 
«ons, doubiings, or folds of its membrane; the Iength o£ 
each of which in a very large fkate is about one-eighth of ar* 
inch , and its breadth about one-fixteenth of an inch ("/). So 
that in the whoie gills there are 1 44,000 fubdivifions, or folds, 
the two fides of each of which are equal to the 6.4th part of 3 
fqur.re inch, or the furface of the whole gills in a large fkate 
h equal to 2250 fquare incbes, that is, to more than 1 5 fqua- 
re feet, which have been fuppofed equal to the whole ex- 
ternal furface of the human body. When aftera good injecr-- 
iorTof the artery, a microfcope is applied, the whole extent 
©f the membrane of the gills is feen covered with a beautiful 
«et-work of exceedingly minute vefTels. 

g. As fishes taint the water they refpire, in nearly the 
fame manner as we taint the air we breathe, it appears that 
fome matter, eirher ufelefs or hurtful, orboth, is carried off 
from their blood as it paffes through their gills, 

9. When diililled oil of turpentine , colonreo 1 with 
vermilion, is injecled with moderate force into the branch- 
ial artery of a iiving or recently dead fkate, fome of the co- 
lourlefs part of the oil exfudes upon the furface of the giils» 

But (e) See Tab. E. fig, 12. 
(/) Tab. I. %. 3. AND CIRCULATION IN FISHES. 187 

But tTiat thefe are the only paffages by which the hurtful mat- 
ter efcapes feems very doubtfull; as, from Br. Priflley's expe- 
riments it appears, that the colour of the craffamentum of th« 
blood can be changed by the atmosphere, ^hough the crafTa- 
mentutn be inclufed in an ox's bladder and covered witfa feriuii, 

Secl. II. 

10. We fhall next trace the blood from the gills tiii it 
•returns to the heart, 

ii, In the uppermoft gill (g), which is fingle, there is 
but one confiderable vein. 

. 12. In each of the four double gills there are two pria- 
cipal veins, an upper and under, joined together by a large 
transverfe canal. 

1 5. The blood ifTues from both ends of all thefe veins, 
but chierly at the pofterior part, between the throat and upper 
part of the fpine. 

14. From the trunks of the branchial veins the blood pa£= 
ifes direclly to all the other parts of the fish by veffels analo- 
gous to the branches of our aorta , and which \ve therefore call 
Arteries; and the gills and liver are the only organs, which 
are not fupplied by them folely. 

Setf, III. 

15. In the fkate the branchial veins join together,' and 
then difperfe branches in the following order (h), 

16. The vein A of the uppermoft giJl, which is fingle, 
is joined by the canal Cy to the uppermoft vein of tlie feeond 
gillj and then, running inwards and upwards forms an arterij 

Aa 2 B, (g) See Tab. I. fig.J*. A. B. C» etc. to W. 
Q) Tab. I. fig. 5. 188 OF THE HEART, VESSELS 

B, ^szhich fupplies the parts of the upper jaw, the eye, the 
nofe, the ear, and gives fmall branches to the fore-part of the 
brain» 

17. From the uppermofi vein D. E, of the fecond gill 
other fmall arteries F. F. are fent off to the jaws. ~ After that 
a vein K is added, compoiedof the under vein H. of the fecond 
gill and upper one I of the third. A Jittle below the joining 
of all thefe veins a retrograde artery L, analogous to our ver- 
tebral, is fent off to the brain, cerebellum and top of the fpi- 
nal marrow, the branches of which have large and nume- 
rous communications with each other and with the correfpon- 
ding artery of the other fide; and from them chiefly theen- 
cephalon is fuppiied. Then the trunk M , from w/hich this 
artery came off, meets at N with its fellow M from the other 
iide ; and, about a flnger-breadth lowcr, there isadded, on 
each fide , a vein R , formed by the under vein P of the third 
giil , and upper vein Q^of the fourth, 

1 8. About aquarter of an inch below the meeting of all 
the above at T, is fent ofFfrom each fide, at nearly right an- 
gles, a very large artery U, analogous in fame meafure to our 
iubclavian. A large branch, a, from the root of that artery, 
fupplies fome parts of the lower jaw, then running towards 
the fore-part of the gills,it anaftomofes freely with the exterior 
ends of all the branchial veiiK (f), after which itfends bran- 
ches 0^0,0^ tho te gills themfeives, which feem to me ana- 
logous to our branchial arteries; efpecialiy as from the fame 
part the heart receives its toronary arteries (k). The reft of 
the great artery, which I have called like to our fubclavian, 

fup- (i) Tab. I. 5. n et fig. 4. P. R, R, R. (Curfus fonguinis in hac 
arteria fubclavia forfare retrogtadus eft; fi enim ab initio trun- 
ci verfiis ramos movetur, dnpliccm circulationem nempe nii- 
norem per has anaftomofes et majorem per cor adeffe con- 
jecturo.) 

(k) Tab. I. % 4. S. S, AND CIRCULATION IN FISHES, 189 

(itppliesthe numerovts arid large mufcles and fins on the fide 
of the fish, ns far down as the fins near to the anus. 

19. At lafl; to the trunk T before nienticned, is added 
a large vein X, on each fide, which conveys the blood from 
the uncler vein S of the fourth gill, and both veins V. W, of 
the fifth gill (/); and we are led by it to a great veifel Y,which 
now afliunes plainly the office of an artery refembling our 
aorta defcendens. 

20, From the fore- part of this trunk two Iarge branches 
tf. d. analogous to our caeliac and mefmteric arteries, are fent 
offto tlie chylopoietic vifcera; a fmall branch from which en« 
ters the. liver, refembling our hepatic artenj (w). 

2.1. From the fides of the aorta the organs ofgeneration 
arid urine are fupplied by fmall arteries e t e. e. e. etc. and from 
the lower part of the trunk are fent of two lateral branches/i 
f , that-may be compared to our itiac arteries, and which fup- 
ply the mufeles and fins at the lower part of the body. 

23. A middle arfery g runs firaight down into the tail 
covered and protecled b.y cartilage and terminates the aortie 
fyfiem. 

23. From the remarkable courfe of tlie arreries of the 
heart and of the branchial and hepatic arteries, fimilar to that 
in man , we fee clear proof^ that the blood> which, after pas~ 
ling through the gills, has undergone one circuJation , orra- 
ther here bas pafled through one artety and one vein> is unfit 
Jbr fome ofiice or offices, which are performed by the blooii 
intheheart, gillsand liver, 

24» Nutrition only has been mentioned by authors; but 
jio fully fatisfying reafon has as yet been given, why by one 
cirGulation the blood f hould Jjecome unflt for this purpofe s 

Aa 3 and (/) Tab. ..%, 5. 

(m) Tab. III, &, & T» U* V, W» i90 0F THE HEART, VESSELS' 

end particulary, why the gills or the iungs cannot be noiT* 
rifhed , though the whole mafs paflfes through them, 

Secl IV, 

a$. From the extreinities of thefe feveral arteries the 
Wood is returned to the heart by veins which in general re- 
femble our vena portarum (V) and venae cavae (o). 

16. When we examine thefe veins more accuratelyj we 
find two venae cavae, a right and left one, equal in iize and 
fimilar in fituation, communicating freely by their trunks in 
the abdomen, and in other places, as in the heart, by their 
branches. In both, the branches are mueh larger in their 
courfe than at their terminations and they, belides, form con- 
fiderable receptacles of blood. For inflance, each of the ab- 
dominal cavas has double the diameter of the cavx conjoined 
at thehead j and, under the place at which the two cavae com- 
municate, there is a large receptacle of blood covered by the 
ovarium in the female, and by the tefles in the male (p). In 
like manner , the hepatic veins between- the hver and dia- 
phraom form iinufes, the diameter of which is ten times great- 
er than that of their openings into the cavas (<j). 

27. Upon the whole the join in the following manner. 
The veins from the tail, joining with the iliac vein, form the 
bottom cf the two vnae cnvaeTzb. II. 24, Then the veins 
from the organs of urine and generation are added, 24, 25. 
At 26. the two abdominal cavae, which arecontiguous, com- 
municate freely with each other, At 27, above the diaphrag- 
nie and behind cartilages, which refemble our clavicles, the 
abdominal cavaejoinwith the veins,which refemble thebranch- 
es of om fuperior cava t At 28, 29, 30, veins from the 

mufcles («) Tab. III. XX, Y a ZZ, aa, bb, c, d, e, f. 
(0) Tab II. 
(j) Tab. IX. 5. 
iq) Tab. II. 3.1. AND CIRCULATION IN FISHES. .131 

imifcles of the back and Iateral parrs form a trunk refernbling 
our rioht fubclavian vein; to which the internal jngtdar 33, 
and extemal jugutar 34 are foon added. A little farther iu, 
the right vsna cava hepatica 31, terminates; andthis, at 32, 
js joined to the \ait vena cava hepatica, The cominunicating 
canal alfo reeeives the blood from a middle !obe of the liverj 
that organ being divided into three lobes. The two cavae 35V 
at lafl ineetj^ and after receiving the coronary veins 37 ofths 
heart, difcharge themfelves through a round hole with rifing 
edges into the back part of the auricle of the heart, 

ig. Within the external jugular veins, and at the termi- 
nation of the internal jugulars, I obferve a pair oivaives ^ likc 
to thofe in the veins of the human fubjecl. At the termina- 
tion of the renal veine and large branches of the hepatic veins 
We fmd iingle membranes fixed by threads from their edges, 
refembling the valve of the coronary veinof our heartj and 
at the termination of the other large veins, efpecially near the 
heart, we not only fmd the orifices contrat^ed , but doublings 
at their edges, which have fo far the efFed: of valves, even 
Jn the dead body, that we cannot flll completeiy all the veins 
by throwing an injeciion in at one of their branches; and bet- 
ween the auricle and ventricle, valves ave interpofed, whicfo 
perform their oifice with great accuracy, 

SecX V. 

-29. After tracing the blood m ifs courfe, I compared 
with each other the eoats of the difTerent veffels, througb 
which it pafles* 

30, When the large branches of the branchial arteries 
andveins, or the branches of the aorta, fbrmed by the lat- 
ter, weve placed contiguous, they were fbund to agree very 
nearly in fhicknefs, elaflicety, and texturej nor could I per- 
cive that the fmall branches of the branchial veins differed 
from the fmall branches of the arteries* or that any particu- 

lar $92 OF THEHEART, VESSELS A.CIRCUL.&e, 

iar place could be pointed out, at which thcy migh' be fup- 
pofed to ceafe from performing the office of veins and begin to 
do that of arteries. But the coats of their branchial veins, or 
of the branches of their aorta, feem differ as much from the 
coats of the veins which compofe their vena portarum or ve- 
rtae cavae, as the coats of our aorta differ from thofe ofour 
.venae cavae (*). (*) Vide Ihe StruSiure and Phijiology of Fishes by Ai Monro» 
Edinib. 1785. fol. maximo c. tab. aen. 45. Icones hic allega* 
tas atquc ob fumtuum moderationem omifias Anglicae linguae 
ignarus inveniet in verfione germanica circumcifa, ab I. G, 
Schncidero cum annotationibus edita Lipfiae 1787. in 4. c. 
tab, aen. ^m » INDEX I N D E X, ■-*&&•- Abdomen %6. 
Abdominales pifces'3, 
Aculei cutis 38. 
Actilei pinnarum 10, 29. 
Aculeus 39. 
Acus 83. 
Additamenta 39. 
Aetas 70. 

Amphibiorum nantes 126. _ 
Anaftomofes 172. 188. 
Anguilliformes pifces 126. 132, 
Anus 23. 

Aorta 46. 159 185. 
Aorta afcendens 46. 147. i85- 
Aortae aflcendentis bulbus 159. 
Aorta defcendens 47 161. 1 89- 
Aortae defcendentis radices 62. 

161. 173- 188 
Apertura branchialis 37. 147. 
Apodes pifces 8- 135- M3- M4- 

145- 
Appendices pylori 49. 52. 
Appendix 123. 
Arcus branchiarum 42. 160. 
Arteria branchialis 160, 170. 187. 

A - - cceuaca 189. 

A - - caroris 173. 1 88- 

A - - coronaria 1 85« 188. 

A - - deferens 161. 

A - - hepatica i89- 

A - .'.- iliaca 189. 

A - - fubclavia 188. 

A - - vertebralis i88.„ 

Arterisc 67. 

Arteriolx laminarum 100. 171. 

, 174. 
Artus 6. 
Auditus 35. 
Aures 35. 36. 

Artedi Philofopbia. Auricula cordis 46. 146. i$j. 

B. 

Barba branchiarum 42. 158. 148. 

159 169. 
Branchiae arcus 42. 163. 148, i6t, 

i85. 
Branchiapocryphi 134. 
Branchedeli 134 
Branchia acceffbria 148. 186, 
Branchia manca 42, 148. 
Branchia perfedta 43. 
Branchise 41. 158. 1 68- 
Branchiie occultse Kleinii ab aliis 

detec"he nominatse 131, 
Branchialis pinna 6. 
Branchiarum foramina 37. 
Branchioftegi pifces 130. 

c. 

Caput 12. 

Cartilaginei pifces 5. 78, 

Cataphracta 30. 

Catheturi pifces 10. 84. 86, 

Cathetoplateus pifcis 13, 

Cauda 9 26 120. 

Cerebrum 66. 

Cetacei pifces 78. 

Charafter prsecipuus 78. 

Chara&eres claflium 72. 

Chara6teres generum 75. 78. 

Charadteres fpecierum 118. 

Chondropterygii pifces nomen 5. 

78. 
Circulatio fanguinis 175. 187. 190, 
Cirrus 34. 39. 
Clarias 51. 52 82. 
Clafles artificiales 72. 
C - - naturales 73, 
Clavicula 155. 190. 
Clypeus 40. 
Collum 24. 
Bb Color 194 INDEX. Color conftans 107. 121. 
Color variabilis 107. 1 10. 
Cor 45. 146. 156. 157. 170. 
Corpus pifcis 3. 
Coftae 62. ijs. 
Craniura 61. 
Crifta 39. 

D, 

Delphaces pifces Kleinii 131, 

Dentes 16. 

Dentium numerus 82. 

Dentium fitus 82. 

Diaphragma 48. 148. 156. 

Digiti 40. 

Dorfum 25. 120. 

Ductus muciferi. 34. 

Du£tus pneumaticus 58. 59. 154. 

E. 

Enchelyopus 131. 
Entomologia 74. 

F. 

Facies externa 77. 

Familix 71, 

Faux 14. 

Figura partium externarum 70. 

Fcecundatio 55 

Fornicata maxiila 20. 

Fornix 20. 

G. 

Genera naturalia 75. 
Generatio 55. 
Generationis organa 56, 
Genus 76. 
Gula 26. 48. H. Hepar 51. 149. L Ichthyologia 2. 
Iris 22. 
Integumenta 29« Inteftina 5?. rsr, 
Iugulares pifces s 

L, 

I.abia 20. 

La£t<*s 56. 

Latera 26. 

Laminse myftaceae 20, 

Lens cryftallina 153. 

Lien 52. 150. 

Ligyri 35. 49- 52» 64. 84. 

Linea lateralis 32. 

Linese interftitiales 33. 

Lingua 39 40. 

Lorica 30. - 

Lucius glacialis 109. ^ 

Lucius ftorifer 110. 

Lucius feminifer 110. 

M. 

Magnitudo 121. 

Malacopterygii 129, 141. 

Malacoftomi pifces. 126. 

Mandibulse 19. 

Maxillae 156. 174. 

Medulla fpinalis 66. 

Membrana branchioftega 84.! g<>, 

170. 
Membrana nictitans 24. 153, 
Motus 68 
Mucus externus 34. 
Muci du&us 34. 
Mufculi 66. 70. 169. 
Mufculi hypophthalmici 67, 
Myftax 20. 

N. 

Nares 20. 

Narwhal 131. 

Natatio 68. 

Nervi 67 68. 

Nervus opticus xiphiae 15 3.' 

Nomen genericum 87. 

Noraen fpecificum 111. 118. 

Nominura genericorum ethymo- 

logia 103- 
Nominum reformatio 87. ni. 
Nomen INDEX. »35 Nonien triviale 73. 

Nucha 24 

Nmnerus partium externarum82. 

Numerus vertebrarum dorfi 108. 

o, 

Oculi 22 153, 

Oefophagus 48. 150. 

Omentiun 149. 

Opercula branehialia 169. 

Orbes pifces 126 

Organa genitalia 28. 56, 

Os 14. 

Os hyoideum 168. 

Oifa capitis 63. 174. 

O • gulae 154 

O - interfpinofa 62. 

O maxiliaria 174, 

O - palati 54 

O - pecloris 62, 

O - fcapulae 62. 154, 

O - ventris 62. 

Ofiicula branchiarum 84. 86. 

O - - membranae branchioftegae 

84 86 
O * - mufculorum 65. 
O - - palati afpera 1 84. 
O - - pinnarum 10. 64. 
O - - radiata pinnarum 64. 
Ofteologia 61. 64 
Ofteopterygii pifces §6, 
Ova ?5 
Ovaria 53. 152. 

K 

Palpebrae 54. 

Pancreas 50 52. 149. 

Paraftatae 57. 

PariencU modus 71. 

Pariendi tempus 109. 

Partes externae 79. 

P - genitales 53. 56. 152. 

p - internae 59. 

Pefhis 26. 

Penis 28. 

Pericardium 45. 146. 156. 

P^erilophus 52. 

Peritonaeum 60, Phyfeteres Kleinii 131, 
Pinna 4. 6. 
Pinna anij 9. 
P - - branchialis $, 
P - - caudae 9. 
P - - dorfalis 7, 
Pinnse compofitae 6, 
P - - definitio 4, 
P « - mancae 6. 
P - - pe&oraies 7, 
P - - perre&ae 6, 
P - - fimplices 6, 
P - - fpuriae 6. 
P - - ventrales 8, 

P - - liftlS 69. 

Pinnarum ofiicula 10. 

Pinnulae 99 

Pifces abdominales 8« 136. \\\i, 

144 145- 
P - - abranchiales 134. 
P - - acanthopterygii 129. 141, 

144. 
P - - aledipteri 134. 
P - - alemonopteri 1 34. 
P - - anguilliformes 126, 
P - - apodes 8 135.140,144145. 
P - - branchiales 6. 
P - - branchedeli 134. 
P - - branchiales 137. 
P - - branchiapocryphi 134.140, 
P - - branchioftegi 130, 137, 
P - - catheturi 10. 129. 
P - . cetacei 78. .. 
P - - choudropterygii5.78. 130, 

137 1,0. 
P - -' dipteri 132. 
P . - jugulares 8. 135. 140. 144, 
P - - malacoftomi 126. 
P - - maiacopterygii 109. 141, 

145. 
P - - monopteri 133. 
P - - orbes 126. 
P - - ofiei 78 126. 
P - - ofteopterygii 86. 
P - - ovipari 127. 
P - - plagiuri 10; 78. 130. 137, 
P • - pfeudodipteri 132 134. 
P - - pfeudomonopteri 134. 
P - - pfeudotripteri 132, 134. 
Bb 2 Pifces icfi INDEX. Pifces fpinofi 78. \i6. 

P - - thoracici 8. 1 3 5. 141. 144. 

145. , 
P - - vivipari 128. 
Pifcis definitio 1. 
Pifcium divifio 78. 
Pori cutis 34. 
Pfeudobranchiae 42, 
Pultno 168. 
Pupilla i%. 24. 
Pylori appendices 49, 
Pylorus 146. 15.1, 

R. 

Radii pinnarum 10. 

Ramentum 39. 

Receptaculum venae cavae 45, 46. 

156. t6i 190. 
Renes 59 \$z. 
Refpiratio 178. 
Rictus 14. 
Roftrum 16. 120, 

s. 

Salmonum fpecies vix diftingnen- 

dae 107 
Sanguinis circujatio 175. 187. 190. 
S - - praeparatio 175. 
Scapulac 1 54» 
Scutiim 40 
Sinus venofus 149. 
■Situs partiutn extemarum %x, 
Species generum ico 
S - - fimillimae dignofcendae 108. 
Spina ?9 

Spinoft pifces 7g. 
Splen 52 50. 
Sqiiiinae 29. 

Sternum branchiaram 169, 
Sutm*a 40 

Syftema Artedi 129. 
S - - Bninnichii 140, 
S - - Dalei 127 
S - - Gronovii 137. 
S - - Goiiani 144. 
S - - Kleinii 13/» 
S. - - Linnaei 1 35% 
S - - Raji 125. 
Syftema Schaefferi 134. S - - Scopoli 143. 

T. 

Tentacula 39, 
Teftes 57. 
Tefticuli 56. 
Thoracici pifces g," 
I horax 26. 48. 
Truncus 24. 

Tubercula afpera cutis 38. 
Tubercula afpera palati 42. 44, 
'54- 

V. 

Vagina linguae 20. 
Vah ulae - 59 i85 l 9 1 ' 
Variationes ftve Varietates fpe- 

cierum 73. io^ 
Vafa cordis s 8 y . igg. 19J. 

V - lymphatica 6j 6%. 

V - fmgiufera 47 67. 
Velamentum oculi 24, 

Vena branchialis 47. 147, 160.- 

187- r 9'« 

V - eava 157. 190; 

V - coronaria 191. 

V - deferens i6e. 

V - hepatica 156. 190« 

V - iliaca 190 

V - jugularis 1 9 r. 

V - fubclavia 19.EJ 
Venae 67 190. 

V - receptaculum 156" \6is 
Venulae laininarum r6o. 174, 
Venter :6. 

Ventriculus 48'- 1 50.- 
Vertebrae 6z 108. 
Vefica aerea 57.152. 

V — fellis 52 149 

V - - urinnria 60. rsr. 
Veficulas femiuales 56. 
Viehis 70. 

Vifcera 48. 

Vittatnm corpus 4.. 

Ureteres 60. 152- 

Urethra ctf. 

Uterus 57. 

Vulva 28.'. 

Xiphiae anatome 146, ERRA- « q — '■ ■ I " —.- ■j gft^— ■■ 

ERRATA EMENDANDA, Pag. Lin. 

2 7 pro /cm lege fcia. 

— i<5 pro pifcis lege pifces'. 

• — ■ 17 pro taclat lege traclat. 

— 43 fine pro Jhie lege /mr. 

6 " 6 pro fpecibus iege fpeciebus. 
r— - 8 pro Tbachuro lege Trachuro. 

8 20 pro tradaclil.ie pone tridaclylae*' 
— • 21 poft mcmbrana pone uniente, 

9 7 fro fere lege fere 

1 1 8 pro Manatis lege Manate. 
— • 14 pro extcrmo lege extrcmo; 

12 16 pro pedicum Iege pmdicum. 

— 23 pro uiedrigcr lege niedriger. 
.13 TO pro Captifci lege Caprifci. 

— i-jjt pro Scorpsnac lege Scorpae'nae, 

14 18 et in fequentibus pro Goiia>i tege Gduart f ut et- aliis locis, 

15 4 pro /ecjr Iege fecat. 

— 18 pro Synguathi lege Syjignathi, 

— 20 pro quoammodo lege quolammodo* 
3 8 io pro Excmplnm pone Bxqtftpium. 

• — 24 poft vulgari dele fignuni comniatisv 

19 ? pro ' obtrneant iege obtincnt,- 
— ■ 24; pro dcniata iege dentatae. 

20 5 pro> fnrrl' lege tinent. 
■—■ 14 pro anguh lege angtda. 

21 1 poft Paromyzo et demonfiravit • pone figuun? p3ferrthefeos et 

pro Khinig lege Kl.inius. 
r— 7 pro Plcuroncfti lege PleuroneBae: 
■ — 24 pro benachbakrtc lege bcna-chbahrt: 
23. 17 pro Porportiomm lege proportionem^ 
1% 22 pro emotus iege rcmmus,. 
30 25" poft nomen Hajicri appone opufculis,. 
55 24 pro iv.frla: Jege infecla.. 
■■ — — pro propre Jege prope. 
36 1 pra mo« lege «owe, 
3g 3; a fine pro D-cn^/uae lege Deniqiie\. 

41 1 pro r% pone /^. 

42 12 pro cornatis iege connatir 

4-6 7 a fine pro v-cnarium 1'ege venarum?, 

50? 6 pro r'z£ lege ?>£ 

$r 6 pro> Sa<j/.p rege.^iz". 

55 7 pro Gemretione lege Generatione: 

B b 3 Pag, ERRATA S 6 

58 

59 

60 

64 
65 

68 72 
7? 
74 
76 
78 
81 
83 
83 
89 

90 
94 
9> 
96 10 1 
102 

103 

204 106, 
107 
ioy 
1 12 
114 
116 
126 128 

S32 Lin. 

10 dele eracl. 

14 pro ct. pone ef. 

15 pro tabOs lege tohos. 

7 pro initia lege initio. 

1 a fine pro Anatominam Iege Anatomiam a 

6 a fine pro Gejleroftei lege Gafterojlei. 

22 pro trunei iege trunci. « 

5 a fine pro />ȣ? lege primae. 

8 pro pulmonis lege puimoiies. 

18 pro Duverncfo Iege Duvcrnejo. 
24 pro Guatterius Iege Gualterius. 

7 pro aitificiales lege artifciales. 

12 pro vnguiis lege ungulis, 
12 pro loiorum lege loforum. 

23 pro quodum lege quodarn. 

2, pro dlftingucnda lege diftinguenda. 

20 pro &£ plurimum pone utplurimum. 

21 pro Schonveldii lege Schoneveldi. 
14 pro praeftitutum lege praeftitum. 

16 pro C.entra lege Contra. 

2 a fine dele antiquis. 

' 14 pro aeruginefus lege acruginofus. 
14 pro pertivat lege pertineat. 
1 pro Karaufche lege Karaufche. 

9 pro Verp:rtitio lege Vefpertilio. 

19 pro Hitingo lege Huitingo. 
7 pro Belnius lege Bclonius. 

1 1 pro Novus lege Nonus. 

6 pro Balana lege Balaena. , 
9 pfo Cabitis lege Cobitis. 

24 pro a«tf* lege ocw//. 

4 a fme pro (pre^ov Iege 7tTe%ov. 
1 pro J?A<£c<r 'ege /jfA<£>u<r. 

7 a fine pro p.uaa £ ym^ocoo lege fjtvCso:. 

3 a fine pro txA^cu, vukt^s 1 lege tiXsv^gv , Wiktcs* 

21 pro ejusdam lege cujusdam. 

13 pro putcbit lege patebit. 

4 a fine pro L7<a lege Lucii. 
48 pro Aringa lege Atinga. 

\ 7 pro Americauna lege Amcricana, 

22 ^toftt lege j?£. 

24 pro Brafilienfis lege Braftlicnfes. 

25 pro <&■#£■ lege d/'c7/. 

5 a fine pro aliquid Iege aliqui, 
ic pro rudiata lege radiata. 

6 pro Accipenfer lege Acipenfer, - , Pag. • /v ' v c. CcrsyZi jTic? . jv. 
^irteM JcAth.F.U. r _/\7 ' 2 EMENDANDA. ' z4 pro Pfeumomptirus Iege Pfeudomonopterus, 

ii pro alomonopteri lege alemdtioptcri. 

i ; pro pfcttdomoptiri lege pjiudomonopteru 

iS pro £p//ro/a lege Epftolam. 

54 pro Accipenfer lege Acipmfer. 

5 pro Accipenfcr lege Acipcnfer. 

2 a fine pro Erkbeliopus lege Enchcliopur. 
i pro Anarhichus lege Anarhichas. 

g pro lienaris lege linearis. 

19 pr° A''" le S e /"#(*• 
14 pro Xyphias Icge Xiphias, 

poft n 27 pvo Linaris lege Liparis. 
poft n, 43 pro Cblarias lege Clarias. 
I pro GOIIANI lege GOUANI. 

poft n 10 pro C.oryphana lege Coryphamtt. 
5 pro urethre lege uretere. 
26 pro /i&ro lege /76tre. 
sp pro <r/f, lege r/r. 
S a fiiie pro ««•*«« afcenclentis lege aorfae affctndentit, 

3 pro 1 1 pone 10 er pro rofe lege cott, 

3 pro /? lege /e. 

4 pro fameaux lege rameaux. 

5 pro r? lege /. 

6 pro /0(7011 lege /a(/on. 
2g pro remeau lege rameau, 

30 pro rfc lege </V. 

20 pro ;6 pone ;g. 

26 pro branchial lege bronchiaj. 

31 pro forfare lege/01/a». 

FINIS PARTIS SECUNDJE. 
A-ifea-V JcAtA.F. 
w /q a. ^ J3P5&t i*,. &